Békésmegyei közlöny, 1925 (52. évfolyam) január-március • 1-73. szám

1925-01-01 / 1. szám

Békéscsaba, 1925 január 1 Csütörtök 52-ik évfolyam, t-ső szám BEEESHEGrIEI EOZLONT Politikai napilap Elöfiaatéai dijak : Helyben és vidékre postán küldve : negyedévre "75.000 korona. Egy hónapra 25000 korona. Példányonként 1000 korona. Újesztendő Az újév küszöbét rendesen ugy lépjük át, hogy előbb visszatekintünk a régire. Az ó-évre való visszapillan­tás nem sok gyönyörűséget kelt. Legalább is első pillanatra. Sem a közéletben, sem a gaz­dasági élet terén, amelyre sö­tét árnyként nehezedik a sza­nálás. De ez az árnyék szilárd tömeget takar, amelyből lassan­kint az ország gazdasági tartó pillére bontakozik ki. A rossz termés és a szanálás által dik­tált szűkösség bizony nemcsak sovány napokat, de nehéz vál­ságot és aggasztó nyomorúsá­got hozott magával. A szükség­letek redukálódtak, a kereske­delem pang, az ipar csak kény­szerűen termel s a gazdasági krizist a B-listás hivatalnoktól a munkanélkülin át a kereske­dőig, gyárosig és a gazdáig figyképen érzi mindenki. Az óévben annak a program­nak, amely Magyarország gaz­dasági helyreállítását tűzte ki feladatául, csak a keserveit éreztük. Azonban hisszük, hogy az uj esztendő lassankint meg­hozza ennek a megpróbáltatás­nak áldásos gyümölcseit, is. Hisszük, hogy a gazdasági élet kialakulásával párhuzamosan, amelynek alapfeltétele a sza­badság, a magyar szellemi élet terén is elkövetkezik az az idő, amely a munkához szükséges békét, az eszmék becsületes és egyenlő harcát és a megtermé­kenyítő gondolatokat hozza ma­gával. Amikor visszatekintünk a ke­serves óesztendőre, ennek áz óhajnak reményében köszönt­jük az ujat. És ha ez a remé­nyünk valóra válik, akkor az Idő csakhamar elhozza azt az Ujesztendőt is, amely ma min­den magyarnak leghőbb óhaja, hogy a trianoni erőszakot is felváltja egyszer a magyar igaz­ság diadala. Zürichben a magyar koronái 7025.aljegyezték. Főszerkesztő : Dr. Gyöngyösi János. ­Felelős szerkesztő i P-Horváth Rezső. A Ház elnöke akciót kezd a politikai békéért Budapest, dec. 31. Komoly ki­látás mutatkozik a parlamenti béke megteremtésére. A kezdeményező lépést Szcitovszky Béla, a Ház elnöke fogja megtenni. Erre vo­natkozóan Szcitovszky a követ­kező kijelentést tette : — Nekem, mint a Ház elnöké­nek, aki épen ezen tisztemnél fog­va a pártok felett állok, meg kell tennem azt a lépést, amelytől min­denki fázik és remélem, hogy a parlamenti ellentéteket kiegyenlít­hetem. Ha ezt a lépésemet nem fogják méltányolni, az nem az én hibám lesz. A magam részéről kötelességemnek tartom, hogy min­den lehetőt meglegyek Mint értesülünk, Szcitovszky, mi­előtt ezt a lépést megteszi, meg­beszéli szándékát Bethlen minisz­terelnökkel és a pártközi konferen­ciát 1—2 nappal a nemzetgyűlés összeülése előtt fogja összehívni. Kétségtelen, hogy ellenzéki körök­ben a kérdést bizonyos rokon­szenvvel nézik. A szociáldemokra­tapértbf.r a pártközi konferencia tervével kapcsolatosan felhívták figyelmünket arra, hogy a pártve­zetőség tagjai az egyetlen Vancák kivételével nem mehetnek be a parlament épületébe sem, mert a Hatszázezer font kölcsönt kap a magyar mezőgazdaság kapuőröknek jogukban áll a be­bocsátást megtagadni. Payer Ká­roly kijelentette, hogy a demokrata ellenzéki szövetség intéző bizott­sága még egyáltalában nem ka­pott értesítést arról, hogy Szci­tovszky pártközi konferenciát szán­dékozik összehívni, annát kevésbé kaphatott természetesen meghívást egy ilyen konferenciára. Ha ez megtörténik, akkor az intézőbizott­ság értekezletre ül össze és azon fogja megvitatni, hogy résztvesz-e a konferencián, vagy sem. Baross János a következő ki­jelentést tette a kérdésről: — A magam részéről helyes­nek tartom az akciót. Nézetem szerint a Ház elnökének köteles­sége a béke helyreállítására a kezdeményező lépéseket megtenni. Más kérdés természetesen, hogy a történtek után ilyen lépésnek lesz-e eredménye ? Szilágyi Lajos kijelentette, hogy mindaddig, amig az elnöknek ér­tesítését a Szövetség meg nem kapja és amig az intézőbizottság nem foglal állást ebben a kérdés­ben, nem nyilatkozhatik. Szomba­ton a debreceni demokrapárt va­csoráján mindenesetre foglalkozni fognak ezzel a kérdéssel. Budapest, dec. 31. Most újból tárgyalnak kölcsönajánlatról Ang­liában a magyar kormány bevo­násával. Ez a kölcsön szintén a magyar mezőgazdaságnak van szánva. A tárgyalásokat Korányi Frigyes párisi követünk még ka­rácsony előtt folytatta le London­ban. A kölcsön folyósítását egyik ismert londoni bank vállalná és a csoportban helyet foglalna William Good is. Egyelőre 600.000 angol fontot kiuán az angol csoport a magyar mezőgazdaságnak ren­delkezésre bocsátani. A kölcsön folyósítása záloglevelek ellenében történnék. A csoport azt a meg­oldást akarja választani, hogy an­gol záloglevelekre folyósítanák a kölcsönt. Bud János pénzügymi­niszter az állam jóindulatu támoga­tásától és a gazdák állásfoglalá­sától tette függővé a kérdést. A pénzügyminiszter tehát meg akar győződni arról, hogy a gaz­dák vezetői miképen fogadják az angol csoport ajánlatát és feltéte­leit. Erre való tekintettel péntekre nagyarányú értekezletet hivoft össze a pénzügyminisztériumban, amelyen meg fognak jelenni a Iondoni csoport képviselői és részt vesznek azon a gazdák is, hogy megtegyék észrevételeiket. Bokányi Dezső ii balesete" Budapest, dec. 31. Egy Moszkvá­ból hazaérkezett munkás igen ér­dekes részleteket mond el az orosz viszonyokról. Elbeszéléséből kétségkívül érdeklődésre tarthat számot az a jellemző eset, amely Bokányi Dezsővel, az egykori szocialista, majd kommunista ve­zérrel történt, Most Moszkvában van, ahol a külföldről érkező ide­gen nemzetiségű kommunisták gyüjtőtelepének a parancsnoka. Most hirtelen kis baja esett Bo­kányinak, amennyiben kiderült róla, hogy 3000 dollárt sikkasztott, ami miatt eljárás indult meg ellene. AM"> TelefcnMám/. 7 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Békéscsabán, II. ker. Ferencz József-tér 20. sa. — Hlrdotfa díjszabás szerint. Kevés változtatás lesz a JTl ftP szervezetében Budapest, dec. 31. Január 1-től kezdve működésbe lép, mint ön­álló kereskedelmi vállalat, a Ma­gyar Államvasút. Azokat a szer­vezeti változtatásokat, amelyeket az államvasút ügyrendje előir, holnap kezdik meg a gyakorlatba átültetni, de a végleges átszerve­zés csak egy éven belül várható, így tehát mélyreható változások az államvasutak szervezetében egyelőre nem várhatók, mert a reformokat fokozatosan léptetik életbe. A legfontosabb reform, az igazgatói tanács megalakítása, né­hány napon belül megtörténik. Gyomai pap lesz Szabolcska Ttlitjátij Karcag, dec. 31. Szabolcska Mihály, aki jelenleg a temesvári kálvinista gyülekezet lelkésze, ott akarja hagyni Romániát. Az a terve, hogy a gyomai gyülekezet meghívását fogadja el és Gyomára jön lelkésznek. megakadályozott vasúti szerencsétlenség Budapest, dec. 31. A tegnap Bu­dapestről indult gyorsvonat Nagy­kőrösről nem indulhatott tovább, mert a mozdonyvezető észrevette, hogy a mozdonyt súlyos defekt érte. A vasutasok állítása szerint, a mozdonyvezető ébersége nagy katasztrófától mentette meg a vo­natot. TJmerika a kötni konfliktus elsimításáért London, dec. 31. Francia hiva­talos cáfolattal szemben biztosra vehető, hogy az Egyesült Államok sietve igyekszik még január 10 ike előtt Berlinben és az ántánt fő­városaiban olyan légkört terem­teni, amelyben a siker minden reményével békésen lehessen elsi­mítani a kölni konfliktust. A nagy­követek tanácsa még a mai ülé­sen sem fogja véglegesen meg­szavazni a Németországhoz inté­zendő jegyzéket, mert nem foglal­hat állást és nem mondhat Ítéletet a német leszerelés mostani állásáról. A mai lapok értesülése szerint a jegyzék kizárólag annak a megállapítására fog szorítkozni, hogy lehetetlen a kölni zónát január 10-ig kiüríteni. A jegyzéket még egyszer megküldik a szövet­séges kormányokhoz, mert szük­ségesnek tartják, hogy a ma megejtendő módosítást uiból meg­vitassák egymás között. Mendkivül oicsön és jól rnháxkodhal ' SBSBM " Klein Géza és Tsa utóda AENOT SÁNDOR Telefonszám 257. Férfi-, fiu- és gyermekruha áruházában, Békéscsaba, Andrássy-ut 7. (Kocziszky-palota)

Next

/
Thumbnails
Contents