Békésmegyei közlöny, 1923 (50. évfolyam) október-december • 80-104. szám

1923-10-07 / 80. szám

EOTE§ SZÁM AS1 SO© KOROM Békéscsaba, 1923 október 7 Vasárnap 50-ik évfolyam, SO-ik szám BEKESMEGY Előfizetési dijak : Helyben és vidékre postán küldvo : negyedévre 5000 K, Egy hónapra 1700 korona. — Példányonként 200 korona. Politikai lap Telefonszám: 7. Szerkesif őség és kiadóhivatal: Békéscsabán TI, Fatm c ÍÁzsef-tór 20. — Nyilttér és reklám szavanként 100 K Tt magyar miniszterelnök eset) területen tartózkodik ? Rövid időn beiül megkezdjük a jugoszlávokkal és a lengyelekkel a kereskedelmi szerződést. Budapest, október 6. Megírták a lapok, hogy Bethlen István gróf a genfi tárgyalások fáradalmait Radványon piheni ki. Annál nagyobb feltűnést kelt most a Prager Tageblatt október 4-iki száma, mely ma érke­zett Budapestre s a következő hirt közli: — Mint a Lidove Novini értesül, Bethlen István gróf magyar miniszterelnök hír szerint október 1-én Sátoraljaújhelynél érintette vo­natával a cseh határt. Utazásának célja állí­tólag az, hogy cseh területen meg nem neve­zett helységben részt vegyen egy tanácsko­záson. Budapest, október 6. Koits 'szerb kereske­delmi miniszter, mint ismeretes kijelentette a belgrádi parlamentben, hogy a magyar kor­mánnyal rövid időn belül megkezdődik a tár­gyalás a kereskedelmi egyezség megkötésére. Illetékes helyen a tárgyalásról a következő felvilágosítást kaptuk: A magyar külügymi­niszter a magyar—délszláy gazdasági tárgya­lások megkezdése végett Genfben a délszláv külügyminiszterrel tájékoztató megbeszélést folytatott. A külügyminisztériumban az anyag feldolgozásával már elkészültek, most már csak a külső alakiságok megállapítása, a tár­gyalás helyének és idejének meghatározása van hátra. Hogy mikor kezdik meg a tárgya­lást, az bizonytalan, valószínű azonban, hogy egy-két héten belül, mert szerb részről nincs semmi akadálya a tárgyalás mielőbb való megkezdésének. A tárgyalás székhelyéül alig­hanem Budapestet szemelik Ki. A tárgyalás előreláthatólag kielégítő eredménnyel végződik. Budapest, október 6. Még ez évben meg­kötik a magyar—lengyel kereskedelmi egyez­ményt. A lényeges kérdésekben már meg­egyeztek. Prága, október 6. Massaryk köztársasági elnök interjút adott a Sunday Times egyik munkatársának és többek között Benes külügy­miniszter és Bethlen miniszterelnök genfi tárgyalásáról is nyilatkozott. Azt mondta, hogy Bécsben a tárgyalások sikeresek voltak és a cseh-szlovákiai magyarok és németek a leg­jobb uton vannak, hogy a cseh-szlovák kor­mánnyal kibéküljenek. November 1-én lép életbe an uj ipartörvény. Nem lesznek kontárkodó iparüzök. Uj bánásmód a tanoncokkal. Az uj ipartörvény november hó 1-én lép életbe. Az uj ipartörvénynek azonnali hatása november 1-én abban fog nyilvánulni, hogy több iparban ettől fogva csakis a képesítés szigorú igazolása esetén adhatnak iparigazol­ványt, illetve iparengedélyt. A kontárkodó ipar­űzőket is szigorúbban fogják üldözni novem­ber 1-től, mert az uj törvény szerint nemcsak pénzbüntetéssel — amit eddig a kontárkodók könnyen kifizettek — hanem elzárással is fog kelleni büntetni azokat, akik iparigazolvány nélkül foglalkoznak iparral. A büntetési szank­ció nemcsak iparossegédekre, hanem kontár­kodó magánosokra is áll, akik iparossegéde­ket felfogadva, jogosultság nélkül ipartüznek. Sok üdvös intézkedést találunk az uj ipar­törvényben a tanoncképzésre nézve, azonban azok a rendelete, amik hivatva volnának életbeléptetni az uj ipartörvény idevonatkozó intézkedéseit, még nem jelentek meg, ugy, hogy előrelátható, miszerint e tekintetben csak később fog kibontakozni az uj törvény tanonc­képzést érintő jóoldala. Az ipartestületekre is megsokasodott munka vár november 1-től. A segéd- és mestervizs. gák vezetése, az ipari jogosítványok felül­vizsgálása csak holt betű marad az uj ipar­törvényben, ha nem lesz meg az eszköz, a mód annak végrehajtására. Előrelátható, hogy november 1-én az iparhatóságok sok helyütt nem lesznek tisztában az iparjogositványok eldöntésénél. Indokolt, hogy az iparhatóságok már most készüljenek az uj ipartörvény közeli életbelépésére és ne találja november l-re őket váratlanul, mert a kereskedelem, uz ipari élet megzavarásával járna, ha kellő tájékozó­dás nélkül nem intéznék el a szükséges gyoi­sasággal a konkrét kérelmeket. Feltétlenül fel kell világosítani még e hó­ban az iparosságot, az iparossegéde­ket és pedig lehetőleg szakmák szerint az uj ipartörvény fontosabb intézkedéseiről. Az iparosoknak, a tanonctartó mestereknek saját érdekükben is tudniok kell, hogy mit ir elő az ipartörvény a tanoncfelfogad^sra, a tanonc­cal való bánásmódra, a tanonciskoláztatásra nézve.. November 1-től ugyanis elzárással és tanoncelvonással is lehet büntetni azon ipa­rost, aki megszegi a tanonccal való bánás­mód uj szabályait! Mivel a törvény nem tudásával senki sem védekezhet, minden iparosnak tudnia kell, mert egzisztenciája lesz veszélyeztetve, az uj ipartörvény ezen intéz­kedéseit. Az iparossegédeknek is tájékozódniok kell, hogy november 1 tői milyen igazolásra van szükségük önállósításukhoz. Ugy az iparos, mint az iparossegédszervezeteknek tehát fel kell használniok az időt, amig itt nem lesz a november 1-je, az uj ipartörvény legaktuáli­sabb intézkedéseinek megismerésére. A Békésmegyei Kereskedelmi R-T\ közgyűlése. Aa alaptökét48.000,000koronára emelték A Békésmegyei Kereskedelmi Részvénytár­saság, városunk ez a jelentős közgazdasági intézménye folyó hó 2-án délután 6 órakor tartotta tőkeemelő közgyűlését Békéscsaba Andrássy-uti székházában. Guttmann József vezérigazgató nyitotta meg a közgyűlést, megállapítván, hogy 2485 darab részvény tulajdonosa jelent meg. Üdvözli a Békés-Csabai takarékpénztár egyesület kép­viseletében megjelent Vas Sándor igazgatót és a jegyzőkönyvvezetésre dr. Biró Emil inté­zeti ügyészí, annak hitelesítésére dr. Szalay Dezső városi orvos és Reisz Hermann rész­vényeseket kérte fel. Ezután előterjesztette az igazgatóságnak a tőkeemelésre vonatkozó je­lentését. A márciusban végrehajtott legutolsó alap­tőkeemelés sikoresen befejezést nyert. Az ér­deklődés a részvények iránt oly nagy mére­teket öltött, hogy vállalatunktól teljesen kivül álló egyének a részvények bármily mennyi­ségét felvették volna. Ezzel kapcsolatban és a koronánk zuhanása, az árak rohamos emel­kedése folytán az igazgatóság szükségét látja annak, hogy a közgyűlés a jelenlegi 12 millió korona alaptőkének 42 millió koronára való felemelését határozza el. Az üzleti ténvkedést illetőleg a Devizaközpont megszorítása, a csaknem naponta megjelenő uj és uj kor­mányrendeletek, a gyakori kincstári illetékek felemelése óriási nehézségeket gördit az igaz­gatóság munkája elé. Mindennek dacára igyek­szünk a reánk ruházott bizalomnak a legjobb tudásunk szerint megfelelni. Az igazgatóság jelentése után kimondotta a közgyűlés, hogy az alaptőkét a jelenlegi 12 millió koronáról 42 millió koronára fel­emeli. A részvényjegyzés ideje pedig október 3-tól október 14-ig terjedő időben határozta­tok meg. Dr. Biró Emil ügyvéd az alaptőke feleme­lése folytán az alapszabályok módosítására tett indítványt, melyhez a közgyűlés hozzájárult. Guttman József vezérigazgató ezek után meleg szavakkal megköszönve a megjelent részvényesek érdeklődését, a közgyűlést be­rekesztette. Leszakadt a menyezet a pesti főkapitányság épületében. Budapest, októberi. Ma délelőtt 11 óra tájban a főkapitányság épületében izgalmas jelenetek játszódtak le. A második emelet úgynevezett detektív osztályán, egymásután több szobában a menyezel darabjai leszakad­tak, a szobák plafonja megrepedezett és olyan mélyen behajlott, hogy ugy a detektívek, mint a főkapitányságon elfoglalt ügyes-bajos emberek ijedten menekültek az életveszélyessé vált szobákból. Ugyancsak kinos meglepetés­ben volt része a vasúti detekfiv-csoportnak, ahol szintén beomlott a menyezet és 20—30 cm. magas viz borította el a szobák padlóját. öngyilkos tett egy szabadkai tanár, mert megbukott a vizsgán. Szabadka, október 6. Szerdán reggel Sza­bados Gábor, a zombori főgimnázium tanára főbe lőtte magát. A mentők haldokolva szál­lították a kórházba. Az utóbbi hetekben tra­gikus kétségbeesés vett erői Szabados tanáron, mert nem tudta elviselni azt a szégyent, mely a tanárok belgrádi vizsgáján érte. A tanév kezdetén ugyanis mindazoknak a tanároknak, akiknek magyar képesítésük van, vizsgát kell tenni a szerb nyelvből és a szerb nemzet történelméből. Szabados a vizsgán megbukott, ebből kifolyolag jarra is gondolt, hogy állását elfogja veszíteni. Zilált családi élete is két­ségbe ejtette. Első felesége ugyanis, amikor gyermekét fürdette, elméje megzavarodott, fel­rohant a padlásra és felakasztotta magát. A második felesége pedig pár hét múlva elhagyta. Szenzáció-t)ajt)ászás az Tlpoltó Ttlozi körül TJlaptatan támadás Brandt főispán és Berttjóty polgármester ellen. Rassay Károly lapja, az Esti Kurir, néhány nappal ezelőtt éleshangu kirohanást intézett a csabai Move és a Magyar Nemzeti Szövet­ség ellen, mint akik a helyi moziipar mono­polizálása végett megfosztottak egy rokkant katonát, Szikora Jánost a mozijától és ezz~l kapcsolatban támadást intézett Berthóty pol­gármester és dr. Brandt Vilmos főispán ellen. A cikk Csabán nem érte el a neki szánt ha­tást, mert hiszen itt úgyis köztudomásu, mi­ként áll a mozi ügye. Szikorát nem fosztották meg a kenyerétől, mert hiszen az ő kártala­nítása az engedélyező belügyminiszteri okirat­ban is ki volt kötve és Szikora az Apolló részvénytársaságtól jelenleg minden munka­szolgáltatás nélkül havi 2 métermázsa búzát kap életfogytiglan, sőt ez az illetmény gyer­mekei számára is biztosítva van.

Next

/
Thumbnails
Contents