Békésmegyei közlöny, 1907 (34. évfolyam) július-december • 52-101. szám

1907-07-04 / 52. szám

XXXIV-ik évfolyam. 52-ik szám. Csütörtök, július 4. BEKESMEGYEI KOZLONT POLITIKAI LAP reiefon-szám: 7. Szerkesztőség: Főtér, 876. szaraú ház, hova a lap szellemi részét illető Közlemények küldendők. Kéziratok nem adatnak vissza. Megjelenik hetenklnt kétszer: Vasárnap ós csütörtökön EltOFIZBTÉSI DID : Egész évre 12 kor. Félévre 6 kor. Negyedévre 3 kor. Előfizetni bármikor lehet cunegyedcnbeiül is. Egyes szára ára 12 fillér. Főszerkesztő : Dr. SAILER VILMOS Felelős szerkesztő: SZÉKELY BÉLA Laptulajdonos : SZIHELSZKY JÓZSEF Kiadóhivatal: Telefon-szám 7 Főtér, 876. számú ház, hova a hirdetések és az előfizetési pénzek küldendők. A hirdjtési dij készpénzzel |helyben fizetendő. NYILTTÉR-ben egy sor közlési dija 50 fillér. Jegyzetek a kivándorláshoz. Békéscsaba, julius 3. Azon az ankéten, amelyet nemrég tartottak a fővárosban a kivándorlás egyre fenyegetőbb veszedelmének el­hárítására, sok üdvös eszme merült föl. Szerintünk — akik Békésmegyében kellő módon figyelhettük ezt a kérdést — ezen a bajon nem segít sem szi­gorú törvény és rendelet, sem ezek kér­lelhetetlen végrehajtása, szintúgy sem­miféle egyéb mesterkélt eszköz, ha­nem csupán a kivándorlás okának ter­mészetszerű eltüntetése és pedig ál­landó munkaalkalom nyújtása és a munkások helyzetének javítása által. Az elméleti, a doctrinair értékű ta­nulmányozásnak ezen a téren már nincs helye. Itt csakis igen gyors és nagy tettekkel lehet gyökeresen segíteni, olyan tettekkel, amelyeknek végrehaj­tásánál a szívnek is jut dőntő szerepe. Persze, még a munkával való ellá­tás, a munkabérek fokozása sem elég­séges a kivándorlás megszüntetésére, mert ez mégsem biztosítja a munkás­nak a megélhetést. Kormánynak és törvényhatóságoknak módot kell talál­niok az élelmezés és a fűtőanyag két­ségbeejtő drágaságának megszünteté­sére, úgyszintén a munkások lakásvi­szonyainak gyökeres javítására, mert enélkül a magasabb munkabér ellenére is képtelen a munkás megélni, mert hiszen az élelmiszerek, fűtőanyag és a munkáslakások ára, ez utóbbiak rette­netes inferióritása mellett is, arányta­lanul magasabbra szökött az utolsó években, mint amennnyit a legmaga­sabb bérjavitás kitehet. És bármily bizalommal vagyunk is kormányunk minden egyes tagja iránt, bármennyire bizunk abban, hogy min­den tekintetben és minden téren csakis hazánk összes lakóinak boldogulását óhajtják működésükkel biztosítani, fáj­dalommal láttuk, hogy a lefolyt 1906. év és az 1907. év első felének példát­lan drágaságával szemben a kormány semmiféle segitő intézkedést nem tu­dott tenni. Egy nagyszabású élelmezési és la­káspolitika van elsősorban hivatva, a sztrájk-kérdés megoldását elkészíteni, illetve megkönnyíteni. Ennek a politi­kának problémái pedig olyannyira fon­tosak, olyannyira ad hominem szólók, hogy az elől elzárkózni, azokat minden egyebet megelőzően meg nem oldani, — est plus qu un erime, est une faute. Nagyon természetes, hogy ezeknek a problémáknak a megoldása még nem oldja meg a munkáskérdés óriási com­plexumát, sem a kivándorlás minden okát, de azt hisszük, hogy az állandó foglalkoztatás, amely céljából folytono­san kell gondoskodni közmunkák lé­tesítéséről, ami éppenséggel nem lehe­tetlen; az anyagi viszonyok gyökeres javítása, a munkásközvetitésnek a mai­nál jobb szervezése, a folytonos par­cellázás -- mindezek rövid időn belül olyan orvosságoknak fognak bizonyulni, amelyek sok betegséget gyökeresen fognak kiirtani, ugy, hogy a többi baj orvoslása azután nyugodtabban, foko­zatosan történhetik, mert bizony annyi századnak mulasztását egy csapásra a legjobb akarat sem teheti jóvá. Tudjuk, hogy az utóbbi években aránylag sok parcellázás vitetett tény­leg keresztül. Bár tagadhatatlan, hogy ezek is sok tekintetben az általunk érin­tett irányt támogatják, lényegileg mégis nem a hangoztatott főcél megvalósítá­sára, hanem inkább nyereségre irányuló tendentiával vitetnek keresztül, minden jogosultságuk mellett azonban ily alak­ban nem tekinthetők sem megfelelő, sem kielégítő gyógyszereknek. Ha meg is engedjük ugyanis, hogy a földjét saját legszemélyesebb megmunkálása által gyümölcsöztető kisgazda aránylag nagyobb földjáradékot képes elérni, mégis nem tekinthetjük ezt egymagá­ban jogos cimnek ahhoz, hogy az ily kisebb gazdánál már eleve ki kellene zárni azt, hogy ő ugyanott jutányos árban szerezhesse meg földbirtokát, mint a nagygazda és pedig annál is inkább, mert az ő csekély vagyona te­remti meg teljes létfenntartartásának összes eszközeit. A parcellázások ily nem célirányos kiindulási pontja mellett ha figyelembe vesszük, hogy a föld ára nálunk nem annyira általános közgazdasági, hanem inkább az országunkban a fölbirtok utáni általán elterjedt vágyból eredő okokból emelkedett, hogy továbbá ugy az eladó földbirtokos, mint a közvetítő pénzintézet nagyobb rendkívüli nyere­séghez tart igényt, hogy végre a szerző kisgazda rendszerint kölcsön­pénzzel dolgozik, kétségtelen, hogy a földszerzési ára oly tul magas, hogy az ily birtokvételek nem szolgálnak szilárd, az élet számos viszontagságait győzelmesen leküzdő exisztenciák alap­jául. Kétségtelen tehát, hogy ahhoz, hogy a parcellázások tényleg hathatósan szol­gálják a hangoztatott célokat, szüksé­ges, hogy azok nem nyereségre irá­nyuló célzattal, hanem az állam áldo­zatkészségével vitessenek keresztül. Ily módon a legszegényebb földmives-osz­tál, azaz az, amely nem rendelkezik a vételár részbeni kifizetéséhez szükségelt készpénzzel, fog földhöz jutni, amely pedig annak jövedelmezőségével kellő arányban álló örökáron lesz megvásá­rolható. Ennyit óhajtottunk megjegyezni a kivándorlás kérdésével kapcsolatban abban a hiszemben, hogy a fölvetett eszmék az ügynek semmiképpen sem lesznek kárára, sőt talán alkalmasak a megszívlelésre is. Fábry Sándor távozása. A békési „Isten hozzád!" Lemondás az elnöki tisztségről. Nem lehetünk már messze attól az időtől, amidőn Fábry Sándor dr. főispán itthagyja vármegyénket. Iga­zolja ezt az a körülmény is, hogy a főispán már a különböző egyletekben és körökben viselt elnöki állásáról is sorba lemond. A napokban tett eleget ennek a kötelezettségnek Fábry Sáneor dr. s ugy a Békésmegyei Kaszinó, mint a Fehérkereszt-Egyesület, a Tulipán­szövetség, a Közművelődési Egyesület, a Gyulai Korcsolya-Egyesület^ s végül a Közegészségügyi Egyesület választ­mányaival Írásban tudatta, hogy elnöki tisztségeiről rövid időn belüli távozása miatt lemondani kénytelen. Értesüléseink szerint ez a rövid időn belülre jelzett távozás azonban csak augusztus végén, vagy szeptember hó elején történik meg. Fábry Sándor ugyanis többször megsürgette már le­mondásának elfogadását s a belügy­minisztertől Ígéretet is nyert, hogy junius 27-ikére megkapja a felmentést, de az ujabb m fölszinre került politikai alakulások miatt alig remélhető, hogy Fábry Sándort egyhamar felmentsék Békésvármegyében viselt főispáni mél­tóságától. Már halljuk, hogy az egyesületek jórésze tüntető és figyelemreméltó mó­don fogja kinyilatkoztatni Fábry Sándor kimagasló egyénisége iránt érzett szim­pátiáját. Ilyen — érdemekben méltó — búcsúztatásban volt része egyébként Fábry Sándornak Békés község­ben is. A községi képviselőtestületnek leg­j utóbbi közgyűlésén Szathmáry Gábor főjegyző napirend előtt megem­Békésmegyei Közlöny tárcája. Orgonanyiláskor. Sűrű lombok alatt, áloműző este Orgonavirágok hulltak az öledbe. Tüzes volt a szirmuk, dús az illatárjuk, Csillogó könnyet szórt az est keze rájuk . . . Orgonasziromból kis koszorút fonva Rátettem ragyogó,, tiszta homlokodra. Pici, piros ajkad dalolta szüntelen: Bűvös-bájos álom . . . fakadó szerem . . . Sűrű lombok alatt, áloműző este Hullnak a virágok . . . De nem az öledbe. Összeszedegetem a hulló virágot . . . Szerelem szárnyain temetőbe szállok. Hófehér kövek közt, tiszta feketébe, Leborulok egy kis kereszt közelébe. Hintem a virágot zokogva szüntelen .• Szomorú valóság . .. elhervadt szerelem .. . Kiss Ferenc. Kaland a régi várban. A kis város előkelősége az „Arany Patkó" külön szobájában, melyet üveg­fal választott el a söntéstől, találkozott mindennap esti hat óra után egymással. Az előkelőséghez tarozott pár hét óta báró Bewens nyugalmazott őrnagy is, ki a kis város festői környékén építte­tett magának egy lakályos, apró villát Elbeszélésünk napján a polgármester és a pap voltak jelen, mikor az őrnagy belépett. — Kedves neje francia születésü ? — kérdé a polgármester a beszélgetés folyamán. — Igen, — felelte az őrnagy. — A francia hadjárat idején hódítottam meg. — Ó, milyen érdekes, beszélje el, hogy történt, — kérte a pap. — Nagyon szívesen, uraim. A had­járat idején hadnagy voltam és mint ilyen, egy szakasz gyalogságnak vezetője, midőn hadtestünk Chalons felé vonult, előre lettem küldve legényeimmel egy közelfekvő várba szálláscsinálónak. A vár udvarába érve, egy kifogástalanul öltözött öreg ur jött elénk, ki mint a grófnő udva: mestere mutatkozott be, felkért, hogy bármilyen irányú kíván­ságaimat vele közöljem, mert a grófnő tőle tehetőleg ugy engem, valamint embereimet is mindennel el óhajt látni és azt akarja, hogy semmiben se szenved­jünk hiányt. Tekintettel arra, hogy ellen­séges területen voltunk, a fogadtatás nem volt épp barátságtalannak mondható. Embereim a közeli falu házaiban lettek elszállásolva, én pedig az öreg ur ve­zetése mellett indultam a várba. — Mikor tehetném a grófnőnél tisz­teletemet ? — kérdém. — A méltóságos asszony bármikor szívesen fogadja báró urat, — volt a felelet. Közben a nekem fenntartott szobába értünk, hová csakhamar belépett hü inasom; átöltöztem és egy félóra múlva az udvarmester elvezetett a ház asszonyá ­hoz. Tágas fogadószobába jutottam, melynek nehéz, sötét függönyei némi­leg komor benyomást kölcsönöztek és melynek egyetlen disze I. Napóleon csá­szár életnagyságú olajfestménye volt. Épp azt nézegettem, mikor az egyik oldalajtón egy magas, előkelő megjele­nésű, idősebb hölgy lépett be. Meghajoltam, ő büszke fejének köny­nyed biccentésével viszonozta köszön­tésemet ós kék szemei vizsgálódva siklot­tak rajtam végig. — Remélem, báró ur, hogy monsieur Riquot (az udvarmester) mindent leg­nagyobb megelégedésére rendezett el ? — Minden a legnagyobb rendben j van, méltóságos asszonyom, köszönöm I szives figyelmét és ha talán valamiben | szolgálatára lehetnék, kérem, paran­csoljon velem. —Nagyon kedves, báró ur! Köszönöm. Megint éreztem átható pillantását, mintha lelkembe akarna látni. — Ah, nagy gondom van, legidősebb leányom, De Wyllis márquise, súlyos betegen fekszik a vár jobb szárnyában ; nem él már sokáig a szegény gyermek, idegrendszerét nagyon megviselték a folytonos sorscsapások és szerencsétlen hazánk balsorsa. Megígértem a grófnőnek, hogy a kastély ezen részébe embereimnek meg­tiltom a belépést, sőt még a közelében való járkálást is. Mikor búcsúzni kezdtem, egy bájos fiatal hölgy lépett be a szobába, a grófnő láthatólag rossz néven is vette hirtelen megjelenését, de nagyvilági hölgy létére leküzdötte felindulását és bemutatott leányának. — Leányom Louison — báró Bewens. Könnyedén meghajolt, majd meg­kérdezte, mindennel meg vagyok-e elé­gedve s néhány jelentéktelen szó után elbúcsúztam a hölgyektől. De Louison kisasszony bájos arcocs­kája csak nem akart eszemből kimenni és rögtön észrevettem, hogy ón is elég jó benyomást tettem reá. Öt órakor jelentette inasom, hogy az udvarmester kéret a dinérhez. A dinér kitűnő volt, nemkülönben a vörösbor is és kellemes hangulatban vonultam szobámba, hol egy jó .szivarra gyújtva, kinéztem az ablakon Önkéntelenül is a vár azon része felé néztem, melyben a grófnő legidősebb leánya feküdt súlyos betegen. Hosszú, egy emeletes épület volt, közepén egy gömbölyű toronnyal, ez a tulajdonképeni ősi vár, még sánc­árokkal is körül volt véve, mely azon­ban most szép fákkal volt beültetve és a várparkba torkolt. Nem tudom miért, de hirtelen gyanakodni kezdtem, vájjon nem rejtenek e az ősrégi falak valami mást is és elhatároztam, hogy egy meg­bízható altisztemmel megfigyeltetem |a park ezen részét. Nemsokára ezután megjelent az udvarmester ós átadta a grófnő üzenetét, ki teára hivott. A legszeretetreméltóbb fogadtatásban részesített úgy ő, valamint leánya is. Kérdezősködtem a márquise hogylétéről, a grófnő megint vizsgálódva tekintett reám ós észrevettem, hogy a leány kissé elpirult. Nyolc napja voltam már a grófnő vendégszerető kastélyában és viszonyunk a legszívélyesebb volt, természetesen fülig belebolondultam Louisonba, ki szívesen látta udvarlásomat. Még két napom volt, azután — ilyen a katona­sors — indulnunk kellett tovább. Dél­után Louisonnal sétáltam a parkban, mindketten hallgatagok voltunk. Szivem hangosan dobogott, lábaihoz borultam és bevallottam szerelmemet . . . — Szent Isten... keljen fel hamar!... — kiáltá, rettenetesen megijedve. — És nem is látom többé, drága Louison ? — kérdém súgva, mert a grófnő alakja tünt fel a parkban.

Next

/
Thumbnails
Contents