Békésmegyei közlöny, 1906 (33. évfolyam) január-június • 1-55. szám

1906-01-04 / 1. szám

Békéscsaba, 1906. jr * - • XXXM-ik évfolyam. !-sö s ' Csütörtök, január 4. POLITIKAI LAP OZLONT Telefon-szám: 7. Szerkesztőség: Főtér, 876. szapiú ház, hova a lap szellemi részét illet éoközlemények küldendők. . Kéziratok nem adatnak uissza. Megjelenik hetenklnt kétszer: Vasárnap és csütörtökön. ELŐFIZETÉSI Din : F.gész évre 12 kor. Félévre V- kor. Megvedévre 3 kor. Előfizetni bármikor lehet éunegveden belül is. Egyes szám ára 12 fillér Felelős szerkesztő PALATÍNUS JÓESEF Főszerkesztő : Dr. SAIIiER VILMOS Laptulajdonos : SZIHELSZKY JÓZSEF Kiadóhivatal : Telefon-szár Főtér, 876. számú ház, hova a hTdetésektSfc és áz előfizetési pénzek küldendők. A hirdetési dij készpénzzel helyben izeten'J&l NYILTTÉR-ben egy sor közlési dija íO fillr.j Kilátások. Békéscsaba, jan. 3. v A bek" rcmpr.yc hol megint fel­bukkan. hoi j$rr..» ó-érié' >ztíi< az_a fátyol,, melyet részint jóakarat­ai részint taktikából szőnek. Most emlegetik, hogy Lukács László az elejtett fonalat újra felveszi és esetleg más tárgyalási alapon meg­kísérli a kibontakozás tárgyalásainak ujabb megkezdését. Beszéllek arról is, hogy Wekerle Sándor is meg­beszélt egy béketervet Kossuth Fe­-enccel, de ezt a hírt Kossirh Ferenc gy kissé leszállítja. Ehelyett aztán, gy mégis legyen valami, azt mond­hogy Wekerle csakugyan foglal­ott a békekötés föltételeivel s ezek­beszélgetett gróf Apponyi Alberttel, vontját pedig karácsonykor kö­a. bécsi Neue Freie Presseben, közölteket Wekerle Sándornak alkalma volt illetékes helyen meg­tetni, de még abban EZ időben, r Tisza Istvánt legelső alkalom­•zták meg kabinetalakitással. Je­z a felfogás marad felszínen, ukács László jpékítárgyalásai alapon megszakadtak, de -ászló más alapoá az akciót és pedig hogv i ieg­. f- ' ^mán töob v-ezér­a álfa • tár­E. r cKepen egyfelől a béke re­ait szövögetik, aidig másfelől k ezeket össz&épni. A kor­• bejelentette, logy a parla­járulása néltöl is megköti Imi szerződéeket, most pe­íbb tervet iszelt ki. Ezen 1 áll, hogy a mostani év­ben nem a régi költségvetés szerint fog kormányozni, hanem amaz „inseg­költségvetés" szerint, melyet a kor­mány a maga céljaira csinált, azzal az i )kolással, hogy ezt utólagosan yg a majd bejelenteni a képviselőház­nak. E költségvetésből hiányozni fog­nak azon tételek, melyek nem állandó szükségleteket tartalmaznak s a kor­mány megvonja a költségeket számos intézménytől. Kérdés, hogy viszont minő más intézményekre fordit majd költségeket. Továbbá ujabb megsemmisítő ren­deletekkel és felfüggesztésekkel a kor­mány a megyékkel szemben akarja bizonyítani, hogy politikáját ép ugy folytatja, mint eddig. Mintegy a kormány politikájának támasztéka gyanánt határozottan a ma­gyar nemzette! szemben való állásfog­lalás célzatával Bécsből különböző jelentések arról számolnak be, hogy a király most sem hajlandó engedni. A bécsi Vaterland, mely az udvari körökből kap információkst, azt irja, hogy a király arra nézve, hogy eset­leg kapitulálna-e az ellenzék eiőtt, ezt a kijelentést tette: — Mindent inkább, mint ezt. Én megtartottam eskümet és meg • ic fo gom turiani Ha azonban-lehetetlenné teszik nekem, hogy megtartsam, akkor ezért nem én leszek felelős. Hasonló nyilatkozatot Bécsben több­félét pártolnak. A király szájába több kijelentést adnak arra vonatkozólag, hogy az uralkodó a nemzeti követe­lések teljesítését ugy tekinti, mintha azok által a hadsereget tönkretennék s a hadsereg egysége és harcképes­sége azonnal megszűnnék. — Inkább a koronámat adom oda — mondta e jelentések szerint az ural­kodó — mint a hadseregemet. A had­sereg engem, házamat, trónomat óvja, epre felesküdött, tehát én viszont kő­t^es vagyok hadseregemet megoltal­\mazni. V Nálunk egyes politikusok tájéko­zódva vannak azoknak a befolyásáról, akik az uralkodót körülveszik s az ilyen nyilatkozatokat vagy sugalmaz­zák, vagy önkényesen terjesztik. Innen keletkezik a pesszir.izmus, mely nehe­zen ad helyet a békeakciók síkerében való nagyobb reménynek. Vaszary Kolos hercegprímást is erősen szólítgatják, hogy a politikai béke létesítése érdekében tegyen vala­mit. Tisztelegnek nála levélben, üdvöz­lik hírlapokban, szólítják, de hiába. A nemzeti ellenállás küzdelmében különben óriási szenzációt és még el­lenzéki körökben is visszatetszést kel­tett a debreceni véres nap, amelynek szerencsétlen áldozata az uj főispán. Az egész országban sajnálkozással vettek tudomást a főispán félholtra ve­réséről és a népitéletet odamagyaráz­zák, hogy az kegyetlenül rácáfol azokra, akik azt gondolják, hogy a nép nyu­godt s hogy a nemzeti ellenállás csak a :pc!itikusofc rhuve. A dcbivxúni nép­ítélet különben beszédes intőjel ellen­zéknek és kormánynak egyaránt. - » ír;?^''®®^ "tón lll&tfiuaviU lituu Hírek a vármegyéből. Elmultak az ünnepek, amelyek meg­lehetősea szomorúak voltak, de amelyek alatt mégis elég vigan eveztünk be áz uj esztendőbe. Beköszöntével a szürke hétköznapoknak, kezdetét vette min­den vonalon a munka, a niegélhetísérty folyó keserves küzdelem, amiből tögbó-B kevésbé kijut minden rendű és.r:*ngyK halandónak. Az eltemetett esztendő utolsó gyü­mölcse volt Békésmegj'ének a főis|fc| installáció, mely örökké emlékeapéfiffl maradt. A viharos nap támasztotta i^át- -•< mak még hatalmukban tartják a k$déJ| lyeket, s hihetőleg egyhamar neift is p fognak elsimulni a hullámai. Nem periig i azért, mert mindenki el van késaiiíve arra, hogy a főispáni installáció iltánB j Békésvármegye mindazokat kere^tülfl fogja élni, amikben része volt Pestnie- ' gyének, vagy Kassának. Hát ami aztii- \ leti, ez a hiedelem egy kissé kobiílj Egyébként a vármegyéről a következő® hirek hallódnak : Lesznek-e fölfüggesztések' s * A főispáni installációról szóló f-tu-lg dósitásukban a fővárosi lapok £ivi * nélkül nevetséges csudabogarakftí li*.v - r tak. Hogy csak többet ne említünk, itt® van az alispán felfüggesztése. J^tiVtftjÉB juk, mily alapon került ez a vaFáigágnakB meg nem felelő hír a fővárosi ujság^k»B Állítólag félhivatalos uton. No" [ukrílK félhivatalos se mond igazat, mert özm/m ! szerint szó sincs az alispán fölfüggt z^B' téséről. Először a fölfüggesztés nem sa-p lami kellemes passziója "I 'íátáK; UH szorult kormánynak. E 4jobb zolja Kristóffynák az a ü „nem akar nemzeti mártírokat" - >'t S és fölfüggesztést csak ott visz tker> ahol más megoldás leheti ^ pedig ugy állanak ^ , , , ,, fwrnimi ok az alispán l'r •• mert hiszen egyenese i a i.V: ' { ságnak a határozatai -seriül teljesiti kötelességét. V n , az idő még nem érkéz t cl m -f ha már szándéka is a >rmány? késmegyében fölfüggesztő zölni, hogy ezt megtel sse. más megyék a mult év májv Tei Közöny tárcája. Tagatn'ól. ipám örg mesterségét, , virága mezőt. • qer hala fölött végig ' játsik kergetőt. n fétő szeretettel -nő Sídnek élt, •m iatal szivemmel tekintetét. 1 jöttek, ha mentek, egy darabot, kor szárnyra keltek irtadalok. ás szívű ember, ízasan virrad, szerelemmel rr.odott tavaszt.. fakul már a szi'"" 1 7 sok levelet, , visszasírja u mulc ifji Tudom a törékeny <• 'f? O K ^n, Hn mnr a sziveim^ íes 2 senkije, Oh, vhhoz *J?[mz ítérck ruy •' . , -ulok fakó foroil K?t aef. pdár leányt ? A versfaragó, nem tudom, me­lyik a sok közül, joggal faragta ki a kádenciát, hogy a leány: örök talány. Megírhatod a természetrajzát, tulajdon­ságait a parányi porszem szabad szem­mel láthatatlan atomjának, meghatároz­hatod a Mars nagyságát, anyagát, de az emberi tudomány még odáig a Rönt­gen sugarakkal sem ért el, hogy meg­ismerje a női szivet, s általábn a magát a nőt. — Ez a tétel olyan igaz, amilyen régi. Bár a szép nem tagadja, a férfi­népség ma is oly álhatatos makacsság­gal ragaszkodik hitéhez. Csapodár kisasszony hirtelen közbe­vágott : — Azt akarja ezzel kifejezni, hogy jómagam is a többség táborába állok, ísem, téved, ha ezt gondolja. Ám, nálam ri.ka kivételképpen indokolt a maga hi­tének megtagadása. Hangsúlyozom ezt a tnáJi, Titka ée kivétel mert art csak dernizá t kor az áíszenteskedés virágzó 'érája. — Tudom, nugy szól a nóta vége, szélt K. Hogy maga/aranyi kis baba, kivétel és pedig ritka kivéte;. mondanom se kelt. :iogv a mai agyonmo­"" " ivétel,, hiába is gtí* >it vissza elpirulva a kor a varietas delectat elvét hangoz­tatta. Rendkívül módon őrülök, ha ré­gebbi álláspontjának helytelenségéről meggyőződött . . —? Nem, csak töw tk .setes marad­tam önmagamhoz. A meg nem javulásban, szóval a kaeérságban. — Ne epéskedjen! Nem érdemlem meg ezt magától. Hideg filozófiája fá­zóssá teszi a szalon levegőjét. Ilyenkor szétfoszlik szemeim elől az aranyos köd, az illatos párázat, a szines ábrándok, a remények mind rombadőlnek. A hi jen, a megnyugvásban a boldogság, 3 mert magával'mostohábban bánt a sors, mint másokkal, beképzeli, hogy hitevesztett és ebben a tévhitben vallása követő­jévé akar tenni'? Valami édes rezignáció csendült ki a leányka hangjából. A csodásan mély­in. a tát. meh iüzű szemei is 'K — Csapodár •MMjn 3kariam 8él'! ]>a már rekrimini" áést mért szabad fiakról' ulm • ;bben nem < loítai" ma iától i n • o JUli taközi í.h n • " "rtak. bocp-'dát, >uv gót, ]> I 'fDnt Áér- | Hüük a fér­y noöpr«böc Pedig ha ! . : f hai- j '•> a ; Ikó- ; 5'icTiö el. anyifjiJ m>e h<j 1 •Bi- leiii | güuk is ím ni'- í ill 10 — Nem hogy rém<"' mert kiolvasom a gon látszik uiondani: Hát 1 j tom, tartozhattál val ! kilenc percentes aranj i: j dájába, de megjöhetek | eszeddel a jobbik ízlése telt a kalandokkal, mt koptatta a varázst: ajiud^tá . r' . mámorát, az ismeretlenek^ neresót a nuancéokat, meg hasonló ed - f)<' et amik szint és hevet adnak h már ) holnapra való szerelemnej- hazudott ér­téktelenségnek. — Befejezte* a m<?ödókáját£ r dezte a leány. Aztán lepükázi, a férfi folytathatta ^olna. — Nem ugv tanultam : . ^ | ismerni, hog^em ilyen g >rip t tápláljak Eiömerő és \ alóban ij; izságos sza'ctiérf fogadja köszönetemet ée hálás Mszcsókoüi! bókolt a fér/t- r >*. - És máskor nem votont én ma­gával szemben igazságos? — rtv vdati--'a­kodott Csapodár kisasszony ^ '^a bele­kapaszkodott a világ itéle^he ér nekem egy, talán nieggop^oiatlar.ul, t il;:u uka ratomón ki -íH kiejtett kijelentésembe:. tjí néhítpy pillanatnyi szünetet tar­iótt Ö' - a \ogy h „v • •) ,t.. . ham^ •" is- 1 •' • M/lf..i; volt 1 'i ' < '»:•- K patto ismer ós am • . • • > lan Ir* . esésbe •<

Next

/
Thumbnails
Contents