Békésmegyei közlöny, 1901 (28. évfolyam) január-június • 1-52. szám

1901-01-03 / 1. szám

biro íej.ezíe ki a jókivánatokat s egyúttal az óhajá.-, nyilvánította, hogy az elnök egészségi á <pota mielőbb annyira i vul­joii. hogy - "égi erőben és frisseségben út) c íölhessék maguk közt. Az elnököt na­gy. meghatotta bíráinak ragaszkodása s im.i. 's ''tőI biztosította őket, hogy há­lás ,«xiv cl >'cszi megemlékezésüket. A szí­vélyes jó v.s/onyt, mely a tekintélyes tes­T.iilet ;ng;jai' sgymáshoz fűzi, semmi sem áokumentfi'ja jobban, mint az, hogy a leg­foszteler^bo ;;ó kedélyben több órát töltöt­tek -UÍ einök társaságában. A t;''n:vigyigazgatóság tisztviselői SÓ­IT OSSJ Zsigmond h.-igazgató vezetése alatt ti "<ztf'l«g: ek Csák György kir. tanácsos pénzíigyigazgátónál. az érintkezés itt is fölöttébb szívélyes volt, mert Csák az ő Teresítler., előzékeny modorában hamaro­san vi-get vetett a hivatalos feszességnek . • es • 1 : ':Ua vendégeiül a megjelenteket. ; )Í. [i u k á c s György főispánnál és «ir. í? p r y Sándor alispánnál tisz­'SGyulaváros tisztviselői kara is, üti kay Béla polgármesterrel az élén s ! úr. ; . :nzügyigazgatóság tisztviselői, kiknek nevében Csák György fejezte ki .. jokivín: ág tat. xi honvédségnél- nem volt testületi tisz­ti''gís, a; mban a joviális parancsnokot: a n o ii ; r Hermann ezredest minden lisztje feüí-^i e-ifce. ' W ickheim-család gyásza. Rövid ^időközben két halálozás ejtette bánatba á i»í»vénk gyik legtiszteltebb főrangú < saládját: a "\Yenckheim bárói csalá (i.ii Lapi.nk műit számában már liirftl ad­uik. t.;g> özv. gróf Lamberg Fülöpné, \ >1. Mária alig pár heti szenvedés lí i ' »ró:oaii elhunyt. A nemes lelkű urne vár.itlan halála nagy megdöbbenést *••• i szvitet keltett K.-Ladányban, iTÓsíségeért és szivjóságáért köz­M . állott. Nem fordulhattak hozzá hogy szive és tárcája a jótó­. /síig ük nyitva ne "lett volna s a sze­• i s eíogyottak segélyezésére 'évou­i t összegeket áldozott. Szén­ig es szeretettel ragaszkodott K. La­i.yu •55, 'i.va gyermek éveinek és ifjú • .lírának boldog; emlékei kötötték. Mikor özvegységre jutott, szülőhelyére költözött, >>":Vr H'MJ; K.-Ladányiban telepedett meg. A . égi szép kastélyt átalakíttatta s mivel \ V'H'I S szaL j lyozás folytán a folyó a falu al !.in;'' (s irányba lett elvezetve, a medret r , o. költséggél betöltette s ott igen szép parkot ' itt. A kastély kertjének fön­tarúsár.. itékeny összegeket fordított, pompás ... ágházat építtetett, a kupolás éjiüie mintegy 12000 frtba került. Mikor ünnepélyeket adott, vagy mulatságokat rendezett", vt idegeit a délszaki virágokkal 'jŐSzi tett épületben fogadta. Uradalmi tisztjei iránt igen jóságos volt, a nagyobb csalá­diak; t !la tíóan segélyben részesítette, i ogy gyermekeik neveltetése lehetővé vál­jék. ügyetiej!.' leánya: Lamberg La­.1 tsz!íja gróf jj Mer a n Ferenc grófhoz merTt ic ú. 6 gy az uralkodó családdal ju­tott rokoni ." azeköttetésbe. A Meran gró­fok tu ivalevöleg János főhercegnek mor­IXíIkx',í'kí-í i; Másságából származnak. A gróí fcü.lig állandóan Stájer-országban lakott, h-anen oze.itu! hosszabb időt fog tölteni tC-Lai'.ányban, miután a terjedelmes so­mogyi és b-íkósmegyei birtokok neje tulaj­donaivá várnak. Érdekesnek tartjuk meg­említeni, ao :y a boldogult Lamberg grófné nagy sul* i helyezett rá, hogy unokái m a g y a r u ' tökéletesen beszéljenek. Ez okból úlUiiíc' a.n mellettük volt egy k.-la­dánji szára azásu leány, kitől a magyar nyelvet sar"' itatlan ládányi dialektusban sajátították el A c- 3ai farsang. Sok mulatság ic. rn lesz < s tbán az idei farsangon, de auiiiu johb,,;: fognak sikerülni. Akaszinó sztiitén ai-,ii<'.ba lép : három tea-estélyt ren­dfez alársíw, 1 ; élénkítésére, három kedélyes, vidám f-.sté'yt, melyeket a fesztelenség je­gyében rendez a vigalmi-bizottság s igy sikerük is kétségtelen. Áz első estély már most 'szombaton: j a n u á r 5-ikén lesz s bár a tagokat külön íven értesítette a rendezőség, ez uton is felhívja reá intelli­g-ri-s közönségünk figyelmét. Vendégeket is szívesen lát a kaszinó a házias jellegű estélyen, inalyen belépő-dij nincs s a teá­zást természiítesen tánc^ követi. A másik két estély időpontja még nincs megálla­pítva. - Ké tiagy bál lesz a farsangon : «gyiket minő már emiitettük, a városi 11 s z t v i 3 e J ö k rendezik, a másikat az 1 z r. n ö e g y let. A legutóbbi választ­roányi gyűlés határozta el a mulatság ren­dezését s ki is küldött egy bizottságot. — Vidám á 1 <v r ./ os-b á 1 is lesz az idén. A t9 X ••a. Corvina-n személyzete rendezi a tarka-bar' ^lyt, február hó elején. — Ehuiéptetés. A gyulai társadalom egyik rokonszenves és közbecsttlésben álló tagját, Tóth Ferenc kir. alügyészt, ki ugy hivatali működése, mint nagy szor­galma révén erre alaposan rá is szolgált, az igazságügy miniszter a TX-ik fizetési osztály I-sö fokozatába léptette elő. Az alügyész azon kevesek közé tartozik, kik egy óv leforgása alatt kétszer is részesül­tek előléptetésben, mert a mult óv ápril havában egy izben már előlépett. — Búr harcos felolvasása Csabán. Érdekes felolvasás lesz Csabán a jövő hó­napban. Báró Luzsénszky Félix, ki Transzválban a búrok szabadságáért küz­dött s mint főhadnagy vezetője volt a magyar legionáriusok csapatának, haza­jövet most felolvasásokat rendez az or­szág nagyobb városaiban a Felvidéki Ma­gyar Közművelődési Egylet javára. Kőr­útjában február 15-én érkezik Csabára s itt S fel fogja olvasni harctéri óleményeit. Luzsénszky azelőtt a képviselőháznak volt tisztviselője s hosszabb ideig harcolt a bú­rok oldalán, a F. M. K. E. már meg is kereste a csabai nemzeti szövetséget, hogy j támogassa a felolvasást, amely — tekintve hogy nálunk is élénk a búr-szimpátia — nagy hallgatóságra tarthat számot. — Kaszinói estély. A gyulai urikaszinó rendkívül sikerült mulatságot rendezett Szilveszter estéjén. A villamos fénnyel ki­világított termekben szép asszonyok és szép leányok adtak egymásnak találkozót, s a kedélyes társaság csak a hajnali órákban oszlott szét. Ugy látszik, a kaszinó igaz­gatójának : T h o 11 István dr.-nak eszméje, hogy az egyes mulatságokat mindig más fiatal emberek rendezik, teljesen bevált, mert siker, jókedv és fesztelenség tekintetében ezek a mulatságok semmi kívánni valót sem hagynak fen. ü.zt mondani is fölösleges, hogy tánezosokbun nem volt hiány s a né­gyeseket mintegy 30 pár táncolta. Nemcsak a civil fiatal emberek és honvédtisztek, hanem a családos apák is kitűnő animóval mulattak, s egyetlen leánynak vagy me­nyecskének sem volt alkalma petrezsely­iTiet-. árulni. A mulatságon résztvettek: Liszy Viktorné, Myisztor Adorjánné, Somossj Zsigmondné, Tóth Ferencznó, özv. Dúbányi Jánosné,- Sohrőder Kornélné, Abafi Já­nosné, Schmidt Józsefné, Gallacz nővérek, Lindl nővérek, Schrőder Erzsi, Dubányi Sári, Somossy Ilona, Schmidt Erzsi ós még számosan. A legközelebbi kaszinó-estély februárban lesz megtartva. — Eljegyzések. Révész Janka kisasz­szonyt, dr. it é vész Fülöp csabai orvos leányát eljegyezte F i s c h e r Salamon b.-csabai kereskedő. — Baltazár János gyapjúi uradalmi tiszttartó eljegyezte Szarva­son özv. Christoph Frigyesné bájos leá­nyát, Margitot. — Becker Antal gyulai fiatal ipar s eljegyezte Pfaf Mariskát, Sz. Kneifel József unokáját. — Király Béla szeghalmi postamester karácsony má­sodnapján jegyezte el Nyerges Klemen­tin úrhölgyet Nagy-Kun Madarason. — A clólafrik i háború. Fővárosi tudó­sítónk sürgönyzi: Fokvárosból jelentik Lon­donba, hogy a bnrok félelmetesen operál­nak miuiic.i irányban. Már ínintogv húsz­ezer, az angoloktól elvett lónak birtoká­ban vannak. A felkelést minden irány­ban sikerrel szítják s körülbelül nyolcvan ezerren vannak Hir szerint D e w e 11 tá­bornok legközelebb betör az angol gyar­matokba. A „Daily Mail" riasztó hirt kö­zöl a burok előnyomulásáról, kik már most előbbre hatoltak az angol területen, mint tavaly voltak. — Közös hanseregbeli előléptetések. A honvédségi előléptetések közlése után a hivatalos lap a közös hadsereg tartalékos tisztjeinek kinevezését hozta, A gyalogság, lovasság, tüzérség, szekerész és vadász csapatoknál összesen 1067 előléptetés tör­tént. Minket főleg azok az előléptetések érdekelnek, melyek házi ezredünk keretében történtek, ü. f. évi január 1-től kezdve a 101. gyalog ezrednél a következő hadapród tiszthelyettesek lettek hadnagyokká kine­vezve : M a r c s e k György, Föl d e s s y Lajos, kövendi \V e r e s Zoltán, K r u m Konrád, G r a b ner Emil ós Rosinger István. — Esküvő. Weichherz Lajos, a Reisz és Porjesz bútorgyári cég főkönyve­lője vasárnap délután 3 órakor tartja es­küvőjét Szegeden az izr. templomban S p i t z e r Dávid szegedi kereskedő szép leányával, Cilikével. — Az iparos olvasókör estólye. Emlí­tettük már, hogy a b.-csabai iparos olva­sókör január hó 6-án, vasárnap este az ol­vasókör saját helyiségében felolvasást ren­dez. A rendezőség a következő műsort ál­lította össae: Felolvas Zvaratkó Pál, a kor elnöke. „A haragos féleség " Monológ, előadja: ^lichnay Mariska k. a. Magyar népdalok. Cimbalmon játsza Purcsy Er­zsike k. a. „Az orr." Monólog, előadja Sa­guly Pál. Belépti-dij 40 fillér. Kezdete pontban 8 órakor. Műsor után tánc. — A leányiskola gyásza. A csabai pol­gári leányiskolának ismét gyásza van. Egyik legjelesebb IV-ed éves növendéke : B e r g e r Jolán tegnapelőtt reggel, 14 éves korában meghalt. A kedves fiatal leány hirtelen halálát tüdőgyulladás okozta. Szülei, B e r g e r Antal és neje szül. Reisz Etel és nagykiterjedésű család gyászolj í. a korán elhunyt leánykát. — Születés ós halálozás. A statisztikai adatok bizonyos fokig mindig érdekesek, de azok különösen, melyekből kitűnik: hányan születtek, hányan haltak meg, há­nyan kötöttek házasságot a lefolyt évben? Az 1900-ik évben a békés-csabai ág. evang. egyházban megkereszteltetett 1274 újszü­lött (640 fiu ós 634 leány), meghalt 864 ember (419 fi, 445 nőnemű), szaporulat 410 lélek. Házasságot összesen 315 pár kötött. Konfirmáltatott 577, urvacsorához járult 13.438 hivö. — A csabai róm. kat. egyháaban születtek 364-en, meghaltak 23l-en, szaporulat 133 lélek. Házasságot kötött 92 pár. — A csabai izr. nőegylet vasárnap élénk lefolyású választmányi ülést tartott. A zord télre való tekintettel elhatározta a választ­mány, hogy nagyobb segély-összeget oszt ki a szegények között s szétosztja azt a vaggon tűzifát is, melylyel az elnöknö — mint minden érben, megajándékozta az egyletet. Hogy a mindinkább igénybe vett egyleti pénztár nagyobb jövedelemhez jus­son, elhatározta a választmány, hegy az idei farsangon egy nagyszabású nőegyleti vigalmat rendez. A rendezésre külön vigalmi bizottságot kérnek föl. — Eladó imaház. A vallásszabadság ki­hirdetése után a baptisták egész erővel rontottak az alföldi ev. és ret. gyülekeze­tekbe. Nagy zajjal és feltűnés-keltéssel hir­dették az uj győzelmi pontokat. E gyors hadjárat nem volt szolid munka. B.-Csabán is 1899-ben nagy ünnepélyességgel felszen­telték az uj diszes imaházat. De a misz­szió sehogy sem ment előre. Az adventis­ták betörése megzavarta a csekély számú sereget — s most az adósságra épített imaház eladásra kerül. — Halalozas. Egy fiatal asszony, Bor­si c z k y Károly orosházi tanitó neje, Kocsondi József lelkész-tanitó leánya el­hunyt a mult héten. Az ismerősök, jóba­rátok nagy számának igaz részvéte nyil­vánult ós igyekezett enyhíteni a mélyen sújtott család bánatit. — Kereskedő és színész párbaja. Kecs­kemétről jelertik, hogy a napokban m o n Vilmos droguista k°rdpárbajt vivott P a­t a k y Józseffel, a kecskeméti színtársulat tagjával a Royal-szálloda ,emeleti külön szobájában. A párbajban A m o n felső karján szenvedett jelentéktelen sérülést, mig Pataky sértetlen maradt, a rendőrség, a melynek idejekorán tudomására jutott a párbaj hire, épen akkor érkezett a párbaj színhelyére, mikor az véget ért. — Gázrobbanás. Tudv levő, hogy min­den világitó-anyag, ha hozzá nem értök kezelik, vagy tökéletlenek a gépei ós ve­zetékei, veszedelmes lehet, AZ acetilén is veszedelmes ós robban, ha rossz a gépe, vagy vigyázatlanul bánnak, vele, a mit sajnosan tapasztalt Báyer Ádám, a csabai Baross-vendéglő tulajdonosa. Lakó sNándor budapesti cégtől rendelte meg a legolcsóbb fajta acetilén-gépet, melynek komplikált szerkezete van s egyszerre nagyobb meny­ívyiségü gázt fejleszt. A készülékeket egy külön kis kamrában állították fel s va­sárnap este, .hogy a berendezés elkészült, felgyújtották a lángokat. Egy darabig szé­pen égett a gáz, egyszerre azonban hanyat­lani kezdett a fény s ekkor Schneider Ferenc, a szállító cég szerelője Torányi János pincérrel ós Szlávik János kőmű­vessel lement a kamrába, hogy megnézze, hol a hiba. Kíváncsiságból F r n d a Já­nos ós K o c z i h a György is követték őket. A szerelő megemelte a gázkazánt, mire a levegő, mely már úgyis teliive volt gázzal, nagy durranással felrobbant. Leg­alább igy beszélték el a rendőrségnek a tényállást az előbb említettek, kik közül Schneider Ferenc szerelő, Torányi János pincér arcukon ós kezeükön su­lyos égési sebeket szenved­tek, mig a többieknek csak a haja ós a bajusza perzselődött le. Tagadják azt, hogy gyertyával mentek volna a kam­rába, már pedig ennek ellentmond az el­mélet, mert a gáz ha robban, egyút­tal nem égett. Báyer ^.dám most a szállító cégtől kártérítést követel. A ta­nulság pedig az, hogy ne a legolcsóbb, hanem a kipróbált jó gépeket vegyük. — Adományok. Gróf Wenckheim Fri­gyesné és báró Wodiíner Albertné, kik jóté­konyságukról széles körben ismeretesek, ez idén is 20-20 koronát adományoztak a csabai szegény is­kolásgyermekek segélyezésére. A nőegylet elnöksége hálás köszönetét fejezi ki a kegyes adományokért. — Ariejtés a megyénél- Békésvármegye áriejtő-bizottsága a szolgaszemélyzet ruhá­zati szükségleteire beadott két ajánlat kö­zül Feuer Márk gyulai kereskedő aján­latát iy 2 százalók engedménnyel; az iroda­szerekre tett két ajánlat közül a herma­n e c i papírgyár ajánlatát 30'6 százalók engedménnyel; a gyertyák s petróleumra tett három ajánlat közül pedig Ferenczy Alajos cég ajánlatát a gyertyákra 28, a petróleumra 13 százalók engedménnyel fo­gadta el. Lótenyésztésünk reformálása. - Katona-lovak. Tájfajták. ­Evekkel ezelőtt hangoztatott azon jö­vendölés, hogy a lóvasutak megszűnése, a villamosság alkalmazása, a közlekedés ol­csóbbá és gyorsabbá tétele s a Mannli­cher és más öldöklő fegyvereknek a tökély legmagasabb fokára való emelése a lóte­nyésztést lehetetlenné, mert a lovat fölös­legessé, majdnem nélkülözhetövé fogja tenni, — hála a véletlennek — még ez ideig nem vált be. Sőt az angol-bur há­ború tanulságai arra engednek következ­tetni, hogy a 1'tenyésztés még csak ezután indul virágzásnak, mert a hadviselésnek a burok által gyakorlatba vett ujabb módja arról győzte me^ a magasabb katonai kö­röket, hogy a lovasságot éppen a tökéle­tesített lövő-fegyverekkel szemben, nem­hogy csökkenteni, de ellenkezőleg, a lehe­tőségig szaporítani kell ! A fentebb vázolt okok ós körülmé­nyek tehát, szerény nézetein szerint nem bénítják, csak átalakítják lótenyésztésün­ket ; még pedig ugy, hogy a ki a régi irányt követi, lehet, hogy csalódik, de ha az ujabb követelményeknek igyekszik meg­felelni, nem szükséges, hogy a lótenyész­téstől visszariadjon s kizárólag csak a szarvasmarha-tenyésztésre fektesse gazdál­kodását, s a szemtermelós mellett állat­tenyésztését. Jövendölésekbe bocsátkozni nem me­rek, nem is akarok, -csak a megváltozott viszonyokat mórlegelve, arra a következ­tetésre jutottam, hogy nekünk lótenyésztő­gazdának, különösen pedig a kisgazdáknak : a katonai célokra megfelelő jó kötésű ós hátú lovakat kell nevelnünk, mert ennek a tenyész-iránynak van ma ós marad fenn a jövőben is a legtöbb létjogosultsága. Hogy azonban ez irányban haladva, minél hamarább ós minél biztosabban célt érhessünk :létesiísünk tájfajta tenyészeteket. Alakuljunk szövet­kezetté vidék, sőt községen kint, a szerint ahogy lótenyésztési viszonyaink azt meg­kívánják, ahogy lótenyésztésünk eddig he­lyes vagy helytelen uton haladt, fejlesztve a helyes, kiküszöbölve a helytelen irányt. Lássuk csak, hogy a legutóbbi évek­ben a három szomszédos vármegye lóte­nyésztése milyen irányban haladt: ^.rad, Békés és Csanád-vármegyében ? A legutóbbi statisztikai kimutatás sze­rint köztenyésztésre használtatott: c O f- V) ns <u > -to S o I .2 .a £ = > •§ -C -Ö C D-N V !- 3 o £. T, H IL. < a. O Z J o Aradmegyében - 36 2 ő 3 11 2 60 Békésmegyében 3 51 7 9 12 10 3 95 Csanádmegyé ben 1 18 1 3 13 11-47 Összesen: 4 105 10 18 28 32 5 202 Ezt a három vármegyét összehason­lítás kedvéért vettem fel, hogy lássuk e példából, miszerint Békósvármegye áll az első helyen nemcsak tenyószménjei­nek számánál, de a teny ész-irány helyes­ségénél fogva is, amennyibe* amazokkal szemben 60 ós 47 mellett a 95-ös szám nagyon is szembeötlő a végösszegben, ugy az angol fólvéreknél is a 18—36 mellett 51 darabbal szerepelünk. Katonai lótenyésztést tartva szem előtt és nagy általánosságban bírálva az egyes fajtákat, vizsgáljuk csak: célirányos-e mind­ezen fajtáknak a tenyésztése? Mielőtt erre a kérdésre határozott feleletet adnék, összegezzük a főbb köve­telményeket, melyeket egy lótól az avató­bizottság megkíván. Kurta, kerek, hibátlan csüd, erős paták; lehetőleg hosszú alkar, mert ez képesiti a lovat kitartó menésre, izmolt lábszárak, hosszú ós a toroknál elvékonyodó s lehe­tőleg magasan tűzött nyak, szépen illesz tett tetszetős fej; magas far, ku^ta derék, jó kötésű hát, a mikre a tenyésztőnek ki­váló gondot kell fordítania. A nagyság, az ép szemek ós lábak, bő mellkas ós a többi olyan elemi követelmények, a mikre itt kiterjeszkedni fölösleges. Ezt előre bocsátva, nagyjában megfe­lelhetünk a felvetett kérdésre. Eltekintve az angol ós arabs telivórek­től, kezdjük csak a fólvóreken. Az angol félvér mindezen követelményeknek töké • letesen megfelel; leggyakrabban csak a hosszú csüd s az ezzel együtt járó franciás állás kifogásolható alkathibái. Az arabs fél­vér legtöbbször kis testalkatával kedvet­leniti el a tenyésztőt ez irány felkarolásá­tól ; egyebekben ugy külső formái, vala­mint kitartásával kiválóan alkalmassá te­szik a nagyobb egyedeket a könnyű lovas­ság és tisztikar részére. A Furioso minden tekintetben megfelelő hátas-lovat szolgáltat. Már másképpen áll a dolog a Gi dránoknál, ez a törzs nem mindenbe n felel meg a kí­vánalmaknak, tetszetős forma ós képesség dolgában kocsilónak ki válóan alk almas, de már háti-lónak ritka példánya (válik be,

Next

/
Thumbnails
Contents