Békésmegyei közlöny, 1926 (53. évfolyam) október-december • 222-297

1926-10-01 / 222. szám

Békéscsaba, 1926 október 1 Péntek 53-ifc é?fe!yaffi, 222-ik síim fmmm MflUf. ElöflxetéBi dijak : Htlybcn és vidékre postán kőidre: negyed­írre 76.0C0 kor. Sgy hónapra 25.000 kor. Példányonként 1000 koron?.. Főszerkesztő: Dr. C&yöngjyösí János Felelős szerkesztő: Füippinyi Sámuel Tel6fonRE&m: 7 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Békéscsabái II, kerület Ferenci József-tér 20. szám alatt. Hirdetés díjszabás szerint. Biztosra veszik Sipőcz megváíasztásáí (?) Budapest, szept. 30.Wolt'f Károly a keresztény községi párt vezére kijelentette, hogy a polgármester­választásokkal kapcsolatban meg van róla győződve, hogy az ille­tékes tényezők érezni fogják a felelősség súlyát, mely most az ő váileikra nehezedik és megtesz­nek mindent, hogy az u. n. pol­gári gondolat ne csupán frázis, hanem valóság legyen. Haller Ist­ván ugy nyilatkozott, hegy nagyon megnyugtató az az impozánsan megnyilatkozó szervezett keresz­tény erő, emely most a választá­son dokumentálódott. A pótválasz­tás kimenetele nem lehet kétséges, mert hiszen a jobboldali polgári elemek összefogása eldönti Sipőcz mellett a küzdelem kimenetelét. Laibacf) környékének pusztulása Laibach, szeptember 30. Laibach környékén számos helyen a viz 8 méterrel áll a normális szintje felelt. A térmés mindenütt elpusz­tult. A halottak száma az eddigi jelentések szerint 20 lehet, 71 műegyetemi sportrepülők ujabb motornélküli repülő­gépet készítettek el Budapest, szept. 30. A műegye­temi sportrepülők egyesülete most készült el egy biplánnal, amellyel 3—4 ezer méter magasságot is el lehet érni. Az egyesület egyébként októberben hosszabb repülőtur­néra indul Csonkamagyarország nagyobb városaiba Debrecenbe, Pécsre, Szegedre és Miskolcra, ahol mindenütt próbarepüléseket is végeznek. Tíerriot lemond pártja elnökségéről Páris, szept. 30. Az Ere Nou­velle azt irja, hogy Herriot a ra­dikális párt elnökségéről való le­mondása gondolatával foglalkozik. Utódjául Malvyt emlegetik. Caillaux visszautasitotta a jelölést. Terdinánd román király lemond? Newyork, szept. 30. A Newyork Herald jelenti Londonból: Jól ér­tesült lor.doni politikai körökben olyan hirek terjedtek el, hogy Ferdinánd román király lemondá­sa küszöbön áll. Ugyanazok a kö­rök, melyek a Balkánon lejátszó­dó politikai intrikákról állandó in­formációkkal rendelkeznek, a le­mondást már pozitiv tényként em­legetik és tudomásuk szerint a le­mondás azonnal megtörténik, mi­helyt Mária királyné Amerikába érkezett. Fontos pénzügyi és igazságügyi javasiatok a parlament napirendjén Budapestről jelentik: Gazdasági körökben a legnagyobb érdeklő­déssel várják, hogy a nemzetgyű­lés a hosszú szünet után, két hét múlva ismét megkezdje működé­sét. Igen fontos, a gazdasági élet minden terére döntő kihatású ja­vaslatok várják a törvényerőre emelkedés', emely után a gazda­sági helyzetnek lényeges tisztá­zódása fog bekövetkezni. Igy elsősorban a nemzetgyűlés elölt fekszik már a jelzálogról szóló törvényjavaslat, amely na­gyon alkalmas arra, hogy a jelzá­logos kölcsönök felvételét, amelyre pedig a gezdalársadalomnak olyan nagy szüksége van, megkönnyítse. Ezzel összefüggésben van a zá­loglevélkibocsátó intézetek bizió­sitéki alapjának rendezése, mely­ről külön törvényben kell intéz­kedni és emely javaslat szintén az október közepén összeülő nem­zetgyűlés elé fog kerülni. Nemkü­lönben nagyjelentőségű az ipari hitel problémájának megoldása, amelyről szintén külön törvény­javaslat készül és amelyet szintén sürgősen kell a nemzetgyűlésnek letárgyalnia. A mezőgazdaságot és ez ipart, de a kereskedelmet is egyaránt érdekli az ingójelzá­log intézményének megvalósítása. Ugyancsak készen van az okirati kényszerről szóló törvény terve­zete is, amelynek az a célja, hogy bizonyos nagyobb fontosságú meg­állapodások, szerződések csak akkor legyenek érvényesek, ha írásban kötötték meg azokat. A mé rlegvalódiság helyreállításáról szóló rendelet megállapítja, hogy ezután az uj részvénytársaságok­nak legalább 150 ezer pengő alaptőke vei kell megalakulniok, a kisebb tőkekoncentráció szá­méra pedig kilálésba helyezi a korlálolt felelősség mellett működő társasagok jogi formáját. A gaz­dasági életet igen erősen érdekli a fizetésképtelenségi jog reformja, az uj csődeljárás megvalósítása, nemkülönben a végrehajtási jog megreformálása is. Ide tartozik még a régóta sürgetett kartell-tör­vény, amelynek az volna a fel­adata, hogy a fogyasztókat meg­védelmezze a kartellek és a trösz­tök uzsorapolitikájával szemben. A gazdasági világ tehát joggal várja el, hogy a nemzetgyűlés a hossu nyári szünidő után a leg­sürgősebben ezeket a gazdasági kérdéseket fogja napi rendjére tűzni és letárgyalni. dig szó sem lehet a jövő évi közüli költségvetés összeállításáról. Ezen az ülésen tűzik ki a vá­lasztott megyebizottsági tagok so­raiban megüresedett tagságok be­tömésének határidejét, mely előre­láthatólag az összes helyeken de­cember hó folyamán egy nap alatt egyszerre fog mindenfelé megtör­ténni. Eddig 112 ügy érkezett be, közöttük a fentemlitetteken kívül 14 községi felebbezési ügy és tiz különböző törvényhatósági kör­irat. Október 14-én rendes megyegyülés less Kétszáz tárgyra számítanak Gyuláról jelentik: Az októberi ren­des megyegyülés ide pontja ügyében a vármegye alispánja tegnap tett előterjesztést dr. Kovacsics Dezső főispánhoz, akinek a megyegyülés dátumát október 14-re javasolta kitűzni. Az októberi rendes megyegyülés — amely igen mozgalmasnak Ígér­kezik — az alábbi fotosabb tár­gyakat fogja tárgyalni: Az alispáni jelentés a legutóbbi közgyűlés óta történt fontosabb eseményekről, mely az előjelek szerint sok vitára nem fog alkal­mat adni. Ezen a gyűlésen mu­tatja be dr. Daimel Sándor alis­pán a nyugdíjazások ügyében ho­zott belügyminiszteri határozatot, mely szerint a minisztertanács dr. Daimel Sándor szolgálatban való visszatartását a közszolgálat ér­dekében nem tartja szükségesnek, Tárgyalja a megyegyülés a jövő évi megyei háztartási költségve­tést, a háztartási pénztár 1921— 22. és 23. évi és a közúti pénztár 1924. zárszámadásait. A jövő évi közúti költségvetés csak a de­cemberi közgyűlés elé kerülhet, mert amíg a megyei kölcsön ügye végleges elintézést nem nyer, ad­Csodatevő boldoggá avatott kardinális Budapest, szeptember 30. 1924. juniusában a kalocsai Stephaneum növendéke, Benz Albin báró ha­lálos betegségében áhitatosságot végzett boldog Beilarmin Róbert kardinális tiszteletére és bár or­vosai lemondtak életéről, csodá­latos módon meggyógyult. Ez alapon a boldognak szentté ava­tását kérelmezték Rómától és a Szentszék az állítólagos csoda tüzetes kivizsgálását rendelte el. A Kaiocsán megtartott vizsgálat augusztus hó 6-án kezdődött és szeptember 5-én ért véget. A vizsgálatról felvett jegyzőkönyvet Rómába vitték. Z&rkbben a magyar koroaU 72.45 eí jegyezték. Hipka elkedvetlenedett Budapest, szeptember 30. Ripka Ferenc főpolgármester elhatározta, hogy a kormánynak felajánlja le­mondásat a főpolgármesteri tiszt­jéről. A kormány nem akarja el­fogadni a lemondást, a fővárosi pártok ugyanezen a nézeten van­nak, mert Ripka, mint főpolgár­mester mindig becsülelesen dol­gozott és sikerrel igyekezett meg­találni nehéz helyzetekben a ki­bontakozás útjait. Ttla találkoznak Chamberlain és JTIussolini Róma, szept. 30. Chamberlain és Mussolini ma találkoznak az olaszországi Civita Vecchia város­kában. Politikai körökben találko­zásuknak nagy jelentőséget tulaj­donítanak, minthogy a tanácsko­zás hivatva van megpecsételni az ai-gol-olasz jóbaráli viszonyt, mely­nek ma a német-francia közele­dés idején messzemenő kihatásai lehetnek Európa jövő politikájá­nak kialakulására. A lapok kommentárjai Musso­lini és Chamberlain találkozásáról eltérőek. Egyes lapok szerint fő­ként a tangeri és az abbessziniai problémáról lesz szó, mások ugy tudják, hogy első sorban a Föld­közi tengeri kérdéseket fogják meg­vitatni. Rómában meg vannak győ­ződve arról, hogy Mussolini és Chamberlain találkozása lényege­sen elő fogja segíteni Olaszország és Spanyolország marokkói érvé­nyesülését. n külföldi vendéglősök véleménye JTlagyar országról Budapest, szep. 30. Intra Sán­dor kölni szállótulajdonos, a szál­lodások nemzetközi szövetségének elnöke a budapesti kongresszuson kijelentette, hogy Magyarország ezentúl erős tényező lesz a nem­zetközi idegen forgalomban. Ttlagyar—csel) vasúti egyezményről tárgyalnak Budapest, szept. 30. A magyar­cseh kereskedelmi szerződés tár­gyalásával kapcsolatban megvitat­ják a két állam között esedékes vasutügyi kérdéseket is. A tárgya­lás ma mar annyira előrehaladt, hogy egy-két napon belül sor ke­rülhet a vasuli egyezség megkö­tésére. ff kormányzó megtekin­tette az uj pénzverdét Budapest, szept. 30. Horthy Miklós kormányzó. Vass József és Bud János miniszterek kísére­tében ma megtekintette az uj pénzverő intézetet. A kormányzót és kíséretét Michaelis Samu mi­niszteri tanácsos, a pénzverő igaz­gatója kalauzolta.

Next

/
Thumbnails
Contents