Békésmegyei közlöny, 1926 (53. évfolyam) július-szeptember • 145-221

1926-07-01 / 145. szám

iMffisMEöisr mfömMm Békéscsaoa, 1926 julius 1 kiadhassanak kerékgyártónak, ép ugy arról sem lehet szó, hogy kerékgyártó munkát adjanaki ki kovácsnak, mert mindkét esetben az illető iparos arra kényszerül, hogy alvállalatba adja ki az el­nyert munkát, ami sem nem ol­csóbb, sem nem praktikusabb, ellenben egészen bizonyosan se­gíti az egyébként üldözött kontár­kérdést. Valószínűnek tartjuk különben, hogy • tanács részfről is ez nem egyéb elnézésnél, melyet bizonyo­san sietni fog reparálni és igye­kezni a jövőben azt elkerülni. Befejeződtek a reál­gimnázium érettségi vizsgálatai (A Közlöny eredeti tudósítása.) A békéscsabai ág. ev. Rudolf-reál­gimnázium idei érettségi vizsgála­tai junius 23-tól 28 ig tartottak. Az érettségi vizsgálat, amelyen az egyház részéről dr. Kirchknopf Gusztáv kerületi lelkész, a kor­mány részéről pedig dr. Deák Já­nos egyetemi tanár vett részt, meg­lepően jó eredménnyel zárult. Prematurusok lettek : Réthy De­zső és Brüller Endre. Jelesen értek: Csatlós Pál, Saja Emil. Jól értek: Braun József, Felek Sándor, Fried Gyula, Horváth Je­nő, Kósa Pál, Róna Lajos, Tar­dos László, Técsy Olivér és Ele­kes Edith. Érett lett tizenhét tanuló, javí­tásra utasítottak kilencet. Az érettségit bankett követte, amelyen Rell Lajos dr. igazgató Kirchknopf Gusztáv dr. és Deák János dr. intéztek buzditó szava­kat az immár elszéledő ifjúsághoz, akiknek részéről Brüller Endre és Kósa Pál válaszoltak. Péter és Pál estéjén tartották meg az érettségi bálát, amely a hagyományhoz hiven, az idén is kitűnően sikerült. AMMMMMAMMMMMMMM Salamon Béla kabaré-estje Az országoshirü kabaré-müvész megbetegedése miatt elhalasztott békéscsabai egyetlen kabaré-est julius 6 án, kedden este fél 9 óra­kor lesz megtartva azzal a pro­grammal, amely a falragaszokon hirdetve lett. Salamon Béla már megkezdte a betegsége miatt félbenmaradt vidéki vendégszereplését s mint az egyes helyekről jövő híradások közlik, mindenütt a közönség leg­nagyobb érdeklődése mellett foly­nak le az előadások. Állandóan zsúfolt házak tapsolnak nemcsak a szereplőknek, hanem az igen tartalmas és gazdag műsornak, mely 3 órán keresztül tartja sza­kadatlan kacagásban és vidámság­ban a nézőteret. A tavalyi sikeres vendégszerep­lése után következtetve, az idén is Salamon kabaré-estje lesz a legsikerültebb és a leglátogatot­tabb, amit méltán meg is érdemel, mert oly nagyszerű gondossággal késziti el Salamon egyes előadá­sait, hogy például saját kellékese és rendezője már előzőleg ide érkezik az előmunkálatok elvég­zése végett­Jegyek az Apolló pénztárá­nál kaphatók, melyeket ajánlatos biztosítani. Az államrendőrség őszre mégis elhagyja a Kultúrpalotát Valószínűleg a régi posta épületébe költözik (A Közlöny eredeti tudósitása.) Régi panaszunk már az, hogy a rendőrség, bár nem saját hibá­jából, hanem a lakásínség miatt megszállva tartja a Kultúrpalota suterrén helyiségeit, végpuszlulását segítvén elő a nagyértékü össze­zsúfolt gyűjteményeknek. Most aztán, mint értesülünk, a rendőrség maga is szükségesnek tartja egyrészt a muzeum, más­részt a rendőrlegénység egészsége érdekében a muzeum pincehelyi­ségeinek kiürilését. A jövő telet már semmi körülmények között sem akarja a muzeumi pincékben tölteni, éppen ezért már tárgyalá­sok indultak meg az október ele­jén felszabaduló régi postaépület kibérlése érdekében, amelyek, ha sikerülnek az épület némi átala­kítással sokkal jobb szállása lesz a rendőrségnek, mint a jelenlegi. A dolog természetesen azon fog megfordulni, hogy az épület tulaj­donosa nem fog-e túlságos igé­nyeket támasztani. Mindenesetre csak örülnénk, ha a bérlet sikerülne és ha tovább nem is, mint addig lakhatna ott a a rendőrség, mig a városháza ke­resztépülete elkészülne, mert így még a Csaba múltjának pótolha­tatlan emlékei is megmenthetők lennének. Hisszük is, hogy az épület tulajdonosa, ki maga is régi csabai családból származik, elő­zékenységével sietni fog a nemes cél érdekében a rendőrséggel ki­elégítő egyezséget kötni. Csak 1928. év májusában szabadulnak fel a lakások Szeptember 1-től megszűnik a lakáshivatal és a lakás­igazolvány — Most augusztusban nem emelkedik a lakbér A kormány rendeletet adott ki, amellyel a lakásügyet a városok­ban átmenetileg szabályozza, te­kintettel arra, hogy a még mindig fennálló lakásszükség miatt a vá­rosokban a háztulajdont korlátozó kivételes szabályok hatályának megszűnése a lakosság nagyobb részét kitevő és gazdaságilag gyen­gébb helyzetben lévő bérlők jelen­tékeny részének érdekeit súlyosan veszélyeztetné. A rendelet kimondja, hogy a lakások bérbeadását, felhasználá­sát és átruházását korlálozó ki­vételes szabályok ezévi szeptem­ber l én hatályukat vesztik és ezzel a nappal a lakásügyi hatóságok működése megszűnik. A bérmeg­állapításra vonatkozóan ugy intéz­kedik, hogy a lakások bérét a 3333—1924. szóm alatt kibocsá­tott kormányrendeletben meghatá­rozott alapbér u!án kell kiszámí­tani, az esedékes bér alapjául pedig az alapbérnek bérnegyeden­ként fokozatosan emelkedő és százalékszerüen meghatározott há­nyada «zolgál, nevezetesen : az 1926 évi novemberi bér­neRypdrp 55 S7á?alékn ; az 1927. évi februári bérnegyedre 55 százaléka; az 1927. évi májusi bérnegyedre 60 százaléka ; az 1927. évi augusztusi bérne­gyedre 65 százaléka ; az 1927. évi novemberi bérne­gyedre 70 százaléka. Az albérletbe adott lakások bé­rét augusztus elsejétől kezdve a felek közös megegyezéssel szaba­don állapithatják meg. Ami a bérfizetés idejét illeti, ki­mondja, hogy az esedékes bért rendszerint a bérnegyed ötödik napjáig bezáróan kell fizetni, de a bérlő más megállapodás hiányá­ban három egyenlő havi részlet­ben is fizetheti. A tulajdonos kö­teles a központi fűtést és a liftet — ha az épület ezekkel fel van szerelve — a maga költségén üzembe helyezni. A közüzemi költségek megtérítésére a bérlők Budapesten az alapbér 5 száza­lékának, azokban a vidéki v.efo­sokban, ahol csak vízvezeték van, az alapbér 6 százalékának, ahol pedig csatornázás is van, az alap­bér 7 százalékának, egyebütt az alapbér 3 százalékának megfelelő és aranykorona értékben számí­tandó összeget kötelesek fzetni. A tulajdonos a bérletet 1927. vember elsejétől kezdve szabadon felmondhatja 1928 május elsejére. E felmondási idő alatt a bérlő az 1927 novemberi bérnegyedre meg állapított összegnek megfelelő bért köteles fizetni; 1928 május 1-étől kezdve a bérletet a magánjog szabályai szerint lehet felmondani. Soha nem látott viharok a kamarai közgyűlésen Kétmilliárd a Kamara feleslege — A hétköznapi mellett döntött a Kamara vásárok (A Közlöny eredeti tudósitása.) A szegedi Kereskedelmi és Ipar­kamara hétfőn tartotta alakuló közgyűlését, melyre ugy a régi, mint az újonnan megválasztott tagok is teljes szómmal felvonul­tak, kivéve a gyulaiakat, kik nem jelentek meg és a makóiakat, kik miután a választást a miniszter meg­semmisítette, még ismeretlenke. Az ülés nyugodtnak ígérkezett és igazán senki sem számithatott arra, hogy egy jelentéktelennek látszó ügy annyira fel fogja ka­varni az indulatokat, hogy a Ka­mara fennállása óta a legviharo­sabb közgyűlésévé fogja fenni a hétfőit. Wimmer Fülöp tartalmas elnöki előterjesztését olvassa a főtitkár, melyet a Kamara vita nélkül tudo­másul vesz. Nem fejlődik ki vita a további 34 pontnál sem, miután azok nagyrészt bejelentések, me­lyeket egyhangúan tudomásul is vesznek. Ezután került a sor a tárgy­sorozat 35 ik pontjára, mely Szabó Gyula volt kamarai titkár nyug­díj valorizálás iránt beadott kér­vényét foglalta' magában. Szabó Gyula mintegy 8 évvel ezelőtt kilépett az iparkamara szolgálatá­ból és egy magánvállalat tisztvi­selője lett. A magánvállalat azon­ban tönkrement, Szabó Gyula éllásnélküi maradt, mire a Kama­rától nyugdijának valorizálását kérvényezte. A megállapított és eddig is folyósított 2 millió korona nyugdija valorizálása ügyében azt a javaslatot tette a Kamarának, hogy egy választott biróság dön­tésére bízzák a valorizálás mér­tékét. A Kamara kénytelen-kellet­len bele is ment az ajánlatba s a megalakult választott biróság, melynek tagja többek között dr. Bid fürészgyári igazgató is volt, éppen dr. Bid felszólalására Szabó Gyula nyugdijának Ö millió koro­nára való valorizálását javasolta. Az elnök azonban kijelentette, hogy ebbe a sérelmes és a Ka­mara anyagi létét veszélyeztető határozatba bele nem nyugszik, ellenben pert indit a valorizálás mértéke miatt. A Kamara több­sége az elnök álláspontját teite magáévá, viszont a kisebbség dr. Biddel élén heves vitába kezdett, mely végül is a felszólalók mind­két részről való heveskedése miatt az indulatokat hatalmasan felkor­bácsolta, ugy, hogy végül is a kisebbség óriási lármában kivo­nult az ülésteremből. A kisebbség kivonulása után a kedélyek lehiggadtak és tovább folytatták az ülést. Ám a folyosón zajongó kisebbség a dolgok ilyen fordulatával nem elégedett meg és rövid tanácskozás után parla­mentert küldtek a terembe, fel­szólítván a többséget egy kompro­misszumos megoldás lehetővé té­telére. A többség bele is ment a megoldásba és szavazásra tűzték ki a kérdést, mely azonban szin­tén a kisebbség hátrányára A zúgolódó kisebbség, egyebet nem lehetet; most'' nyugodtan viselkedett. Következett az 1924—25. évi pénzián felesleg felosztása. A fe­lesleg 2 milliárd korona, mely összeg nagysága arra indította a Kamarát, hogy felterjesztést intéz­zen a miniszterhez, melyben kérte a tyiniSitert, hogy a kamarai ta.f illeieket 10%-ról szállítsa le 6 százalékra. A miniszter, mint ahogyan az elnók megállapította, — nagyon ckosan — nem 6 szá­zalékra, hanem 5 százalékra szál­lította la az illetéket. A feleslegből egymilliárdot a kamarai tisztviselő­nyugdijalapra hasítottak ki, a fenn­maradó egymilliárd forgótőkéje maradt a Kamarának, melyből ösztöndijakat, jutalmakat ad és fedezi a leszállított tagilleték nyo­mán esetleg jelentkező deficitet A vásárok hétköznapra való áttételének tárgyalásánál heves vita fejlődölt ki, mely után végül is a Kamara többsége a hétköz­napi vásárok mellett döntött Mezőberény kérelmezett 4 ik vá­sára tárgyában a Kamara arra való hivatkozással, hogy ma in­kább a vásárok teljes megszün­tetése lenne aktuális, nem pedig azok szaporítása, a kérelem el­utasítását javasolja. Az adóügyek kezelésére egy adóügyi szakferens alkalmazását határozta el a közgyűlés, mely miután még a bizottságokat meg­alakította, indítványok hiányában feloszlott. * Látta-e tnáp a . Gólya Divat-és CosifeciioÁruház 10 kirakatát? — melynek olcsó árai felülmúlnak minden versenyt.

Next

/
Thumbnails
Contents