Békésmegyei közlöny, 1908 (35. évfolyam) január-június • 10-52. szám

1908-02-02 / 10. szám

Békéízsaba, f XXXV-ik évfolyam. !9-ik szám. Vasárnap; íebiuár 2. EOZLONI POLITIKAI LAP Telefon-szám. Sierkesztösóg: Főtér, 87isz;rnú ház, hova a lap szellemi részét leő Közlemények küldendők. KéMtok nem adatnak vissza. Megjelenik hetenklnt kétszer: Vasárnap és csütörtökön EltOFIZBTÉSI DI.T : Egész évre 12 kor. Félévre 6 kor. Negyedévre 3 kor. ElSfizetni bármikor lehet cuncgycdcnbelül is. Egyes szám ára 12 fillér. Főszerkesztő : Dr. SAI7.ER VILMOS Felelős szerkesztő: SZÉKELT BÉLA Laptulajdonos : SZIHELSZKT JÓZSEF Kiadóhivatal : Telefon-szám 7 Főtér, 876. számú ház, hova a hirdetések és az előfizetési pénzek küldendők/ A hirdetési dij készpénzzel [helyben fizetendő. N'YILTTÉR-ben egy sor közlési dija 50 fillér. Akiknem akarják az adó­reformot. Békéscsa dhi ,r 1. A víosok köztudomás szerint ak­ciót indottak a tervezett adóreform ellen vló állásfoglalás célján ; A magimkrészéről is távol álí, hogy az uj arfojvaslatokat kifogástalanoknak tekiritsül Egy adóreform mindig ujabb teífiekke jár egyik, vagy másik osz­tályra e az ujabb teherrel sújtott körök íindenesetre igazságtalannak és jogoulatlannak hirdetik az adó­reformc Mint valamennyi törvény­alkotásuk, mely százféle érdeket érint - a jelenlegi adójavaslatoknak is van .'gynémely igazságtalan intéz­kedése. De ezeket az intézkedéseket enyhiíhti a törvényhozási munka. Épen ezért nincs helyén az oly kritikái a nagy adóreform-münek, amely íz egész munkálatot politikai jelszavk nyomán és indokokból sző­röstől-jőröstől a pokolba kivánja, mint íasználhatatlant és ártalmasat A jaraslatok ellenzőinek valamennyi érvét és bírálatát átvizsgáltuk és jó lélekkl állithatjuk, hogy kritikájuk nem objektív érvekből merítette a javasktokról hirdetett elitélő véleményt, naner. többnyire politikai el'enszenv­től vezéreltetve csepüli le a reform­müve a sárga földig. Összegezve a javaslat ellen emelt kifogásokat, a kereskedő körök és ezekiek politikus szószólóink, vagy szósáló-politikusaik főként azt a vá­dat langoztatják, hogy az adóreform agrááus alkotás. Merítik ezt a v le­ménjt, helyesebben csak állítást abból, hogy az uj javaslat a városi kereső osztályokra, a kereskedőkre, iparosokra és a szabad foglalkozást űzőkre az eddiginél nagyobb keresetadót ró ki, mert hiszen igaz ugyan, hogy leszál­lítja a keresetadó kulcsát, de ezzel szemben a tényleges adóalapot kipu­hatolja, ugy, hogy végeredményben az adó összege növekedni fog. Hát az éppenséggel nincsen ki­zárva, hogy a kisebb adókulcs mellett is egy-egy adóköteles fél tényleg na­gyobb adót fog fizetni az eddiginél, de ez nem azért lesz így, mintha a jövőben az adóteher nagy volna, ha­nem azért, mert a mai adórendszer mellett a keresetből eredő jövedelem­nek hihetetlenül csekély része kerül adózás alá. Kereskedők, nagyobb ipa­rosok, virágzó irodával biró ügyvédek oly jövödelem után fizettek és fizet­nek adót, aminőt akárhány alkalma­zottjuk jövedelme meghaladja. És azokat, akik a 600 koronás adómentes létminimumot olyannak ál­lítják, mint aminő a va'óságban elő nem fordul, csak arra figyelmeztetjük, hogy a harmadik osztályú kereset­adóval megrovottak több mint fele ! ma a jövendő létminimum után fizet- | nek csak adói De agrárius állítólag az adóreform j azért is, mert amig a keresetadó alap- ! jának kipuhatolása a jövőben objektív ismérvek alapján fog történni, addig a földadó alapja marad a kataszteri tiszta jövedelem, amely pedig éppen oly fikció és oly kevéssé közelíti meg 1 a tényleges hozadékot, int a mai keresetadó alapjául szolgáló kereset | Ámde elfeledik a vádaskodók azt, | hogy a pénzügyi hatóságok hivatalból jobb mivelési osztályba sorozhatják be majd a földbirtokot, ami által az adóalap nyomban nagyobb lesz és jobban meg fogja közelíteni a tény­leges hozadékot a mainál. Ilyen az adóreform kritikusainak a tárgyilagossága. De reakciós a javaslat a bírálók szerint azért is, mert a létminimum túlságos kicsiny. Hát ezzel egy kissé furcsán volna az adókincstár. Hiszen jelenleg az adózóknak legalább 70 százaléka nem adózik a jövendő lét­minimumnál nagyobb kereseti adó­alap után. ^Vájjon miképpen bocsássa ki az állam egy csapásra egyik leg­fontosabb adónem összes adózónak 70 százalékát az adófizetési kötelezett­ség alól, amikor legalább is meg kell maradni az eddigi adóbevétel /égösz­szegének ? Hiszen a progresszió révén úgyis rengeteg nagy összeget kell pó­tolni a 600 koronás létminimum után eleső adóbevételekért. Ha ez az adómentes létminimum még nagyobb volna, akkor a pro­gressziót is lényegesen növelni kel­lene, ami ismét csak oda vezetne, hogy a reform ellenségei diadallal mutatnának reá: ime, ilyen ellensége a kormány a városi középosztálynak. Gyui* város közgyűlése. — Egy helyettesítés. — Megváltoztatott határozat. — Elutasított kérelmek. — Csütörtökön tartotta meg Gyula város képviselőtestülete azon közgyű­lését, amelynek tárgysorozatát már előző számunkban ismertettük. A köz­gyűlés L o v i c h Ödön dr. polgár­mester elnöklése mellett tárgyalta le négy-öt pontból álló tárgysorozatát. A tanácakozás elég élénk volt. Meg­szokott rendje ez a gyula, közgyűlé­seknek, ahol szónoklati tan Umánvokat tart a tanyavilág derék mu kás iépe. Első helyen Heilinger Károly állásának ideiglenes betöltéséről gon­doskodott' a közgyűlés. Heilingert a véderő ellen elkövetett vétség miatt fel­1 függesztették állásától, amelyre ketten is reflektáltak : K i s k a Lajos és G u­b á s Tivadatv Egyhangú határozattal nem tudván megoldani a helyettesítés kérdését. Lovich polgármester elren­delte a szavazást, amelynek eredménye­képpen Kiska Lajos 71 szavazatot, Gu­bás pedig 84-et kapott s igy Heilinger helyettesitője Kiska lett. Vármegyénk törvényhatósági bi­zottsága megsemmisítette a városi kép­viselőtestületnek azf n határozatát, mely­lyel a cselédség ruházati felszerelésé­nek szállításával G a 1 b á c s Mihályt bízta meg. A legolcsóbb alánlattevő ugyanis F e u e r Márk volt, de Galbács később szóbeli ajánlatot tett, amelynek összege Feuer ajánlatának összegével egyezett. Ez az utóajánlat adott alapot a megsemmisítésre. A csütörtöki köz­gyűlés több felszólalás után megváltoz­tatta előbbi határozatát s a szállítással Feuer" bízta uieg, de 500 ko^ön* Ö sitókot kötött ki az esetre ' ha a szállí­tás nem töiíómk ponír >r. Hoffmann Fcr.-ne' elh i 'Hozott eLó jegyzőn^.* uívegye temetési járulék megszavazása cimén kérvényt terjesz­tett be a városhoz. A közgyűlés nem tartotta teljesíthetőnek e kívánságot s Hoffmanné kérvényét elutasította. Már itt megjegyezni kívánjuk, hogy a Bétósmegyei Közlöny tárcája. Melancholia. Szeretek tar mezőkön járni, Hol nap tüzétől kiégett a fű, Hol nincsen színe a virágnak, Hol minden sápadt, bús, álomszerű. Szeretek meg megállni 3esüppedt sírhantok között, S beszélni arról, kinek A lelke rég elköltözött, órákig el tudom hallgatni Könnyes szemmel odahaza, Mikor megcsendül aratáskor Valami bús melódia . .. Kiss Ferenc. Két koponya. — A „Békésmegyei Közlöny" eredeti tárcája. ­Irta: Máthé Zoltán. Schultz, a tudós professor, a világ­hírű antropologus, a kis német egyetemi város büszkesége, Íróasztalánál ült Az óriási zöld ernyővel letakart villany­lámpa kékes fénykörében két finoman preparált koponya fehérlik. Az illatos havanna szivar füstje szeszélyes szürke csíkokban úszkál a lámpa körül, a tudós elmélázva szippan egyet kettőt belőle. Húsvét estéje van. <? az egész heti szünetet jól felhasz­nálta, a méréseknek egész tömegét vé­gezte és rubrikázta be a legpedánsabb pontossággal. A derekas munkát végzett, jó lelki­ismeretű emberek csendes nyugodalmát élvezte és aranykeretes pápaszemét mo­solygva hordozta körül a krániotereken, koponyaállványokon és szögmérőkön, miközben markáns vonású, galambősz fejét hatalmas karosszékének párnáján nyugtatja. Az asztal szélére tett havanna szivar füstje előbb bodor-kék karikákban, az­után vékony sugárban emelkedett a sötét mennyezet felé. Emelkedett, emelkedett és a kanyaró, szürke füstfelhő lassan­lassan elhomályosította a lámpa fényét, a szoba háttere komor feketeségbe ve­szett, csak a két koponya ragyogott fehéren és vigyorgott rendületlenül. Igen, vigyorgott. .. Megdöbbenve kon­statálta ezt az agg tudós, ki megszokta, hogy csak az anyagot, az élettelen, holt anyagot lássa ezekben az emberi cson­tokban. Azonban csakhamar elmosolyo­dott saját izgatottságán, hiszen bizonyos, hogy csak a furcsa megvilágítás okozza a koponyák hunyorgását s ha másfelé fordítja őket, ismé*t visszanyerik semmit­mondó kifejezésüket. Fel akart állni, hogy megigazítsa a koponyákat, de végtelen csodálkozással tapasztalta, hogy nem tud megmozdulni. Egy láthatatlan erő székéhez nyomta, mintha vaspántok szorították volna vissza. Boszankodva nézett szét a szobá­ban, melyben fagyos fuvallat lengett végig. Ekkor megszólalt az egyik ko­ponya, halk, lehelletszerü hangon : — Schultz professor ! A tudós égnek meredő hajjal, az ijedtségtől megdermedve bámult reá, de a koponya ismételte: — Schulz professor! Ön rettenetes tévedésben van, mikor az alakot tanul­mányoz ía, ahelyett, hogy a lényeget keresné . . . Higyje meg, hogy téves utakon jár. Hamis tudomány az, mely­nek szolgálatában erőit felemészti, mely­nek ifjúságát és életének tartalmas felét feláldozta . . . Önök szemében az anyag minden, ez az alap, melyen állítólagos igazságaikat, a tudományos dogmákat, felépitik és e kínai falon tul látni egy­általán nem tudnak, vagy nem is akarnak. A professor homlokán nehéz izzadt­ságcseppek gyöngyöztek és alig bírta kinyögni: — De kérem, a tudomány mai állás­pontja . . A koponya epésen felkacagott: — A tudomány mai álláspontja? Tudtam, hogy erre hivatkozik. A hiva­talos tudomány mindig erre hivatkozik, évezredek óta, a gallilei Kepplert el­itélő papok is erre hivatkozik. Voltát, a békák táncmesterét pedig egyszerűen kinevették ... Erről tehát ne is beszél­jünk ... Az önök eszközei — drága professorom — még ma is rendkívül korlátoltak és gyermekesen naivak. Maga a kutatás ugyan, a haladás egyet­len biztositéka, de nagy kérdés, hogy az idővel folyton váltakozó igazságok megérik-e egy egész emberi élet min­den örömét "és gyönyörűségét? ... Én mondom, hogy nem, nem, nem! — riká­csolta az éles hang. — Önök, a mai kor reális tudósai, tulajdonképpen a legna­gyobb ideálisták, állomképeket üldöz­nek. légvárakat ostromolnak . . . Hát a csontok méreteiből, összehasonlításából akarja ön kimagyarázni a fajok kiválá­sát és az emberi értelem evolúcióját ? , . . Oh, oh, balga ember! Lássa, én is kutattam, böngésztem egész életemben, mint ön s most látom csak be, hogy a dicsőség, amit kerestem üres fantom, leélt éltem egyes színtelen sivatag, fá­radtságom pedig hiábavaló volt. Schultz dühös replikával akart ki­rukkolni, de megszólalt a másik ko­ponya: — Tisztelt uraim, én fiatalon hal­tam meg, nekem nem volt módomban a tudást garmadába gyűjteni, igán, hogy nem is volt valami erős oldalam a tu­domány, de volt fiatal szép Xedvesem. ... És most ugy érzem, hogy csak az ő iránta érzett olthatatlan nagy szerel­mem maradt meg bennem, ami földi. A többi olmosódott, elfakult. Emlék, tudás, ábránd, mind elmúlt, kihunyt, egyedül a szerelem él a síron tul is, a maga ra­gyogó, teljes pompájában. Tisztelt pro fossor' szerette őt ön valaha? — Ostobaság! — kiáltott fel Schults, tanár és oly erővel ugrott fel karos- , szókéből, hogy majd feldöntötte az író­asztalt. Körűink.. és csodálkozva dör zsölte meg a széniéit. Szivarja még ött füstölgött a :•-• w p/éien Oá a in\ Sirolin emeli az étvágyat és a testsúlyt, megszünteti a köhögést, váladékot, éjjeli izadást. Tüdőbetegsége^ hurutok, szamár­köhögés, skroíuiozis, influenza ellen számtalan laná ít- orvos ?:tal naponta ajánlva. Minthogy értéktelen után . kínálnak, kérjen mindenkor „Boche" «reac»i « mügoláat. F. Hoffmann La B ocí & Cie. Basel (Svájc.) Ro Kapható orvosi rendele Ára üvegenké éé — fcorora

Next

/
Thumbnails
Contents