Békésmegyei közlöny, 1904 (31. évfolyam) július-december • 54-104. szám

1904-07-03 / 54. szám

asárnap, juliué ^ efl >4. szám. POLITIKAI LAP. Telefon-szám 7. Sze. Fó-tér, 876. számú ház, részét illető közlemények küJdfe. Kéziratok nem adatnak viasza­Jenik hetenként kétszer: vasárnap és csütörtökön. JlJ : Egész évre 12 kor. Félévre 6 kor. Negyedévre 3 kor. Egyes szám 16 fillér Előfizetni bármikor lehet, évnegyedén belül is. Felelős szerkesztő: MAROS GYÖRGY. Laptulájdonos: SZIHBI.SZKY JÓZSEF. -J Kiadóhivatal.' Telefon-szám 7 Fő-tér, 876. számú ház, hova a hirdetések és az előfizetési pénzek küldendők. A hirdetési dij szpénzzel helyben fizetendő. Nyilttér-bei. egy sor közlési dija 50 fii. Iparosok szövetkezese. Ccabán a ^éten egy iparos hitel­szövetkezet alakult. Ennek a szövet­kezet megalakulásának ötletéből kíván­koznak tollúnkra az alábii sorok. Általánosan tudott doog, hogy a magyar kisiparosság helyzetét ezer és ezer baj teszi -nindinkábo válságo­sabbá. Ezeket, i mindig szaporodó bajokat tárgyaltuk már többször, mint kellett volna és mégis ott vagyunk jóformán, ahol a mádi. Ezerser meg­jelöltük azokat a kívánságokat, melyek teljesítését az államtól, a társadalomtól es egyéb tényezőktől vártunk. E vá­rakozás és e kívánságok hangoztatása mellett azonban van még tér, ahol az ^k is sokat segíthetnek helyze­ez a tér: a szövetkezés, ^szet örök törvénye, hogy '^mben az erősebb győz, 1 is. így van ez "7- nélkül levő >1 hatálytala­i nagy tő­fölosz­Val, de nyok ^ar­os <T De ha e példánál maradva, több rőzse van egymás mellett, akkor már nehezebb a csomóval elbánni. A külön­külön gyönge szálak együtt erősek lesznek, mert egymást erősitik. Alkal­mazhatjuk ezt, mint ahogy szerdán j Csabán el is hangzott ami iparosainkra is. A széttagoltan, külön küzdő ipa­rosság, ha összetart, együtt egy hatal­mas szervezetet teremt, mely hasznára válik mindegyik résztvevőnek. Az is tudott dolog, hogy minden, ami szép, ami jó és hasznos, mind a társulás révén keletkezett. Maga az állami élet is társulás eredménye, mert az egy haza polgárai közösen tarta­nak véderőt, teremtenek közbiztonsá­got, létesítenek kulturális intézménye­ket stb. Az ilyen társulás helyén való az iparnál is, mert így a közös érdekek sokkalta hamarabb és eredményeseb­ben kielégítést nyerhetnek. És ezt nem­csak a tőkének birtokosai tehetik si­kerrel, mint ahogy látjuk, miként léte­sülnek nagy vállalatok a részvénytár­sulatok kezében, hanem sikerrel járhat a társulás a kisemberek közt is, mikor a sok kis erő közös célra tömörül. Nézzük csak a hatalmas iparral ren­delkező Németországot, ahol mintegy 4000 iparos szövetkezet van már és ahol a hires és fejlett német iparnak e szövetkezetek a melegágyai. Helyesen gondolkodott és csele­edett tehát a csabai ipartestület, ami­jr megalakította kebelében az ipari itelszövetkezetet. Helyesen gondolko­tt, mikor úgy gondolkozott, hogy iparosainknak sem szabad elmaradni éren, ha a jövő alakulásáról komo­lyan gondolkozunk. Nem szabad par­lagon hevertetni az őserőt, mely a szövetkezésben rejlik, nem szabad pe­dig különösen akkor, mikor a szö­vetkezésnek legfőbb követelménye, a kedvező tér, a megfelelő jó talaj meg­van. Csabán pedig ez a fő feltétel megvan, csak elég akaraterővel és munkakedvvel rendelkezzék az uj szö­vetkezet, a remélt eredmény nem marad el. Ugy legyen ! P oli t i k a. - Levél, fővárosi munkatársunktól. ­Budapest, julius 2. Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja, mondja a közmondás. Es tagadha­tatlan, hogy van ebben igazság. így van ez a politika ördögmalmában, vagy mond­juk, boszorkány konyháján is. Csakhogy ott nagyon ritkán van szélcsend, természe­tes tehát, hogy csendesen zörög a haraszt. Kedvez ennek az úgyszólván örökös moz­gásnak a sajtó, persze a fővárosi, mely két hét óta egyebet sem tesz, mint minisz­tereket meneszt, akik eddig még leg­alább nyugodtan pihennek bársonyszéke­ikben. Legtöbb esetben nyári kacsava­dászat szokott ez lenni, a nagy „hirte­lenségben." Hogy most tények-e ezek a minisztermenesztések, azt majd szintén csak a jövő fogja bebizonyitani. Az első legalább, a L u k á c s minisz­ter menesztése, hamarosan csütörtököt mon­dott. A második, a P 1 ó s z é, eddig erősen tartja magát. Azt irják róla a fővárosilla­pok : „sohasem tartozott az önérzetesebb miniszterek közé; maradt, mert meghagy­ták, nem pedig, mert marasztalták. Akár­hányszor alkudoztak a feje fölött és ő csendesen türce." Azt irják továbbá Plósz­ról a fővárosi lapok: „Most azonban bár­hogy cáfolgassák is, az ö ideje is elérke­zett. A vasutasok fölmentését ö fog meg­fizetni. P 1 ó s z Sándor volt ugyanis az, aki a kormányt ebbe a fiaskóba belevitte, ki­jelentvén a miniszterelnöknek, hogy a vas­utas közhivatalnok és üldözhető. A min­dent tudni vélök már az utóddal is tisztá­ban vannak : S z i v á k Imre lenne az uj igazságügy miniszter. Még messze jár a miniszteri bársonyszéktől, de már ellene is van kifogása a fővárosi sajtónak, melynek egyik előkelő organuma igy zárja be minisztermenesztésről irt kesergőjót : „El­hanyagolt igazságügyünk megérett a Plósz Sándor bukására, de utána friss szellemű, ambiciózus ember kell, aki ne legyen olyan csendes, mint Plósz, de azért tudósabb is lehetne Szivákuál." * E hét a Zichy grófokra, illetőleg a néppártra terelte a politikai világ figyelmét. Zichy János gróf, a néppárt volt elnöke Lakompabócson mondott beszámolóján ki­emelte, hogy a néppárt revizionális pro­gramját hivatalosan sohasem fejtette ki, állást tehát a revizió mérvét és mikéntjét illetőleg a párt nem is fogadhatott el, azon­ban a nemes gróf a felekezetnélküliség lehetőségének megszüntetését feltétlenül kö­veteli, a zsidó vallás recepciójáról szóló törvény revízióját, illetőleg a recepció visszaszívását a maga részéről is közjogi lehetetlenségnek tartja és mint ilyet, soha nem is szorgalmazná. Zichy Aladár gróf, a néppárt jelenlegi elnöke, szentpéteri beszámolójában válaszolt előde kijelentéseire. A fönti programot még megtoldotta azzal a kijelentéssel, hogy a néppárt legfőbb feladata immár az egyház­1840. táján már mindenfelé kérdezős­tek, előhivták a legöregebb csabai em­'<et s tőlük tudakolták, kik jöttek elő­első lakosokul a mai Csaba helyére ? an jöttek ? miért jöttek ? s hogyan jöt­' - emberek tudósításait azután " f*rténetirója a nagyér­"Mta össze a követ­bának har­. i. három ifö u. m. sty'e—ől 'és teni viviék dre és ma­iara-igazga-' 'rtek, hogy beérlezöudő letelepedhes­iély megada­orlat is bizto­ahirrel a fennt Iföldre s a jövő fy jött le min­tótság. A hol akkor még erdő ípedtek, aztáu a zhelyeik kiméret­lakott magyarok szebb, erősebb há­gyarok fajrokonaik­Dzra, Grerlára és Bé­18-ik év tavaszán a ik Csaba t fi) gyra becsüljük azt az kérdezősködésben nyil­nege hajdana I- 143. és Bé­ijdanáról és mostani állapo­vánult, nagyra becsüljük kivált a feljegyző történetirónak fáradozását, tiszteljük az 1840-ben élő csabai öregek tanúskodását is, de nem fogadhatjuk el. A történetíró tel­jességgel nem hibás azért, mert helytelen adatokat nyújtottak át neki, a felhívott öreg emberek sem tehettek róla, hogy em­lékező tehetségük nem ért fel egészen Bé­késcsaba megtelepittéséig, mert hisz egy ember emlékezete legfeljebbb három em­beröltőre, 90 évre terjedhet. De az biaonyos, hogy a Csaba megte­lepítéséről szóló 1840-diki hagyomány az egykorú 1717—35 iki hivatalos adatok, ösz­szeirások és tudósítások világánál ugy szét­foszlik, eltűnik, mint a téli hó a tavaszi nap tüzes sugaránál. Nem is egyébért emiitettük fel és bo­csájtottuk előre ezt az 1840 iki hagyományt, mint csak azért, mert az ellentétek világo­sabbá teszik az igazságot. Békéscsaba tele­pítésének története is világosabb, ha az egykorú adatokból összeszedett valót a hagyománnyal szembeállítjuk. Nemcsak most, hanem régi időben is gyűlöletes dolog volt az adóösszeirás. De hiába, nem menekülhetett meg tőle sem a mai, sem a régi halandó. Békéscsaba lako­sai is mindég belekerültek az adóösszeirá­sokba s ez összeírások részint a megyei levéltárban, részint a gyulai uradalomnak azon levéltárában, a mely most Budapes­ten a gróf Károlyi levéltárban „Harruckern levelek" név alatt van elhelyezve, mai na­pig is megvannak. A négy le régibbet; az 1717-ikit,' az 1720. juniusit, 1720. novem­berit és az 1723. októberit vesszük kutatá­saink biztos alapjaiul. Ha ez összeírásokat végig olvassuk, mindjárt látjuk, hogy a hagyomány az első telepitők és települők nevére nézve szörnyen tévedett, mert sem az 1717-iki, sem az 1720-iki összeírásokban Duna, Szekerka és Valent nevezetű csalá­dok nem fordulnak elő. A Valent is Sze­kerka családról biztos, hogy csak 1724-ben vagy 1723. október után, tehát hét évvel a megtelepülés után jött le Csabára. A Dun a nevhez hasonló Dolna, vagy Doon család egyik tagja Pál itt lakott ugyan már 1718-ban, | de nyomorult, szegény zsellér volt. Mé 1723-ban is. egyetlen egy te­hénkéjén kivül semmije, még csak egy ser­tése sem volt az 1723-iki októberi össze­írás szerint. Ilyen emberről még csak gon­dolni sern lehet, hogy oda állhatott volna a szegedi kincstári jószágigazgató elé s tőle falutelepitési-e engedélyt kérhetett volna. A másik nagy tévedése a hagyománynak az, hogy Csaba megtelepítése egyszerre, egy évben történt. Az összeirásokból világosan kétségbevonhatatlanul látszik a fokozatos fejlődés. Hiszen pl. 1720. juniusban Csabán még csak 56 családot írtak össze, de még ez év őszén 30 uj család érkezett s köztük szá­mosan olyanok, a kik mai napig állandó lakosaik lettek Csabának. 1722 és 1723-ban ismét 50 család telepedett le itt! Mivel tehát az 1840-iki hagyomány teljesen megbízhatatlan, másunnan, az egykorú tudósításokból és összeirásokból kell megállapítanunk Békéscsaba telepí­tésének történetét. Először is meg kell állapitanunk, me­lyik évben kezdődött a telepépités, más szó­val, melyik év tekintendő a mai Békés­csaba megalakulása évének ? Mint láttuk, Haan határozottan 1718-ra teszi Csaba megtelepítését, ellenben az 1740—60 tá­ján író Markovics Mátyás szarvasi ev. pap orvosoktól mint hathatós szer : lüdőbete^ség'eknél, légzőszervek hurutos bajainál mehitis, szamárhurut és különösen lábbadozóknál influenza után ajánltatík. testsúlyt, eltávolítja a köh ögést és a köpetet és megszünteti az éjjeli izzadást. — Kellemes szaga és jó ize miatt a A gyógyszertárakban üvegenkint 4 koronáért kapnató. Figyeljünk, hogy minden üveg alanti céggel legyen ellátva: F. Hoffm&n-Lan Roche & Co. vegyészeti gyár Basel (Svájc).

Next

/
Thumbnails
Contents