Békésmegyei közlöny, 1927 (54. évfolyam) január-március • 1-73. szám

1927-01-01 / 1. szám

Egyes szám ára 1000 Korona esaba, 1927 iannár 1 Szombat 54-Ik évfolyam, 1-ső szám u ln.íuuwmiumwrmYmri¥mTr^^ ESESMEGYEI IOZLOHY ÉSMEOYEI KÖZLÖNY POLITIIII IIPILIP ^ C</U - UA. fiAWo • LÉSMEGYEI KÖZLÖNY regényajáudótea !-ik számú szelvény. 1927. I. 1. lyen szelvény bemutatása mellett 30CC koronáért kiszolgáltatjuk C R O K E R: Ahol a boldogság terem regényét. — Igényeket csak a ren­sésre álló példányszámmal elégíthe­tünk ki. CK AA — fiA.UA/o ­HMMMVWMMMMMMMMMMMAM) B15flsetéal dijak : Htlyben él vidékié postán kSldve: negyed­75.000 kor. Egy hónapra 26.000 kor. Példányonként 1000 korona. u'A*»erko»it6 Dr. Gyöngyösi János ftuaiói <*or*»sttŐ Filíppinyl Sámuel Telefonálása: 7 Sierkesztőség i» kiadóhivatal: Békéscsabán, 11, kerület Ferenci Jóxsef-téi 20. ssám alatt, Hirdetés díjszabás szerint. Elmarad a ma esti minisztertanács dopest, dec. 31. Minthogy a jzterek legnagyobb része nem zkod>k a fővárosban, a nía^ miniszlertanécs elmarad és a izelebbi minisztertenécsot a jövő hét péntel-jén tartják. Ekkor foijna^ véglegesen dönteni arról, hr a knrmónyyónak kiket tér­je^ SÍ enek elő a felsőházba való if v'ezés céljából. I isszaadják a lefoglalt íjamis le bélyegzésit f; adik ölcsönk ö (vénye kel h adapest, dec. 31. Az annak • jen lefoglalt hamis lebélyegzésül > -Jikölcsönkütvényeket visszaad­V . Jogos tulejdonos»aiknak. jegyeztek utoljára •i tőzsdén koronaértéket Budapest, dec. 31. A tőzsdén a jegyezlek utoljára korona ér­Ubcn az árfolyamokat. A kül­földi tőzsdén is ma jegyezték utol­jára a megyar koronát. Letartóztatták a kürtösi román batárrendor­kapilányt (Arad, december 31. A Küiiös határállomásról Lúgosra áthelye­zett Krizsán György rendőrkapi­tányt letartóztatták, ellene haza­árulás büntette miatt megindítot­ták a bűnvádi eljárást. | Coolidge Amerika semlegességéi megóvja Páris, (Wolff) dec. 31. A Chi­ciigo Tribuna értesülése szerint Cbolidge elnök beavatkozására a külügyi hivatal elrendelte az ame­rikai haderőknek Nicaraguából való visszavonását. Ennek az intézkedésnek oka az, hogy Coo­lUge elnök szigorúan meg akarja ó*ni az Egyesült Államok abszo­lil semlegességét. Néhány olyan pínton, ahol nagyobb amerikai értekek forognak kockán, az eneiikai polgárok védelmére ki­s«bb őrségeket hagytak hátra. Megint elakadt a gőzfürdő ártézikutjának ügye vállalkozó minden garanciát vállal, de a részvény­társaságnak kell garantálni a vállalkozóért 1,800.000 koronát (A Közlöny eredeti tudósítása.) A gőzfürdő vízellátásának ügye csak nem akar dűlőre jutni s ha ennyi akadállyal és bajjal kell megküzdeni, könnyen ki lehe­tünk léve annak az eshejőség­r:ek, hogy lesz szépen felepitett és tetszetős fürdőépületünk, külön­böző viz^yógy intézményekkel, el­lenben nem lesz benne — viz. így bosszulhatja meg magát az az eljárás, hogy a vízellátás ne­héz kérdését, ami pedig kétség­kívül a legfontosabb, az anyagi nehézségek miatt egyre halasz­tották s kerülgették, mint a macska a forró kását. Az igazgatóság akkor, mikor mér a fürdő épülete készen állott, pályázatot irt ki egy 800 mé er mély ártezi kut fúráséra. A pá­lyázaton két ceg jött számiiásba, mint legolcsóbb ajánlatlevő. Az egyik a budapesti Lapp cég, amely egyebet nem garantált, minthogy ő 800 méterig lefúr, a másik Hrabovszky Ádám helybeli kut­furomester, aki garanciát vállalt, hogy 800 méterig lefúr s a kívánt vízmennyiséget, sőt hőfokot is ezen a mélységen belül eléri. Amennyiben ezt nem teljesítené, ugy egy krajcárt sem igényel. Az árat illetőleg a két ajánlat nagy­jában azonos, amennyiben folyó­méterenként kérnek. Az igazgatóság természetesen Hrabovszky ajánlalán kapott, aki a teljes rizikót magára vállalja s oda edla a megbízást neki, még pedig ugy, hegy fúrjon egy 200— 400 méteres gyüj'őkutat, amely egv hónap alatt elkészül s amely a gőzfürdő, nyáron pedig a strand­fürdő vizét szolgálja s amellett csinálja meg a 800 méteres kutat. A dolog eddig rendben volt, most jött azonban a bökkenő. Hrabovszky közölte a részvény­társasággal, hogy a kut csőszük­ségletét a pesti Ulrich-cégnél szerzi be, amellyel megállapodást kötött. Egvidejüleg pedig jelent­kezett az Ulrich-cég s azt kérte a fiírdőigazgatóségtól, hogy a für­dőrészvénytársaság vállaljon kész­fizetői kezességet a csövekért. Vagyis röviden: Hrabovszki vál­lal minden garanciát, de Hra­bovszkyért garantáljon a fürdő­vállalat. Ez a körülmény természetesen igen kényes helyzet elé állította a fürdőigazgató.-ágot, amely sür­gősen ülést tartott, dönteni azon­ban egyelőre nem tudott. Attól félünk, hogy a gőzfürdő ártézikut­jának ügye tengeri kígyóvá növi ki magát. Áz ipartestület a székház kölcsöne ügyében küldöttséggel fordul Buda­pestre az illetékes miniszterekhez Az iparosság iparosképviselőket akar — Az ipartestűlet pályázatot birdet jegyzői állásra (A Közlöny eredeti tudósítása.) A békéscsabai ipartestület decem ber 30-án tartotta rendes havi gyűlését. Az elnöklő Kovács Mihály meg­nyitva a gyűlést, meleg szavak­kal parentálta el a tragikus ha­lált szenvedett Klein Vilmos elől­járósági tagot, kinek emlékét a testület jegyzőkönyvben örökítette meg. Azután a pénztári jelentés és a tagmozgalmi kimutatás került ismertetésre. Az Országos Iparegyesület ab­ból az alkalomból, hogy a csabai ipartestület már 40 éves tagja az ipartestületnek, díszoklevelet kül­dött. Az elöljáróság köszönettel veszi tudomásul, egyúttal az újon­nan megválasztott elnököt, Tol­nay Kornélt átiratban üdvözli. A népjóléti miniszterhez a be­tegsegélyző járulékc végett áIímákT~ A székházkölcsön ügyében kül­döttség utazik Budapestre, az ille­tékes miniszterekhez, kérni annak sürgős és kedvező elintézését. Az egységespárí vezetőségéhez felirnak, hogy a megüresedő kerületekben az iparosság vezető­embereit jelöljék, például Pálfy Dánielt és Nagy Antalt. Tamássy Károly dr. iparható­sági biztos felvilágosító szavai után Murányi Ferenc 11 év óta szibériai orosz hadifogoly, békés­csabai illetőségű szabósegéd ha­zahozatalának költségeihez rög­tönzött gyűjtés utján adakoztak: Kovács Mihály 250, Pollák Ar­nold, Kován Endre, Lipták János. Molnár János, Eilmann Adolf, Li­linger István, Lipták János ko­vács 5u—50, Bujtas János, Timkó János 30—j0, Török János, Tomka Pál, Vlcskó Lajos 25—25 koronát, a többi hiányzó get a testület pótolja. Végh Endre elköltözés miatt elöljárói tagsagáról lemond. Tu­domásul vésték. Ugyancsak sajnálattal vélték tudomásul özv. Propper Gézáné­nek betegsége miatt a tanonc­vizsgáztató bizottság elnökségéről való lemondását. Az ipartestület báljának idejét február hó 26 ikára állapították meg. Jegyző tekintettel arra, hogy kozgyámi állásét január 1-én el­foglalja, hosszabb beszédben bú­csúzik a testülettől. Kován Endre hozzászólása után az elöljáróság sajnálattal veszi távozását tudo­másul, érdemeit jegyzőkönyvben megörökíti, egyben elhatározta, hogy a megüresedett állásra pá­lyázatot hirdet. A pályázatokat január 15-ig lehet benyújtani, pá-^ iyázhatnak megfelelő képzettség­gel birók, jogvégzettek előnyben, fizetési igényeik megjelölése mel­lett. A Wágner és Timár volt elnö­kök arcképeit január 9-én délelőtt 11 órakor az ipartestület helyisé­geiben tartandó diszgyülésén lep­ezer össze­» gyári árban. Autorizált képviselet lezkovits * *— caaba An "-kés.

Next

/
Thumbnails
Contents