Békésmegyei közlöny, 1925 (52. évfolyam) október-december • 221-296. szám

1925-10-01 / 221. szám

KfSYES §ZAS ARA 1IIO© KORONü Békéscsaba, 1925 október 1 Csütörtök 52-ik évfolyam, 221-ik szám BÉKÉSMEGYEI KÖZLÖNY _ POLITIKAI NAPILAP Előfizetési dijak : Helyben és vidékre postán küldve: negyed­évre 75.000 korona. — 'így hónapra 25.000 korona. Példányonként 1000 korona. MMMMMMMAMMMíMMMMMMIMMMW Főszerkesztő: Dr. Gyöngyösi János Telefonszám : 7 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Békéscsabán II. kerület Ferencz Józseí-tér 20. szám alatt. Hirdetés díjszabás szerint. Felelős szerkesztő : P.-Horváth Rezső V. Az államnak arra kell min­denesetre törekednie, hogy sa­ját biztonságát összhangba hoz­za kisebbségének kérdéseivel. Noha ez rendkívül nehéz, még­is általános érvényű minimális követelményül kimondható, liogy egyetlen állam sem gya­koroljon nagyobb kényszert ki­sebbségei felett, mint amekko­rát ő elviselhetőnek tart, ha kisebbség sorába sülyed. A mai helyzetben ennek a tételnek érvényesítése nem volna lehe­tetlen, miután Középeurópa valamennyi állama tele van nemzetiségekkel és valamennyi népre üdvös lenne az egységes megegyezés. Az ilyen megegyezés azon­ban azt bizonyítaná, hogy a magyar nemzetiségi politika minden hibája ellenére sem állott nagyon messze attól a megoldástól, amely a mostani viszonyok között egyáltalában lehetséges. Természetesen a hdboru előtt ez a kérdés nem volt olyan égető az európai államokra, mert hiszen egyedül a monarchia volt nemzetiségi állam és az antant köreiben semmi ok sem forgott fenn ar­ra, hogy ezt a kérdést nemzet­közi egyezménnyel szabályoz­zak. Inkább azt a jóval egy­szerűbb utat választották, hogy a monarchiát darabokra törték. Ez az erőszakos lépés, amely­nek rendeltetése az lett volna, hogy meghozza Délkelet-Euró­pa üdvét, siralmasan meghiú­sult, noha még a háború előtt sem lett volna lehetetlen, hogy az állam és a kisebbségek el­lentétes érdekeit egymással összhangzásba hozzák. Ehhez természetesen szükséges lett volna a nemzetközi megegye­zés megkísérlése, amely bizto­sította volna az egyes történel­mileg, földrajzilag és gazdasá­gilag megalapozott államalaku­latok fentartását — a kisebb­ségeknek engedélyezett messze­menő jogok mellett is döntő­bíróság utján és általános nem­zetközi biztosíték kikötésével. Magyarországon senkinek sem állott volna az ország idegen­ajku polgárainak fejlődését megakadályozni, ha már kez­dettől fogva kilátástalan lett volna minden irredenta, min­den külőnválási kísérlet. Amíg azonban a külföldről rendsze­resen izgatták a nemzetisége­ket — még pedig nem az ő kulturális vagy faji fejlődésük érdekében, hanem pusztán ir­redenta célokért — addig le­hetetlenség volt, hogy Magyar­ország a maga nemzetiségei­nek egyoldalú engedményeket tegyen. A háborús felelősség kutatá­sának ilyen célkitűzései mellett a magyar tudománynak foglal­koznia kell a magyar nemzeti­ségi politika részleteivel és e politikának a kisebbségi irre­dentára való következményei­vel, egyben azonban magával ez irredentával és az irreden­tát tápláló centrifugális erőkkel is. Ez a kutatás fel fogja tárni a pánszlávizmus aknamunkáját, mely Prága szellemi és Moszkva anyagi befolyása mellett min­den ürügyet felhasznált, hogy a monarchia szláv nemzetisé­geit mesterségesen felizgassa és a végleges leszámolást az államalkotó néppel előkészítse. Ebben az összefüggésben ki fog derülni, hogy az egész osztrák és magyar háború előtti politika csupán gyenge elhárí­tási kísérlet volt Moszkva és a balkánállamok agresszív nem­zeti szláv politikájával szemben, amelynek kimeneteléért a tör­ténelem előtt csupán a támadó fél tehető felelőssé. A magyar kutatás be fogja igazolni, hogy Európa keleti felében az ösz­szeütközés közvetlenül Szerbiá­nak a szarajevói merényletben való bűnösségére vezethető vissza, közvetve azonban a pán­szláv világhatalmi terveknek volt a következménye, amelye­ket Oroszország évtizedeken keresztül igyekezett a monar­chia rovására érvényesíteni. (Vége) Ujabb letartóztatás a kommunista puccsügyben Budapest, szept. 30. A kommu­nista összeesküvés ügyében a fő­kapitányságon minden valószínű­ség szerint ma délben megkezdőd- ,' nek a letartóztatások. A politikai osztály összesen 62 embert vett őrizetbe, de ezek közül két fiatal­embert és négy nőt elbocsátottak és megfelelő utasításokkal szüleik­nek adtak át. Ilyenformán 56 em­ber maradt őrizetben, akiket az állain és társadalom ellen elköve­tett bűntett miatt fognak előzetes letartóztatásba helyezni. A mai napon ujabb esemény történt a kommunista puccsal kap­csolatban, amennyiben a rendőr­ség őrizetbe vette Vigh István vámőrt, aki körülbelül másfélesz­tendeig a fővárosnál teljesített szolgálatot és kiről kiderült, hogy résztvett a bécsi kongresszuson és Úri Kálmán arra jelölte ki őt, hogy az agitátoriskolában mint előadó szerepeljen. A rendőrség teljesen elkészült a jegyzőkönyvvel és szombatra mór az összes kom­munistákat átszállítják csoporton­ként az ügyészségre, ahol nagy felkészültséggel várják a monstre­bünügy szereplőinek megérkezését. Megérkezett a városi kölcsön első részlete Összesen hét milliárd koronát kapott a város; ebből másfél milliárdot vett fel, a többit a helyi pénzintézetekben takarék­betétként helyezte el váth tanácsnok készpénzt tulaj­donképpen nem hozott, hanem a Nemzeti Bank főintézetének egy átiratát a Nemzeti Bank békés­csabai fiókjához, amelyet utasí­tanak a 140.000 dollárnak meg­felelő magyar korona azonnali ki­fizetésére. Erre az átiratra a bank­fiók a polgóimester vagy helyet tesének nyugtájára a milliárdokat kitevő összeget azonnal köteles volt kifizetni. Nyolc milliárd korona A tanácsülés megállapította, hogy a város 280.000 dolláros köl­(A Közlöny eredeti tudósítása.) Békéscsaba város tanácsa szer­dán délelőtt rendkívüli tanácsülést tartott, amelyen Medovarszky Má­tyás dr. főjegyző elnökölt. A ta­nácsülésen megjelent Horváth Ist­ván pénzügyi tanácsnok is, aki a városi kölcsön ügyében Budapes­ten járt, hogy kisürgesse és elin­tézze a kölcsön folyósítását. A pénzügyi tanácsnok részle­tesen beszámolt budapesti eljá­rásairól, amelynek következtében kitűnt, hogy a kölcsön gyors fo­lyósítása kizáróan az ő érdeme, fáradozásainak eredménye. Hor­csöne felének : 140.000 dollárnak kiutalása megtörtént. A nyolc mil­liárd magyar koronának megfelelő összegből biztosítékul, előlegül és költségekre egymilliárd korona ke­rült levonásba, ugy hogy a város részére összesen hétmilliárd ko­rona került kiutalásra. Ebből más­félmilliárdot a közpénztár részére a közúti munkálatokkal kapcso­latosan és az esedékes kiadások fedezésére a tanács visszatartani rendelt el, mig a többit takarék­betétként óhajtotta elhelyezni a helyi pénzintézeteknél. A tanács ezt a tervezetet elfo­gadta, mire az ülés befejezése után Medovarszky főjegyző és Horváth tanácsnok a főjegyző által aláirt nyugtával a Nemzeti Bank fiókjához mentek, ahol felvették a hétmilliárd koronát. A hétmilliárdból hatodfél mil­liárdot a helybeli pénzintézetek között betétként osztottak el, az elosztás arányosításánál annak az elvi szempontnak figyelembevéte­lével, hogy a két nagy pénzinté­zet kapta a betétek oroszlánrészét, a következő három olyan pedig, amely fővárosi pénzintézetekkel van összeköttetésben, egyenlő ösz­szegü betéteket kapott és ugyan­csak egyenlő összegű betéteket kapott a két kisebb, önálló hely­beli pénzintézet is. A hatodfél milliárdot a városi közgyűlés határozatának megfe­lelően helyezték el addig is, mig a képviselőtestület a pénz hova­fordításáról érdemlegesen hatá­rozhat. Öt és félmilliárddal gyara­podott igy a csabai pénzintézetek betétállománya. Es pedig kapott a Békéscsabai Takarék Egyesület 2100 milliót, a Békésmegyei Álta­lános Takarékpénztár 2000 milliót, a Békésmegyei Kereskedelmi Bank 300 milliót, a Békéscsabai Leszá­mítoló Bank 300 milliót, a Nem­zeti Hitelintézet csabai iiókja 300 milliót, a Békéscsaba-Városi Taka­rékpénztár 250 milliót, Iparosbank 250 milliót. A takarékbetétek elhelyezése még a délelőtt folyamán megtör­tént s a sok-sok milliárdról szóló takarékkönyvek a városi közpénz­tárba kerültek. A kölcsön felhasználása Mint ismeretes, a város a köl­csön felhasználását a következő­leg tervezte: 1. iskolák és óvodák építésére 250000; 2. vámosutak kiépítésére 400000; 3. járdák épí­tésére 200000 ; 4. középületek és bérházak fenntartására 100000 ; 5. hidak építésére és karbantartására 120000 ; 6. közfürdő létesítésére 200000; 7. közutak, uccai csator­nák építésére, uccák, terek rende­zése 230000 ; összesen: 1400000 aranykorona. Ezzel szemben a belügyminisz­ter elrendelte, hogy az engedé­lyezett kölcsön a következő cé­lokra és összegben használható

Next

/
Thumbnails
Contents