Békésmegyei közlöny, 1924 (51. évfolyam) január-március • 1-64. szám

1924-01-01 / 1. szám

EGYES SZÁM AKI KORONA Békéscsaba, 1924 január 1 Tiedd 5f-ik évfolyam, t-ső szám BÉKÉSHE6YEI KÖZLŐIT Előfizetési dijak : Helyben és vidékre postán küldve: negyedévre 7000 K, Egy hónapra — korona. — Példányonként 250 Korona. Politikai íap Telefonszám : 7. Szerkesifőség és kiadóhivatal: Békéscsabán, n, Fer*ac a. . ... , József-tér 20. — Nyilttér és reklám szavanként 100 K • ••. <• ~ • Újév napján. Búcsúztatjuk az O-esztendőt és annyi sofc csalódás és keserűség után is már uj, bizakodó reménységgel tekintünk az uj évbe. De vájjon van-e ennek a re­ménykedésnek valami tárgyi alapja? Nem kell sokat utána gondolni, hiszen mindenki a maga baján érzi, hogy a meg­élhetés és az élet nehézségei nagyobbod­tak. Az az átértékelő folyamat, mely a ko­rona eséséből és ezen lecsúszott korona állandósulásából bekövetkezett nagy drága­ságot s az ipari és kereskedelmi élet ellany­hulását hozta magával. Amellett bizonyos az is, hogy a pénzügyi politika sem szolgálta mindenben és mindenkor a dolgozó ál­lampolgárok és az adófizető alanyok ér­dekeit, hiszen ennek a felfogásnak nem egyszer a kormány kebelében is hangot adtak. Nem volt ebben a fináncmunkában sem államraison, sem üzleti koncepció. Ez volna a gazdasági mérleg. Már az év politikai mérlege nem tekinthető ilyen kedvezőtlennek. A csongrádi bombarob­banás ugyan megdöbbentően dörrent bele a már megjönni vélt konszolidációba, hinni lehet azonban, hogy a nemcsak fel­háborító, de végtelenül el is szomoritó esemény nem csupán a kormányt fogja most már egyenes és könyörtelen szi­gorra indítani, de az ország közvélemé­nyét is egyöntetű állásfoglalásra. Ezzel szemben nem tagadható az, hogy Bethlen István bár óvatósan, "de ügye­sen és következetesen halad azon az uton, hogy a forradalmaktól feldúlt lel­keket a normális élet útjára terelje és megteremtsa a szabadelvüségnek azt az elemi követelményét, hogy szabadság és polgári egyenlőség uralkodjon az ország­ban. Az a tisztulási folyamat, amelynek eredménye a jobbszélsők kiválása volt, határozott lépés ebben az irányban és nagyban hozzájárul a kormánypárt meg­erősödéséhez. Amint erre égetően szükség is van. Mert szükséges, hogy a kormány mögött akkor, amikor az országnak külföldi se­gítséggel való talpraállitásáról van szó, nemcsak egy eiős párt, de elvben az ország egész közvéleménye álljon. Ennek pedig alapfeltétele: a politikai levegő nyugodtsága, amelyet erőszakos, balkáni robbanásoknak nem szabad megrázkód­tatni. Mert ha reménykedéssel nézünk a jö­vőbe, ez — sajnos — aligha vonatkoz­hatik a közeli időkre. A talpraállitás óriási erőfeszítésekkel fog járni s időbe kerül, míg a megcsonkított és beteg test meg­állhat a maga lábán. De hogy ez a rend­kívüli erőfeszítés ma íegyetlen feltétele fennmaradásunknak, az szomorú, de két­ségtelen valóság. Tőzsde. Zürichben a mai tőzsdén Budapestet 9'0305-el jegyezték. Simkó László és Bölönyi TTliklós a csongrádi bombagyilkosság tefteseL TI bizonyítékok sulija alatt mindent bevallottak. Csongrád, dec. 31. A bombamerénylet ügyében a szegedi ál­lamrendőrség közbejöttével 3 nappal ezelőtt megkezdődött a nyomozás és vasárnap estig teljesen felderítette a szerdán éjjel elkövetett bombamerénylet összes részleteit. Kezdettől fogva minden józan logika amellett szólt, hogy a bűntény közvetlen elkövetői Bölönyi Miklós, volt botosispán és Simkó László vol­tak. A kihallgatások éjjel-nappal folytak. Úgy­szólván lélekzetet sem adtak nekik, szaka­datlanul vallatták őket. Közben egymásután vonultak fel a tanuk, akiknek terhelő val­lomása alapján mind szorosabbra fonódott a hurok Bölönyi Miklós és Simkó László körül. Simkő természeténél fogva rebellis, vere­kedő és fenyegetődző ember volt. Mindenki félt tőle a városban. Kezdettől fogva a gyanu­okok egész tömege nehezedett Bölönyi Mik­lósra. Az állomási vendéglős tulajdonosának és leányának vallomása is terhelő volt, de különösen súlyos volt Bölönyi Miklós házi­asszonyának vallomása. Ez a vallomás lénye­gében negativ természetű volt, a rendőrság azonban pszichológiai okokból mégis ennek a vallomásnak tulajdonította a legnagyobb értéket. Bölönyi háziasszonya ugyanis elmondta, hogy lakója az illető napon az esti órákig otthon tartózkodott, azután eltávozott hazul­ról és ugy látta, hogy a kabátja alá rejtve valamit elvitt magával. Simkó lakásán egy másik kézigránátot is találtak, amsly teljesen hasonló volt ahoz, amellyel szerda éjszakán a merényletet elkövették. Bölönyi Miklós és Simkó László ma reggel teljesen beismerő vallomást tettek. Simkó el­mondta, hogy ő dobta a Magyar Király szál­loda emeleti termébe a gránátot, ahol az izra­elita nőegylet táncmulatságot tartott. A grá" nátot a közvetlenül mellette álló Bölönyi Miklós adta a kezébe. Elmondta többek kö­zött. hogy néhány héttel ezelőtt már a keres­kedők mulatságán is merényletet akartak el­követni, a bomba azonban akkor nem rob­bant fel. Ez a bomba azóta a rendőrség ke­zében van, de ártatlannak találták. A rendőrség a tárgyi bizonyitékok birtoká­ban, valamint a beismerő vallomások után most már a maga részéről befejezi a nyomo­zást és a tetteseket átkísérik Szegedre, ahol a vizsgálóbíró magkezdi a kihallgatásokat. Legújabban Szegedről a következőket je­lenti az MTI : A nés?y nap óta folyó nyomo­zás a csongrádi bombamerénylet ügyében eredményre vezetett. Diószegi József dr. mi­niszteri tanácsos ma fél 6 órakor a következő hivatalos közleményt adta át a MTI tudó­sítójának : A csongrádi merénylet ügyében a rendőr­ségi nyomozás befejeződött. Valamennyi tet­test letartóztatták és ma reggel fél 10 órakor csendőrségi fedezettel beszállítják a szegedi ügyészség fogházába. A főtettes, aki a bom­bát dobta, Simkó László 22 éves gazdálkodó. Az értelmi szerző Piroska János tényleges főhadnagy, festőművész, akit a szegedi ve­gyes dandár parancsnokság hozzájárulásával szintén letartóztattak. A bűncselekményben részesek Zubek Mihály Kasztéi Sándor, Sági Rókus földmives, Piroska György gazdálkodó kereskedő és Bölönyi Miklós 31 éves foglal­kozásnélküli egyén, aki Simkó Lászlót a bombadobásra kioktatta, továbbá Forgó Fe­renc gazdálkodó. Az egyik gyanúsítottnak ma éjjel tett vallomása alapján ma reggel nagyobb mennyiségű robbanó, anyagból való patront talált a nyomozó hatóság. 7? politikai újév. A szokásos politikai újévi üdvözlések olyan formában, amint múltban történtek, ez idén általában elmaradnak. Az évforduló azonban még sem múlik el politikai nyilatkozatok nél­kül. A kormánypárt értesülésünk szerint jan. 3-án tart értekezletet. Ezt az alkalmat hasz­nálják fel arra, hogy a pártvezérek Bethlen István gróf miniszterelnököt üdvözöljék. Az üdvözlő beszédet Almássy László, a párt'ügy­vezető alelnöke mondja. A miniszterelnök az üdvözlésre válaszolva, nyilatkozni fog az ak­tuális politikai kérdésekről, többek között a kölföldi kölcsönről. A többi politikai pártok Budapesten időző tagjai az újév alkalmából testületileg keresik fel és üdvözlik a pártok vezéreit. Tavaszra elkészül az önálló magyar bankjegynyomda. Budapest, dec 31. A magyar kormány Kál­lay Tibor pénzügyminiszter kezdeményezésére a mult év őszén elhatározta, hogy önálló bankjegynyomdát alakit. Értesülésünk szerint az építkezés már annyira előrehaladt, hogy ha a mostani hideg nem lesz nagyon tartós, a bankjegynyomda a jövő év tavaszán telje­sen elkészül. Ez a bankjegynyomda fogja gyártani a kisebb formájú 100 és 1000 koro­nás, valamint a félmillió koronás államjegye­ket. A szükséges gépeket az Osztrák-Magyar Bankjegynyomda szállította. Beit)len felgyógyult s átveszi hiva­talát. Gróf Bethlen István miniszterelnök, miután betegségéből felgyógyult, holnap este vissza­érkezik Budapestre és szerdán este már át­veszi hivatalának vezetését. A nemzetgyűlés mint ismeretes, csütörtökön ül össze újból. Napirendjén az indemnitási vita szerepel. Mint mondják, az ellenzék és a kormány kö­zött semmiféle megegyezésről nem lehet szó és az uj állásfoglalás dokumentálására az ellenzék az indemnitási vita kiélesitésétől, az obstrukciótól sem riad vissza. Ami a tervbe vett ellenzéki blokkot illeti, mostanig ez még nem valósult meg, főleg azért, mivel nagyon sok képviselő vidéken tartózkodik, de remélik, hogy még a héten visszatérnek és akkor formálisan meg fog alakulni a blokk. Terstyánszky belügymi­niszteri tanácsos kormánybiztossá való kine­vezése befejezett tény, valamint az is, hogy liberális ellenzéki körökben nagyon vegyes ' hangulattal fogadják ezt a kinvezést. Tűzálló samott-tégiá !kaf kályhákhoz, kemencékhez, kazánfa'azSshoz : TÖttl József kerámlkus Debrecen Tímár u 11, ozáiiit.

Next

/
Thumbnails
Contents