Békésmegyei közlöny, 1913 (40. évfolyam) július-december • 52-101. szám

1913-07-03 / 52. szám

Békéscsaba, 1 913. XL-ik évfolyam. 52-ik szám. Csüt örtök, j ulius 3. BÉKÉSMEGYEI IÖZLÖNT POLITIKAI LAP Megjelenik hetenkint kétszer: vasárnap ós csütörtökön. EltOFIZBTÉSI Din : Egész évre 12 kor. Félévre 6 kor. Negyedévre 3 kor. ElSfizetnl bármikor lehet évnegyeden belDl is. Egyes szám ára 12 fillér Felelős szerkesztő: GULYÁS JÓZSEF. Laptulajdonos: SZE3ELSZKY JÓZSEF. Telefon-szám; 7. Szerkesztőség: Ferenc József-tér, 20. sz. hár, hova a lap szellem részét illető közlemények küldendők. Kéziratok nem adatnak vissza. Közveszélyes munkakerülők. Békéscsaba, julius 2. A magyar ujabb büntető törvény­alkotásokat általában a szociális irány jellemzi. Az a klasszikus iskola, amely hetenként azt vallotta, hogy a bünte­tés fogalma egy a bosszuállással, a modern felfogásnak adott helyet, amely modern felfogás a társadalmat és en­nek védelmét helyezte előtérbe és nem annyira magát a tettes személyi vi­szonyait és tettének a társadalom el­len irányuló veszedelmességét tekin­tette a büntetés neménél, mértékénél alkalmazásban összhangzónak. Ez a kiegyenlítő érték volt a büntetés, amely védelmi jellegénél fogva javitásszámba megy. A képviselőház csak legutóbb tár­gyalt és fogadott el egy ilyen törvény­javaslatot, amely a közveszélyes mun­kakerülők elleni védelemről szól. Ket­tős célja van ennek a törvénynek, amely kettős cél, mint szembeállítás ismerhető fel. Társadalmi védelmet nyújt ez a törvény intézkedései által azoknak, kik munkaerejük egész meg­feszítésével tisztességesen dolgoznak, de egyben megtorló intézkedéseket állit fel azok ellenében, kik állandó munkakerülő életmódjukkal veszélyez­tetik a társadalmat. Ez utóbbi osztály ismert alakjai az útszéli csalók, ha­mis kártyások, kóborló cigányok, utazó zsebtolvajok s a „selyem Aladárok" és annyi más species, amely már-már — sajnos — fogalommá vált. Mi sem természetesebb azonban, hogy egymagában büntető tételek fel­állításával és ezek alkalmazásával ma­gát a célt megvalósítani nem lehet, bárha a törvény által szervezett uj intézmény, a megfelelő feltételek mel­A múzsa. Irta: Erüösi Dezső. Zászlós Mihály a festő, mosolyogva vizsgálta művészi villájának tervrajzát, melynek építését a tavasszal kezdik meg a Zugligetben. Pompás kis fészek lesz, hatszögletű szobákkal, bizarr vi­lágítási hangulatokkal és olyan hallal, amilyenről csak tündermesék kigondolói álmodoznak. A legnagyszerűbb mégis a műterem lesz, amely az egész emeletet elfoglalja. Ennek örült a legjobban. Elmúlt negyvenötéves és sokszor fá­radtnak érezte már a tehetségét. A be­lülről, önmagától jövő erő mintha gyé­rült vo'na ós külső körülményekre, miliőre, mesterségesen szitott hangu­latokra, sokszor alkoholra volt szüksége, hogy valami becsületeset téremtsen. Ez a műterem ugy lesz berendezve, hogy megadhatja neki azt a miliőt, mely te­hetségét serkenteni fogja. Lágy kere­vetek, pálmák, áloék, kitömött vadálla­tok, egy zseniálisan beállított kis akvá­rium és csodásan tökéletes világítás. A telefon berregett. A tárlat titkára beszélt: — Gratulálok. Utolsó képed is el­kelt. Tudod ki vette meg ? Az állam. A miniszter itt van. Egy két percig nézte a képet, a Faun és' nimfa harcát és megvette. Beszólni akar veled. Ülj rögtön az autóba. Siess. Gratulálok! Zészlós vidoran csapta le a kagy­lót és beszaladt a feleségéhez. — Lina, Linuskám, szedd fel a leg­szebbik gúnyádat. Kimegyünk a tárlatra. Vár a miniszter. Megvette a Faunt. lett alkalmazható dolog, illetve munka­házak és ezekben gyakorolt ipari és mezőgazdasági kiképzés mindenesetre bir szoktató, hogy ne mondjuk átala­kító hatással a beutalt egyéniségre nézve és az élet igaz becsét: a mun­kaszeretetét felkölti a beutaltakban ; regeneráló, szerves és egységes munkát igényel a törvény sikeres eredménye tekintetében az, hogy a talaj elkészít­tessék és a társadalmi védelem félre­ismerhetetlen célját, illetőleg a munka­kerülésnek letagadhatatlan első oka, a szegényügy országszerte rendeztessék. Mert kétségtelen, hogy bizonyos bi­ologiai, átöröklési és gazdasági körül­ményektől eltekintve, a hasonlatossá­got a könnyű élethez, a dologkerülés által a csavargáshoz az idézi elő, amit általános néven szegénységnek szok­tunk nevezni. Az a nincstelenség, amelynek megfelelőbb neve nem is lehet, annak a magyar közmondásnak megtestesített prototypusa, amely azt mondja, hogy „hátán van a kenyere". Munkát, foglalkozást, a kenyérkere­setre módot és alkalmat kell adni az emberi társadalom azon egyedeinek, mely a hajnali órákban ténferegve lepi be a városok köztereit, munkásul ajánlkozván és azoknak, kik az utcák, templomok előtt rimánkodva, szánal­mat keltve mohó falánksággal nyújtják kezüket az alamizsna után. És ha azokat a megélhetési és életfentartási eszközöket — kétségi, egyéni tekin­tetek figyelembe vétele mellett — meg fogja találni a belügyi kormány, nem­csak visszahódítja ezeket a tömegeket és azoknak minden egyes tagját a tisztességes munka terét, hanem fel­költi bennük az ember, isteni rendel­tetés megszabta, soha ki nem alvó érzését: a munkát és ami ezzel együtt ját-, a küzdést és a küzdés jutalmaként az értékelést, az életnek a becsét, amely öntudatot, értéket képvisel. Mindezek mellett a törvény alkal­mazásánál a bíró tiszte nem abban kell hogy kimerüljön, hogy egysze­rűen paragrafust találjon, melyet, mint a suszter a kaptára a bőrt, ráhúzza a delikvens cselekedetét és kiszabja a büntetést, hanem az élet megismerése alapján az élethez kell visszavezetni, a büntetés foganatbavétele által a mun­kát kell megszerettetni s ekkor nem holt betű, hanem élő szellem lesz az uj törvény. N. Z. Az aradi szimbólum. - Fővárosi levél. — Nem tőlünk, nem a miniszterelnök­től és nem a munkapárttól származik az a gondolat és az a felfogás, hogy az aradi választás szimbpluma lesz az ország felfogásának, tolmácsa lesz annak az Ítéletnek, mely a nemzet lelkében a jelenleg működő pártok politikája felől kialakult. Az Áradra oly nagy számmal lerándult ellenzéki képviselők s az ő korteseik hangoztatták napról-napra, hogy ez nem afféle közönséges válasz­tási mérkőzés, hanem döntő jelentőségű országos arbitriúm, az ítélkezésre fel­hívott polgárságnak általános igazmon­dása lesz. Az övék a gondolat: nem lenne-e méltó ezt a szép gondolatot utólag meg­tagadni. Nem lenne méltó ezt a válasz­tást megfosztani a neki tulajdonított jelentőségtől, — csak azért, mert ők megbuktak benne. Nem lenne méltó egy tollvonással lekicsinyelni azt, ami ezen a napon most olyan rettenetes nagy, olyan korszakosan impozáns, olyan példásan fölemelő dolog lenne, Kiadóhivatal: Teleton-szitn 7 Ferenc József-tér, 20. sz. ház, hova a hirdetései és az előfizetési pénzek küldendők. A hirdetési dii készpénzzel helyben fizetendő. NYILTTÉR-ben egy sor közlési dija 50 fillér. ha netalán az ő jelöltjükre került volm ki az urnából több szavazat. Hát nem ugy törtónt. Tisza István győzött. Az aradiak, a mindig függet­lenségi érzelmű város, most már má­sodszor megválasztotta követévé a ma­gyarországi hatvanhetes politika főve­vezérót, gróf Tisza Istvánt. És megvá­lasztotta őt nem éppen cíekély több­séggel, hanem ugy, hogy majdnem két­szer annyi volt az ő szavazata, mint az ellenjelöltté. Megválasztotta ugy, hogy már a leadott voksok aránya is eleve tárgytalanná tesz minden ilyenkor szo­kásos rekriminációt, minden unosuntig ismert választási panaszt. Ha az aradi választást megelőző korteshadjárat valamelyik pártnak okot adhatott panaszra, akkor ez a joggal panaszkodó párt csakis a nemzeti mun­kapárt lehet. Mert az ellenzék ezen a választáson valóban kimerített minden eszközt, mely ilyenkor szabad, sőt min­den olyan eszközt is, melynek alkal­mazása meg nem engedett dolog. A koalíciós pártok vezérei nem érték be azzal, hogy nagy tömegben lementek befolyásolandó a választók meggyőző­désót. Nem elégedtek meg azzal, hogy nyilvános szónoklatokkal, ujságcikekkel és magánkapacitáció utján hassanak a megmozgathatókra. Hanem messze tul­mentek ezen a határon. Korteskedósük abból állott, hogy közbecsűlésben álló férfiakat gyaláztak és rágalmaztak. Hogy a választóknak jutalmakat, kárpótláso­kat, hálát ígértek, ha velük szavaznak. Sőt, hogy Károlyi Mihály^ grófot egy­szer haza is utaztatták, — ujabb érve­kért, mert a régiek csengése elkopott. Szóval nincs kifogás. Tisza Istvánt újra megválasztotta Arad. Az ellenzék jelöltje megbukott. Ami természetesen nemcsak azt jelenti, hogy az aradiak is külömb embernek tudják gróf Tisza — Hatökör — gondolta. — Hála Istennek, hatökör. Ugy érezte magát, mint a tolvaj, akit bizonyítékok hiján felmentenek. A miniszter még néhány bókot mondott Zászlós tehetségéről, amely diadalmasan állt meg a modern, éretlen és értelmetlen áramlatok között, aztán elbúcsúzott. Zászlósnénak a fülébe súgta: — A férje nagy művész. Legyen büszke rá. — Az is vagyok — rebegte az asz­szony megrendülve. — Én vagyok a legboldogabb asszony. A miniszter elment ós Zászlós széj­jelnézett kollégái között. Egy percig arra gondolt, hogy megkérdi "őket, mi a véleményük a faun és nimfa harcáról ? Becsületes, kíméletlen véleményt fog kérni.- Kit kérdezzen meg, kiről hiheti, hogy igaz választ fog adni? Jó barátja nincs a festők között; mióta jól ment a sora, távol tartotta magát az irigy és konfidens bohémnépségtől, amely csak gátolhatta volna a munkában ós a kar­riérben. Még idejekorán belátta, hogy nincs értelme az olyan emberekkel való barátkozásnak, akik nem lehetnek hasz­nosak reá nézve. Ez is a siker egyik titka. Kit kérdezzen meg ? Itt van Jókuthy. Már nem bohém, komoly művész, soha nem volt vele baja. Feléje ment s mi­alatt a pár lépést megtette, villámgyor­san, szinte ösztönszerűen megváltoztatta a tervét s a kérdést ekként tette fel: — Mit gondolsz, Jókuthy, helyesen választott a miniszter ? A képek között, amiket kiállítottam, nincs jobb a faun és nimfa harcánál? Jókuthy jéghideg arccal felelte : — Nincs. — És elnézett Zászlós felett. — Bitang! Ez is irigyel! — dühön­gött magában Zászlós. Az asszony, kedves, komoly bol­dogarcu nő, ragyogó szemmel nézett az urára — Őrülsz ? — Oh, hogyne! Nem kis dolog. Ebben a képben biztam a legkevésbé. Sokszor valóságos dühvel dolgoztam rajta, mert nem tudtam belőle kihozni, amit akartam. Nem vagy a régi, letörsz ! — tört ki belőlem minduntalan. — Ha te nem vagy, tűzbe dobom. — Látod, milyen kár lett volna. — Persze, hogy kár. És éppen ezt vette meg az állam. Ezt választották ki száz ós száz kép közül. Ha akármelyi­ket választja ki az állam, nem sokat adtam volna rá. De mert éppen ezt vette meg, amelyről azt hittem, hogy a hanyatlás bizonyítéka, ez uj erőt, munka­kedvet önt belém. Köszönöm, te drága, hogy biztattál. Mi lett volna belőlem nélküled . . . Múzsám ! Zászlós szaggatottan, meghatva sza­valt, letérdelt a felesége elé ós csókolta a kezét. Lina sírt örömében. Künn a tárlaton nagy csoport várta a művészt és párját. Kollégák, képked­velők, kíváncsiak középpontjában., állt a miniszter és jókedvűen diskurált. Öröm­mel rázta meg Zíszlós kezét, a felesé­gének kezet csókolt. Karon fogta a művészt és odavezette a képhez. Ha­nyatló napsütésben, buja, zöld füvek közt, imbolygó patak mentén, egy ha­talmas tölgy alatt viaskodnak egymás­sal a faun ós nimfa. A nimfa már el­bágyadt a dulakodásban, fólválla a föl­det éri, de plasztikus, erős kezével a faun torkát szorongatja, aki szemér­metlenül kacag. Szőrös kecskelába, a jobb, ki van rúgva a levegőbe, a bal a földön, a fű között vész el. Ezzel a bal lábbal volt a legtöbb baja Zászlósnak, nem tudta elhelyezni, ugy érezte, hogy erőt, karaktert, erotikát kell a bal kecskelábba belevinnie, s ez nem sike­rült neki. Ezért a fű közé rajzolta, hogy a nézőnek eszébe se jusson ke­resni a bal lábat, melynek a szerelmi harcban szerepe van. Csaló, csaló! — kiabált rá a művészi tudata ós utálattal fejezte be a képet. Ezt az utálatot érezte most is, ahogy karját a miniszter karjába öltve állt a kép előtt. Tehetségének gyöngülését sohasem érezte oly tisztán, mint most. Száz és száz ilyen faun és nimfa képet látott már és semmivel sem különbözik a többitől. Sablón, amit egy nagy mes­ter teremtett meg, színek, hangulatok, felfogás — minden, minden lopva van. Zászlós gyötrődve nézett szót a kollé­gák között, az arcukról próbált olvasni. A piktorok halkan diskuráltak, lázasan figyelték a miniszter mozdulatait, jobbra­balra képekre mutogattak. A faun ós nimfa harcával senki sem törődött. Csak a miniszter és felesége álltak áhítattal a kép alatt. Ezek ketten, akik nem ér­tettek hozzá. — Csaló, C3aló! — mondta magá­nak Zászlós szomorúan. — Eredeti felfogás, emberi plasz­tika, szép színezés — szólt erőltetett szisszenéssel a miniszter. — Tipikus Zászlós kép. Tipikus. Zászlós illedelmesen,szerényen meg­hajolt. — Milyen buta vagy — gondolta magában. — A lábban, a levegőben rugda­lódzó kecskelábban mennyi erő ós len­dület. A bal láb a fűben vész el. Zászlósban meghűlt a vér. Most, most sül ki, hogy csaló vagy! — Elvész, alig látható. Gyönyörű, természetes póz — folytatta a miniszter. Zászlós megkönnyebbülten sóhaj­tott fel.

Next

/
Thumbnails
Contents