Békésmegyei közlöny, 1909 (36. évfolyam) július-december • 52-104. szám

1909-07-01 / 52. szám

Békéscsaba, 1909. XXXVI-ik évfolyam. 52-ik szám. Csütörtök, julius 1. POLITIKAI LAP Telefon-szám: 7. Szerkesztőség : Főtér, 876. számú ház, hova a lap szellemi részét illető közlemények küldendők. Kéziratok nem adnlnok uis-zn. Megjelenik hetenkint kétszer: Vasárnap ós csütörtökön EliOFIZBTÉSI 01.1 : Egész évre 12 kor. Félévre 6 kor. Negyedévre 3 kor. ClSNzetni bármikor lehet éunegyedcnbelül is. Egyes szám ára 12 fillér. Főszerkesztő: Dr. LÁNG FRIGYES. Felelős szerkesztő: GULYÁS JÓZSEF. Laptulajdonos: SZIHELSZKY JÓZSEF. Kiadóhivatal: Telefon-szám 7 Főtér, 876. számú ház, hova a hirdetések és az előfizetési pénzek küldendők. A hirdetési dij készpénzzel [helyben fizetendő. NYILT1 ÉR-ben egy sor közlési dija 50 fillér Kudarcok kora. Békésosaba, junius 30, A magyar politika mostanában a kudarcok korszakát éli. Bármibe kezd­jen is valamelyik vezető politikus, hogy a kibontakozás útjáról az aka­dályokat elgördítse: nem sikerül neki semmi. Akár Bécsbe megy a királyt informálni, akár itthon Budapesten keresi fel puhitás céljából a külön­böző pártokat és azok vezetőit: min­denünnen hosszú orral kell eltávoznia. Ez a folytonos kudarc már szinte kis­hitüvé tette Magyarország népét. A közvélemény szinte letargikus álomba sülyedt, nem bizik senkiben. A hinduk fatalizmusával néz a holnap, a holnap­után elé. Nem bánja, akárhogy lesz, akármi történik, csak történjék valami mégis végre valahára. A fő kudarc-hősnek azonban Lu­kács Lászlót lehet tekinteni. A régi szabadelvű pártnak ez az erős osz­lopa és a koalíció finánc-kapacitás vállalkozott néhány héttel ezelőtt Őfel­sége határozott kívánsága folytán arra, hogy valamelyes megoldást keres ebben az unalmas válságban. Jött, látott -­és nem győzött. Legelső kísérletei is kudarccal végződtek, mert a függet­lenségi párt vezérei szóba sem akar­tak véle állani. Ő azonban nem csüg­gedt. Ujabb megbízatást eszközölt ki maga számára a királytól és újra tár­gyalásba bocsátkozott a függetlenségi vezérekkel. És megint csak kudarc. A függet­lenségi párt intéző bizottsága ugyanis kedden tartott ülésében visszautasította Lukács ajánlatait. A szerdán este tar­tott függetlenségi pártértekezlet pedig egyhangú határozattá emelte az intéző bizottság felfogását. Az intéző bizottság és a párt ha­tározatának okáról különböző verziók keringenek. Hir szerint Lukács olyan nézetet nyilvánított a király előtt, hogy nem kell semmiféle nemzeti enged­mény a válság megoldásához, mert a függetlenségi pártnak csak a hatalom | kell s ha ezt megkapja, lemond min­; den nemzeti követelésről, lemond las­sankint egész közjogi programmjáról is. A bankkérdést, mellyel a válságot fölidézték, át lehet hidalni valami tet­szetős formula segítségével, később azután, ha a függetlenségi párt beül a hatalom birtokába, akkor menni fog minden, mint a karikacsapás - ter­mészetesen a bécsi politika kedve és tetszése szerint. Hogy Lukács ilyen nézetet kockáz­tathatott meg Őfelsége előtt, annak oka némely jelenség, mely a függet­lenségi párt egy részében, az úgyne­vezett bankcsoportban mutatkozott. Eb­ből a csoportból sarjadt ki az a vé­lemény, mely a függetlenségi kormány kizárólagossága mellett érvelt. Egy másik jelenség az a zendülő szellem volt, mely a párt ama csoportja részé­ről Kossuth Ferenc vezéri tekintélyé­nek csorbítására irányult. Ilyen jelenségek mellett egészen természetesnek látszik, hogy Lukács a fentebb említett gondolatra jött s a függetlenségi pártot oly kedvezőtlen színben tüntette föl az* uralkodó előtt. Örülni lehet tehát, hogy Lukács ezzel ! a nézetével felsült a királynál és fel­| sült ajánlatával a függetlenségi párt előtt is. Lukács kudarcának azonban nem lehet szintén örülnünk. Nem lehet | azért, mert a * politikai helyzet újra | visszaesik a bizonytalanságba, a zür­! zavaros káoszba, amelyből menekülés, ki tudja, mikor lesz? Hogy Lukács második kudarca után mi fog történni, 1 nincs az a teremtett lélek, aki felele­tet tudna adni. A király esetleg el­I szánhatja magát engedményekre is, de | csak akkor, ha itt egy komoly, önér­zetes, erkölcsi alapon álló, megbízható párt kezébe adja azokat. E nélkül jönni-menni fognak a Lukácsok, egyen­kint vagy kilencedmagukkal, de béke, rend, becsület és tisztesség nem lesz a magyar politikai fórumon. Közgyűlés a megyén. A főispán erélye. A parasztpárti vezér széksértése. Bókósvármegye hétfői rendkívüli közgyűlésén Dőry Pál főispán végre helyénvalónak látta, hogy a parasztpárti ve,'.ér szólás-szabadosságával szomben az elnöki hatalmat gyakorolja. Azért mondjuk, hogy végre, mert a vármegye közgyűlési termében a szólás­szabadság örve alatt utóbbi időkben olyan felszólalások hangzottak el, me­lyek mélyen sértették ugy az egyéni önérzetet, mint tisztességet. És mert az elnöki jog és hatalom nem gyakorolta­tott, kellő szigorral, Áchim L. András ugy vélekedett, hogy neki mindent szabad. Már az elnöklő főispánnal szemben is ugy viselkedett, hogy Dó'ry főispán a következőképpen fakadt ki: — Mégis csak tűrhetetlen, hogy mindig én legyek a — puffer! E szavak legjobban illusztrálják, hogy miképpen tárgyalják Békésmegyé­ban jelenleg a fontos közügyeket még akkor is, midőn már elnöki hatalmával ól a főispán. A parasztpárti vezér a hétfői köz­gyűlésen a csabai főszolgabíró, a jegyző és községi biró gúnyolásán kivül, a megye tisztikarát is sértegette, azt mondva, hogy a megyei tisztikar nem járul a megye közterheinek viseléséhez, csak terhére vannak a köznek. Döry főispán visszautasította ezt a súlyos inszunációt, igen súlyos szavak­kal. Széksértésért indítványtételre hívta fel a tiszti főügyészt s a közgyűlés el fogadta azt az indítványt, hogy Áchim L. András szóksértósórt száz korona birsággal sújtassák. A viharos közgyűlésről tudósításunk a következő : A főispán beszéde. Dó'ry főispán a nem igen nagy szám­ban megjelent megyebizottsáji tagokat szivélveson üdvözölve, a következőket mondotta: — Mielőtt a t. közgyűlés a tárgy­sorozatra áttérne, engedtessék meg, hogy az időt a maga részére egy kissé igénybe vegye. Nem a politikai viszonyokról akar szólani, mert arra néhány perc nem lenne elegendő. Aki az ország po­litikai helyzetét akarja vizsgálni, annak hosszabb időre lenne szüksége ós azt tapasztalná, hogy a politikai viszonyok nehÓ£ helyzetet teremtettek, hogy Ma­gyarországot igen aggasztó, sorvasztó láz uralja. A legutóbbi megyegyülós alkal­mával tapasztattak után egy kérelemmel fordul a megyebizottság minden tagjá­hoz s ez abból áll, hogy támogassák; legyenek segítségére a tárgyalás szín­vonalinak megtartása tekintetében. A szólásszabadság hive, nem akarja azt korlátozni, de tekintettel a közérdekű ügyek elintézésénél heJyónvaló tárgyi­lagosságra, nem fogja megtűrni, hogy az előbbi esetekhez hasonlóan az indo­kolatlan támadás ós személyeskedés ural­kodjon a tárgyalás folyamán. Nem azt akarja, hogy az ügyekhez csak a szak­értők szóljanak, de a hozzászólás joga nemcsak egy osztály privilégiuaia; a 48-iki törvények nem a magasabbaknak adtak egyedül jogokat, hanem inkább az alantabb állóknak, hogy ezsket em­beri nívójukra fölemelhesse. A közgyű­lés vezetésének felelősségteljes feladata teljesítéséhez ismételten kéri mindenki támogatását, mert nemcsak a rend fen­tartása fölött kell őrködni, hanem szi­gorúan kell ügyelni arra is, hogy egy bizottsági tag se sértse és ne sülyesz­sze a tárgyalás színvonalát, mert olyant, milyen utóbb volt, nem fog megtűrni s ehhez kéri a támogatást. (Éljenzés.) Alig csillapult az éljen, felállott Áchim L. András s szólani kezdett, hogy a szó­lásszabadság jogát nem akarja kárla­Békésmegyei Közlöny tárcája. Most kötik a kőrisfának... Most kötik a kőrisfának Lombját koszorúba, A nótámat most dalolják Csöndes kis falumba . . . Most nyílik a kertek alján Viola virágom — Ottan virult szép tavaszom, Boldog ifjúságom. Fecskemadár fölkeresi Ereszünket újra, Megsejti, hogy merre van a' Hazajáró útja. — Harmatos köny felcsókolja A bimbót az ágon, Az én könyem soha többé Tűnő ifjúságom. Most hullanak a szivemre Temető-virágok, Hűtelenül most hagynak el Engemet az álmok. Tavasz jöttét, virulását Hajh! hiába várom, — Soha többé vissza nem jő Az én ifjúságom. KIBS Arnold. Fejezetek a szerelem élettanából. (Részlet egy készülő könyvből.) Irta: Kürthy György. I. . . . Nagy mestereim szavát haszná­lom, amikor igy szólok: élj a percnek. Élj a jelennek mindenesetre (sokszor: hogy a jövőnek élhess !) és enged, hadd fogjam meg azt — ha egyedül vagyunk. Ha sokan vannak körülöttünk : öleld át az ujjaiddal az enyémet ugy, hogy a tenyereink érintkezzenek ; gyöngéden csak, egy kicsit sem erősen. De meg­látod, miként megy át a hallgató nagy fiúdon rólam rád ós terólad énreám. Miként fog keringeni az érzés, lüktető vérhullám alakjában, mint hogyha egy test volnánk, pedig csak a kezünk fogja egymást, pedig csak a lélek olvadt egybe. Csöndnek kell lenni kettőnk ajkán ; nyu­godtságnak és harmóniának. Ilyenkor támad a szerelem, egymásnak szimpa­tikus lelkek között. Ne vonjad el a derekadat a karom­ból, amely, hiszed-e, gyöngéden karol át. Ne húzzad el az arcodat forró arcom­tól. És csókolj, mert a csók nagy jóság, a legjobb tán minden jó között. A tiszta, nagyon nagy érzésektől kergetett, resz­kető, de biztos ; önkéntelen, de külö­nös csók. De miért kell mindezt elmondanom ? Félsz-e tőlem, vagy félted önmagadat ? Bizalmad nincsen hozzám, avagy ma­gadba nem bizol ? Pedig, haj, egy nagy ós közös erő hajt majd bennünket össze, meglásd ós ekkor nem fog használni kicsinyes, reszketős félelem, sem álszemérem. A karod szorítani fog hozzád, amikor el­kábult eszed azt hiszi, hogy eltaszít. Az ajkad félig ki fog nyilni, majd összeol­vad az én ajkammal, amikor igy suttog : ne, ne ! II. Ami jó, az nem lehet rossz. Légy az igazi állásponton és vessed el a hiu és álbölcselkedő tanokat. Szeress, ha szerelmes vagy. És csókolj, ha szeretsz. Gondolod tán, hogy nem is vagyok az első, vagy az utolsó ? Gondolod, hogy te előtted más is volt, vagy lesz utánad ? i Tehát ne gondold. És no gondolj semmit. Mert gondolkozni, amikor ére­zünk, mindig haszontalan, fölösleges, sőt bántó és rossz. A gondolat az érzés mellett olyan, mint nap mellett a hold. Ne gondolkozzál. Mert ha te az enyém vagy és én a tiéd, egészen, ak­kor te az egyedüli vagy és én is az va­gyok Az egyedüli pedig kizár minden mást. Hunyd le a szemeidet (gyönyörűek a szemeid!) és reszkess, de ne a féle­lemtől, hanem saját benső gyönyörűsé­ged folytán. Mert nem szabad egyéb j érzésnek lenni, csupán: annak az egy­| nek. De annak aztán — nagynak és ! erősnek. És minek és mitől félni, ami­I kor örülni kell, nagy, diadalmas dicső­| sóggel, ujjongani, nevetni! Van szere­lom még és a szerelem mibennünk van. 1 Ezt kellene kiáltani lelkedben. Ne vond el bohó fejedet, hogy a mellemre hajtsam. Hallgasd ott a szivem verését: vájjon nem igaz ós őszinte-e az. Pihenj ós álmodjál nyugodtan és édesen, amíg ón — az alkonyati lan­gyos színekben — hajad illatát szivom magamba. Hogyha szeretsz: ne szégyeld, mert az a legoktalanabb dolog. Titkoljad a gyűlöletedet, vesd meg magad a harag miatt és fojtsad el boszuvágyaidat. De ha szeretsz: felemelt homlokkal és tisztán mondjad ki, mindenkinek a szemébe I III. .. . .Öltözködjél Ízlésed szerint a legszebben és igyekezzél mindig na­gyon szépnek lenni. Hiszen azért vagy­tok ti: bájos nők. Ne neheztelj bájos doctrix és ti sem egyéb trixek, szép­nek lenni: az első ós legszebb hivatás­tok. Mert szépségeddel hatsz legelsőbb, legjobban és legtöbbször. Légy szép, hogy meghódoljanak neked. Mert ugyan ismeri-e mindenki benső finomságaidat ? Vagy mely kivá­lasztott érzi csak hajad illatát is? . . . Őnéki beszélhetsz szép dolgokat, szebbet ugy sem beszólsz, mint Petőfi, finomabban Mussetnél; szellemben pe­dig Heine tesz túl rajtad; Goethe sok­kal okosabb volt nálad ... de mi mindez nagy szépségedhez képest: a közvetlen, meleg együttléthez, bőröd fehérségé­hez, szemeid fényéhez! Mi mindez ! És mi Chopin muzsikája. És mi Paganini játéka. Az egyik halott: azaz leirt betü. A másik : régen elmúlt, visszahozhatatlan hullámzása a hangnak. Volt. A te szavaid, sokszor semmis beszé­ded bársonyos simogató lágysága, véred lüktetése, illatod és ruhád suhogása azonban : van ! Most ós itt! IV. Akarjál mindig tetszeni. Tetszeni s egyedül neki! Vagy különben másnak is. A férfi az különös teremtménye a nagy természetnek. Azt kivánja, ami másnak is kívánatos. Ha másoknak tet-

Next

/
Thumbnails
Contents