Békésmegyei közlöny, 1924 (51. évfolyam) október-december • 213-287. szám

1924-10-01 / 213. szám

ECttTES SZÁM ARA lOOO KORONA Békéscsaba, Í924 október 1 Szerda 5í-ik évfolyam, 2í3~ik szám Politikai napilap ElöflxetOBl dijak : Helyben és vidékre postán küldve : negyedévre 75.000 korona. Egy hónapra 25000 korona. Példányonként 1000 korona. Főszerkesztő : Dr. Gyöngyösi János. Felelős szerkesztő i F-Horváth Rezső. Telefonszám : 7 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Békéscsabán, II. ker. Ferencz József-tér 20. sz. — Hirdeté* díjszabás szerint. Bud János lesz a pénz­ügyminiszter Budapest, szept. 30. Korányi pénzügyminiszter ma reggel felke­reste Bethlent, akivel hosszabb ideig tanácskozott. Ez a tanács­kozás összefügg a pénzügyminisz­térium vezetésében küszöbön álló változással. A párisi követi állást a pénzügyminiszter távozása után tudvalevően nem töltik be. Mind erősebben alakul ki az a felfogás, hogy a jelenlegi pénzügyminisz­ternél alkalmasabb egyéniséget nem lehet találni erre az állásra. Az újra összeülő nemzetgyűlésen Bud János képviseli a pénzügy­miniszteri tárcát és kinevezése a legrövidebb időn belül várható. Rendkívüli miniszter­tanácson foglalkoznak a szolnoki Ítélettel Budapest, szept. 30. Az egész politikai élet érthető érdeklődéssel várja a belügyminiszter nyilatko­zata után az igazságügyminiszter állásfoglalását. Valószínűen az esti vonaltal érkezik meg ózdi birto­káról, annál is inkább számítanak erre, mert a rendkívüli miniszter­tanácson a csongrádi Ítélet körül támadt bonyodalom kapcsán neki jelentékeny szerepe lesz. 71 szabadkereskedelmi kongresszus a jóvátételek ellen London, szept. 30. A nemzet­közi szabadkereskedelmi kon­gresszus összeült. A kongresszu­son Amerika, Németország Fran­ciaország, Ausztria, Olaszország, Hollandia, Svájc és Svédország képviselői jelentek meg. A kon­gresszus határozatot fogadott el, amely sürgeti a vámhatárok meg­szüntetését és tiltakozik a jóvá­tételek cimén való adókivetések ellen. Románia csak a németek iskoláit nem bántja Temesvár, szept. 30. Anghelescu közoktatásügyi minisztert felke­reste egy magyar küldöttség, amely arra kerte, hogy az aradi római kath. gimnáziumnak adja vissza nyilvánossági jogát, hagyja meg a kolozsvári keresk. iskolák ma­gyar tagozatát és engedje újból megnyílni a kolozsvári ev. magyar népiskolát. A miniszter tagadó vá­laszt adott és azt avval okolta meg, hogy ezek a kérdések majd csak akkorikerülhetnek elintézésre, ha a parlament a magániskolákról szóló törvényjavaslatot letárgyalta. Ugytnakkor egy sváb küldöttség is járt a miniszternél. Ennek ké­relmét, hogy a minisztertanácson is kilátásbajhelyezett engedmények az uj népiskolai törvénnyel kap­csolatban vétessenekszabályzatba, szintén megtagadta a miniszter. De a zsombolyai német középisko­lákra vonatkozólag hozzájárult ahhoz, hogy a román osztály mellett négy párhuzamos német tannyelvű osztály működhessék. A főispán ismerkedési körútja Ünneplés a szarvasi járásban (A Közlöny eredeti tudósítása.) Kovacsics Dezső dr. főispán be­mutatkozó és ismerkedési körútján a szarvasi járásba látogatott el, ahova szombaton indult el Gyu­láról, autón. A főispán első utja Gyomára vezetett, ahonnan Szarvasra kocsizott át, lélekemelő ünnepeltetés középpontjába. A község bejáratánál népes küldöttség várta a főispánt, akit a képviselőtestület tagjai fogadtak és üdvözöltek. Innen Békésszent­andrásra autózott tovább a főis­pán, aki résztvett ott a képviselő­testület ünnepi közgyűlésén, amely után küldöttségeket és tisztelgő látogatásokat fogadta. A főispán itt Dunay kanonoknál szállt meg és a kanonok vendégszerető há­zánál ebédelt. Békésszentandrásról Öcsödre lá­togatott el a főispán, résztvett a község díszközgyűlésén, majd kül­döttségeket és látogatókat fogadott. Innen visszamentSzarvasra, ahol Bolza Pál grófnál szállt meg, majd résztvett a katolikus és az evan­gélikus istentiszteleten. Később díszközgyűlés volt az Árpád-szál­lóban, amelyen számos lelkes üd­vözlő beszéd hangzott el. Az üd­vözlésekre Kovacsics főispán hosz­szabb, meleghangú beszédben válaszolt. A közgyűlés után 90 terítékű közebéd volt, amelyen számos felköszöntő hangzott el. Délután a kisgazdakört, az ipar­testületet és a munkásegyletet lá­togatta meg a főispán, aki közvet­len hangon, barátságosan beszél­getett el mindenütt a jelenlevőkkel. Este Kondorosra autózott tovább, ahol másnap díszközgyűlés volt, délben pedig fényes közebéd. A főispán a szarvasi járásban végzett ismerkedési körútjáról hét­főn este érkezett vissza Gyulára. A körutat most már csak a köz­gyűlés lezajlása után fogja foly­tatni, amikor is a még hátalevő községekbe: Békésre, Mezőbe­rénybe és Köröstarcsára fog ellá­togatni. A megyegyülés póttárgy sorosa ta Tizenhárom bizottsági tag helye kerül betöltésre (A Közlöny eredeti tudósítása.) A pénteken reggel megtartandó októberi megyegyülés 120 tárgyból álló tárgysorozata mellett egyre szaporodtak a közgyűlés elé szánt ügydarabok, ugy hogy Daimel Sándor dr. alispán rendeletére most foglalkoznak a póttárgyso­rozat összeállításával. Eddig 50 kisebb-nagyobb jelentőségű ügy került a póttárgysorozatba, köztük néhány békéscsabai ügy is. A póttárgysorozat érdekesebb ügyei a következők : Debrecen Tisza István Tudományos Társa­ságába való belépés tárgyában alisDáni javaslat. — Hódy János dr. dobozi jegyző kérelme nyug­díjaztatása iránt. — Orosháza ké­ményseprőinek felebbezése a köz­ségi képviselőtestület ama hatá­rozata ellen, hogy a kéménysep­rési dijak 5%-a a tűzoltóság rendelkezésére bocsátandók. — Békéscsaba város határozata 630 millió korona előleg folyószámla kölcsön felvétele tárgyában. — Orosháza község határozata orszá­gos vásár tartása iránt, különös tekintettel a szegedi kereskedelmi és iparkamara elutasító vélemé­nyére. Mint ismeretes, a közgyűlésen sor kerül a vármegyei közigazga­tási bizottság elhalt vagy elköltö­zött tagjai helyének betöltésére is. Értesülésünk szerint 13 ilyen volt tag helyét fogják betölteni, még pedig a következőkét: Nagy Ger­gely, Nagy A. János (Szeghalom), Nagy Antal (Köröstarcsa), Zeiler Gyula (Békéscsaba),Szikes György, Ritsek János (Gyula), Mikler Sán­dor, Csete József dr. (polgármes­terré lett), Barca Gábor, Kucskay Zoltán, Nagy László (Orosháza) és Komlovszky Mihály (Szarvas). A jelentések a gyulai és szarvasi járásból egyébként még hiányzanak. Ezek helyét a decem­beri közgyűlésen fogják betölteni. A mostani bizottsági tagválasztá­son egyes tagok utódaira nézve még alig vannak kombinációk s a tervezgetések egyelőre a messzi háttérben folynak. Egyedül Ladics László dr., a gyulai Békésmegyei Takarékpénztár elhunyt igazgató­jának bizottsági utódjára nézve hallatszanak találgatások, amelyek Apor Vilmos bárót emlegetik. 71 németek báborut várnak Tieleten London, szept. 30. Mint a new­yorki Times londoni tudósítója je­lenti lapjának, azt a szabály jegy­zéket, amelyet a német kormány a nemzetek szövetsége tanácsában képviselt 10 hatalomhoz intézett, bizalmasan kezelik. A londoni Times értesülése szerint a német részről hangoztatott fő nehézség az, hogy Németország nem járul­hat hozzá oly megegyezéshez, mely arra kötelezi, hogy szabadon engedje átmenni az ország terüle­tén Oroszország ellen Lengyelor­szág segítségére az esetleges fran­cia vagy egyéb csapatokat. Né­metország ezt megengedni annál kevésbé hajlandó, mert katonai szakértők véleménye szerint nem lehetetlen, hogy a lengyel határon már a közei jövőben háború üt ki. A Tisza-ünnepély programmja (A Közlöny eredeti tudósítása.) Dr. Daimel Sándor alispán gróf Tisza István arcképének leleple­zési ünnepélyére a következő meghívót adta ki : „A magyar léleknek ezer éven át megőrzött legjellemzőbb vo­nása : a nemzeti érzés ereje, mely megnyilatkozik erős hitében, jogos önérzetében, kemény elszántságá­ban, tántoríthatatlan bátorságában, harci erényeiben és ősi hazasze­retetében. — E magyar erények magyar vértanuja gróf Tisza István. Békésvármegye törvényhatósága — abból kiindulva, hogy minél nagyobb megértéssel övezzük ha­zafias lelkének erényeit : annál sikeresebben szolgáljuk hazánk szent ügyét, -- gróf Tisza István arcképét megfesttette és közgyűlési termében elhelyezni rendelte. Az arckép ünnepélyes leleple­zésére 1924 október 11-én (szom­bat) délelőtt fél 11 órakor, a vár­megyei székház nagytermében díszközgyűlést tart, melyre tiszte­lettel meghivom. Ünnepélyünk sorrendje: 1. El­nöki megnyitó. 2. A törvényható­ság határozatainak ismertetése. 3^ Emlékbeszéd, mondja : dr. Ber­thóty Károly th. bizottsági tag, kormányfőtanácsos. 4. A megje­lenő testületek felszólalása. 5. Az arckép ünnepélyes átvétele a vár­megye alispánja részéről. Közgyű­lés után délben fél 1 órakor köz­ebéd a Polgári Körben." A meghivót a főispán elküldette özv. gróf Tisza Istvánnénak is, akit ünnepélyesen meghívott az arcképleleplezés aktusára. Az öz­vegy grófnő a meghívásra ma a következő levéllel válaszolt: Méltóságos Kovacsics Dezső főispán urnák Gyula, Fogadja kérem és legyen szi­ves, tolmácsolja nevemben a Békésvármegyei törvényhatóság tagjainak is, hálás köszönete­met, a nekem jól eső arckép­megfestés tényéért és a rólam való szives megemlékezésért, amely a hozzám juttatott meg­hívóban nyilvánult meg. Sajnos azonban, hajlott korom és az ezzel járó gyengeségek nem en­gedik személyes megjelenésemet a díszközgyűlésen. Lélekben azonban bizton ott leszek. Ismételt köszönettel szívélye­sen üdvözli Tisza Istvánné, Tisza Ilona. A meggyilkolt államférfi özve­gyének megjelenése az arckép­leleplezésen — amely nagyban emelte volna az ünnepség fényét — ezek szerint tehát el fog ma­radni. Zürichben a magyar koronái 68.5-el jegyezték.

Next

/
Thumbnails
Contents