Békésmegyei közlöny, 1927 (54. évfolyam) április-június • 74-145. szám

1927-04-01 / 74. szám

Egyes szám ára 8 fillér Békéscsaba, 1927 április 1 Péntek 54-0? ftriolyam, 74-ik mm BÉKÉSKEGYEI KÖZLÖNY regényajándéka 111-ik számú szelvény. 1927. IV. 1. Hat ilyen szelvény bemntatása mellett 30C0 koronáért kiszolgáltatjuk Elynor Glyn : A BOLDOGSÁG FELE cimü regényét. — Igényeket csak a ren­delkezésre álló példányszámmal elégíthe­tünk ki. POLIflIál 8APILIF mütl*atá>Bl dijak Helyben és vidékre postán küldve: negyed­évre 6 pengő, egy hónapra 2 pengő. Példá­nyonként 8 fillér. Főszerkesztő : Dr. Gyöngyösi János Felelős szerkesztő: Filippinyi Sámuel Telefonosára : 7 Sseikesatőség és kiadóhivatal: Békéscsabán, U D kerület Ferenci József-tér 20. szám alatt, Hirdetés díjszabás szerint. 7f képviselőház mai ülése Budapest, márc. 31. A képvise­lőház mai ülését fél 11 órakor nyi­totta meg Zsitvay Tibor elnök. Lukács György a Külügyi bizot seg előedoja két jelentést terjeszt be, az egyik a nemzetek szövetsége egyezség okmányának módosítá­sáról, a másik a Spitzbergák tár­gyéban kötött nemzetközi szerző­désekről szóló. Ezután áttértek a költségvetés tárgyalására. Az első felszólaló Eszte gályos János. Til­takozik az ellen a megállapítás ellen, mintha a szociáldemokraták a gyűlöletet hirdetnék. A szociál­demokrácia egyedüli célja, hogy mindenkiből embert csináljon. Tankovics János : Helyes, de ne vadembert I Esztergályos : A szo­ciáldemokraták azt tkarják, hogy ebben az országban mindenki bol­dog legyen. (Felkiáltások a kor­mánypárton : Mink is ezt akarjuk I) A túloldalról gyakran szemére ve­tik a szociáldemokratáknak a nem­zeíköziséget. Tankovics János: és a vallástalanságof. Esztergályos: A szociáldemokra­ták nemzetközisége azon az elven nyugszik, amely azt mondja: „Sze­resd felebarátodat". Gaál Gasz­ton : Hát mi van a keresztény­szocialistákkal ? Azok nem fele­barátok ? Esztergályos: A mun­kásság akkor, amikor nemzetközi­leg szervezkedik, a nemzetközi tőke lelketlen támadása és kizsák­mányolása ellen védekezik. Beszél a nyomornak a bűnözésre való hatásáról és megállapítja, hogy sok bűnözésnek veszik elejét a szakszervezetek, amikor segélyt adnak az arra rászorulóknak. Követeli a szabad sajtó megvaló­sítását, az esküdtbíróság vissza­állítását, az általános, titkos vá­lasztójogot, az egyesülési és gyü­lekezési jogot, az aggkori biztosí­tóst, ez anya- és csecsemővédel met, a költségvetést pedig nem íogadja el. Zfirichben a magyar pengőt 90.80-al jegyezték. Négy hatalom közösen állapítja meg a védekezés rendszabályait Kínában Újból kitört az általános sztrájk Sanghaiban Pekingben is zavargásoktól tartanak Peking, március 31. (Reuter) .' Franciaország, Anglia, Japán és az Egyesült Államok követei meg­beszélést folytattak, hogy veszély esetén mily rendszabályokhoz nyul­jcnak állampolgáré ik védelmére. Elhatározták, hogy közös jegyzé­ket tesznek közé, melyben ismer­tetik kormányuk magatartását. Sanghai, március 31. (Reuter) A munkásszövetség ujabb általá­nos sztrájkot határozott el. A sztrájk megkezdésének időpontját még nem határozták el. London, mácius31. (Wolfí) Pe­kingből jelentik: A fővárosban élő külföldiek és kínaiak körében nagy nyugtalanságot keltett az a hir, hogy Pekingben zavargások fcgnfck kitörni. A rendőrség szá­Április 23-án díszelőadással ünnepli a színház ötvenéves jnbilenmát A „Süt a nap"-ot és Bartóky József egy felvonásosát akarják előadni Bajor Gizi és Kiss Ferenc fellépésével mos gyanús embert letartóztatott. Páris, március 31. (Wolff) A francia kormány tegnap táviratot kapott Pekingen keresztül a men­kaui francia konzultól, mely eré­lyesen megcáfolja az angol sajtó­ban terjesztett riasztó híreket. Nem igaz, hogy a francia kiváltságos területen zavargósok tőitek volna ki. Igaz azonban, hogy Hankau­ban a kinai túlzó pórt kerekedett felül és bolsevista mintára szer­vezik a kormányzást. Sanghai, március 31. A két folyó felső folyása mentén komoly a helyzet. Az angol és amerikai állampolgárok, valamint a konzu­lok elhagyták Csüng-Kiang, Itcsang és Csangsha városokat. (A Közlöny eredeti tudósítása.) Tegnap tartotta ülését a szinügyi bizottság dr. Korniss Géza taná­csos elnöklete alatt, amelyen a színház ötvenéves jubileuménak részleteit állapüolták meg. A bizottság egyöntetűen állást foglalt amellett, hogy a színház félszázados jubileumát ez évben ünnepli. Igaz ugyan, hogy a szín­ház ünnepélyes megnyitása 1879­ben volt, de a színház épületét 1877-ben kezdték építeni s ezt az évszámot viseli ma is az épület homlokzatán, Már pedig a jubi­leum nem a csabai színészet, de a csabai színház fennállásának megünneplését célozza, ennál is inkább, mert hiszen színtársulat előbb is megfordult városunkban. A jubileum alkalmából dísz­előadás lesz a színházban és pedig a bizottság Zilahy Lajos nagysikerű (megyar életképét, a „Süt a nap" ot íüzte ki műsorra. A jubileum jelentőségének meg­felelően erre az előadásra Bajor Gizit és Kiss Ferencet kérik fel vendégszereplésre, amelynek fele költségét a város szinügyi alapja vállalja azéit, hogy az előadást a rendes színházi helyárakkal lehessen megtartani. A „Süt a nep"-ot megelőzően pedig az egykori csabai közigazgatási tiszt­viselőből országos hirü, illusztris iróv* fejlődött Bartóky Józsefnek Zsuzsi cimü egyfelvonásosát fog­ják előadni, amelyben Pataky Jó­zsefet, a Nemzeti Színház csabai szárma? ásu művészét óhajtják vendépszerepeltetni. A díszelőadás dátumát a bizoltség április 23 ban állapította meg. Végül a bizottság Kiss Árpád színigazgatónak még hátrelékos vigalmi adóját törölte és a mér előbb megszavazott kisebb segélyt részére kiutalta. Iparosküldöttség Hermann és Bud minisztereknél A kisipar részesítését kérték az állami beruházásokból Budapestről jelentik : Népes kül­döttség kereste fel tegnap Hermann és Bud minisztereket. A küldött­ség az ország iparosaiból állott, akik főként arra kérték a minisz­tereket, hogy a folyamatban lévő állami beruházásokból megfelelő mértékben részesittessenek az or­szág kisiparosai. A kisipar szo­morú helyzetére hívták fel a mi­niszterek figyelmét. Hermann Miksa kereskedelmi miniszter a küldöttség kívánságai­nak meghallgatása után kijelen­tette, hogy szivén viseli az ipa­rosság sorsát s mint a múltban tette, ezentúl is támogatja a kis­iparosokat. Nagy suiyt helyez arra, hogy a most folyamatban lévő állami beruházási munkála­toknál a kisiparosság foglalkozta­tást kapjon, de figyelemmel fogja kisérni a városi beruházások vég­rehajtását is, abból a szempont­ból, hogy a kisiparosság ott is az őket jogosan megillető részvé­telhez jusson. A hitelkeretek kibővítése tár­gyában előterjesztett kívánságai­kat is megérti és méltányolja, Tudja, hogy a kisiparosok tény­leg nehéz helyzetben vannak. Természetesen a kívánságok ho­norálásáról csak a lehetőségek határai közt lehet szó és ezeknek a határoknak a megállapítására a pénzügyminiszter hivatott. Bud János dr. pénzügyminiszter szintén felszólalt. Kijelentette, hogy ujabb hitelt nem adhat a most rendelkezésre álló 50 mil­liárdon felül. Nem teheti meg azt azért, mert a sokfelől jövő igény­léssel szemben neki az ország pénzügyi helyzetére kell tekintet­tel lennie. Biztosította a küldött­ák borpiac kiválósággá a vá*ü püspöki csemege Isaslarfsa. Boraink minőség és ár tekintetében versenyen felül állanak Békéscsabán egyedül a Pro fétában kapható. Váci püspöki borpincészet

Next

/
Thumbnails
Contents