Békésmegyei közlöny, 1898 (25. évfolyam) január-június • 1-52. szám

1898-04-24 / 33. szám

T. ez. Az évek óta mint legjobbnak elismert knit­telfeldi patent-krystál axnrin további ajánlása helyett, a számtalan elismerő iratok közül közöljük a legújabban kapott bizonyítványát azon előkelő társaságnak, mely első volt Magyarorszá­gon a szőlők nagybani sikeres újra reeonstrua­lása kezdeményezésében amerikai szőlővesszőkkel Tisztelettel Knittelfeldi azuringyár. * A Knittelfeldi azuringyárnak. Az önök patent-krystál-uzurin hatását minden kétséget kizárólag megállapitan dó, a mult évben saját szőlőtelepünkön öszszehasonlitó kísérleteket tettünk. E czélból a kísérletre kijelölt terüleret két részre osztottuk, kiváló gondot fordítva a föld egyenlő alkatrészére és szőlőfajta; továbbá gondosan kerülve lett minden, mi a feladatul tett kisórlet egyoldalú megoldását idézhette volna elő. A kísérleti terület permetezése ugy eszközöltetett, hogy a fele rézvitriol ol­dattal, a másik fele pedig Azurin-oldattal permeteztetett. Tartós esőzés következté­ben az Azurin-oldattal permetezett szőlő terület viz alá került, mindamellett az önök által gyártott patent kristály-Azurin hatása teljesen sikeres volt, ugy, hogy ez évben kizárólag csak az önök hatásos szerét használjuk a peronospora viticola leküz­désére, nem csak azon okból, mert meg­győződtünk, hogy hatása miben sem ma rad mögötte a rézvitriolnak, hanem olcsó­sága, könnyű használhatósága és a perme­tezésnél elérhető megtakarítás miatt. Örülünk, hogy ezt önöknek már a szőlőtulajdonosok érdekében is, kik a peronospora leküzdésén fáradoznak, tudo­másukra adhatjuk. Kecskemét, 1898. január 12. Tisztelettel Helvetia szőlőtelep igazgatósáp: Weber Aladár s. k., 198—1,10 igazgató. A krystál-Azurin csomagokban (az is­mert védjeggyel lezárva) minden jobb fű­szer ós vaskereskedésben, továbbá egyene­sen a KUNSTSTE1NFABRLK KNITTEL­FELD (Steiermark) gyárból is kapható tí CD ?H CD ^ G o in &j0 CD ar f-t o ui Q e o • o o Ezen sorsjáték 6 osztályra osztott össznyereménye a következő: korona 1 nyeremény^ 600,000 i nyeremény „ 400,000 200,000 100,000 n n n v 90,000 80,000 70,000 Í432 60000 ] 763 40.000 1238 30.0001 90 korona 1 nyeremény á 25,000 ~ „ „20,000 15,000 , 10,000 , 5000 7 3 31 67 3 » n » n » » » V) » n n » 3000 2000 1000 500 300 31700 nyeremény á 200 kor. 3900 nyeremény á 170 kor. 4900 nyeremény á 130 kor. 50 nyeremény á 100 kor. 3900 nyeremény á 80 kor. 2900 nye­remény á 40 kor., összesen 50,00 0 nyerem én i[ 13.160,00 0 korona összegben. BIHARI EDE Magyar Királyi Szabadalmazott Qsztálysors játék főelárusitó helye. Elküldök utánvétellel vagy a betétösszeg előleges bekül­dése ellen (postautalványnyal vagy ajánlott levélben) I. osztályú eredeti sorsjegyet egy egész egy fé l eg y n egyed egy nyolcad 6 — frt 3.— frt 1.50 frt —.75 kr. A hivatalos terv minden megrendelőnek ingyen mellékelte­tik. A huzásjegyzéket mindjárt a húzás után felszólítás nélkül beküldőm. Megrendeléseket kérem minél élőbb a sorsjegyek eladásával meg­bízott föelárusitónak Biliari ESdeS -ut 20 beküldeni. 177—2 4 A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben Eladó házhelyek. B.-Csaba község tulajdonát képező a lencsési ut mentén, a kastély temető mellett levő két házhely f. hó 24-én, cl. u. 3 órakor a biró szobájában tartandó nyilvános árverésen fng eladatni. Bővebb felvilágosítással a gazdasági intéző szolgál. Az elöljáróság. A DEBREGZENI Első Takarékpénztár jelzálogi bekebelezés melleit 40 évi, vagy rövidebb lejáratú kéuggém vagy láloglmlra törlesztéses kölcsönöket és Váltóhitelt engedélyez a legméltányosabb kamat és feltételek mellett. Megkeresésre öszszes üzlet­ágainkra vonatkozó értesítést készség­gel szolgálunk. A bekebelezési ügyletek gyors és jutá nyos keresztülvitelére ajánljuk taka­rékpénztárunk bizalmi ügyvédjót, des Combes Henrik urat, (lakik: Debreczen, Piacz-utcza 2145. sz.) ki is a takarékpénztár által megállapított legjutányosabb dijtariffa számítása mel­lett az őt megkereső feleknek szolgá­latára áll. 186-2.6 Ház eladás. B.-Csabán a felső végen, 2104. számú ház, Ifi tűnő §arok­üzleihely Isé 1 valamint több lakosztálylyal azonual szabad kézből eladó, esetleg haszon­bérbe is kiadó. Bővebben tudakozódni Tajber Gusztávnál Szarvason. naponta friss törésű, kilója 50 krért kapható. Vidékre 4 kilót tartalmazó, póstakosárban, bérmentes küldéssel 2 frt 40 krjával szállít : Réthy Béla B -Csabán. es fJCKEBI SZSU1BSE 9 9, Adagtablettekben oly édesítő erővel bír, hogy kilo czukor édességi értéke csak 3 és fél krajczárba kerül. Egy krajcárért 6 csésze kávét lehet megédesíteni. Olcsóbb tablettek is kináltatnak, azonban csak kizárólagosan „ZUCKER1N" tabletteket kérjünk. Kapható vegyesáru-üzletekben. — Raktárakat létesit : * DÁVID JÓZSEF, ARADON. Ügynökségi és bizományi üzlet. 199—1.10 Gara és Társa í a m. k. szab. osztálysorsjáték főelárusitói Budapest, Károly-körut U. A nagy. m. k. osztálysorsjáték első osztályának húzása május hó 11. és 12-én lesz. Ezen hat osztályból álló sorsjátéknál ismét több milliót fognak nyerni. Az első osztályú tervszerű betét egy egész sorsjegyért 6 frt — kr­egy fél sorsjegyért 3 frt — kr­egy negyed sorsjegyért 1 frt 50 kr­egy nyolczad sorsjegyért — írt 75 kr­Rendelményeket azonnal eszközlünk. Gara és Társa, a m, k. szab. osztálysors" játék főelárusitói Budapest, Károlykörut 11­1898. évi május hó i-tői: Gizella-tér 2. sz., a Váci-utca sarkán. Alapíttatott 1855-ben. A legjobb uj és átjátszott pianinok és li a r m o n i u m o k 'legolcsóbban kaphatók tökéletes jótállás mellett mit siiifái hírneves zongora-eladási intézetében, BUDAPEST, IV. kerület, Kigyó utcza 7. szám. Schiedmayer és fiai, leghíresebb zongorák Thuringiai Organ C. egyedüli képviselője, a világ legjobb és legolcsóbb harmóniumai. — Árjegyzék ingyen. Ifj. Kot«ó I Vil Ifiudapest, V-ik kerület, Lipót-körut 18. szára. A t. c. vevőközönségnek szíves tudomására ho zza, hogy nagyobb kényelmükre irodáját V. ker., Lipót-körut 18. sz. Vígszínház mellett, a nyugoti pályaudvar, MargithiU közelébe helyezte át. Fenntartotta azonban a Vili. ker, Szentkirályi­utca 49. sz. műhelyt és az V. ker , Lipótkörut 8—10. ÍZ. alatti raktárhelyiségeit A közönségnek további pártfogását kérve, ajánlja Garrett legújabb szerkezetű CO pound pőzmozgonyait, félstabil és stabil alakban, amelyek 40% tüzelőanyag megtakarítással dolgoznak. Gőzmozdonjokat és gözcséplőket négyszer for­dithaió acél dobsinekkel, toldást nem igénylő szal­mar azokkal a nagy szila felülettel, minden nagy­ságban. — Mindenfajta lovas csépi "készleteket, arató- és vetőgépeket, szecskavágókat, répavágó­kat és minden más gazdasági gépeket, ¥idéken lakó soüdl ügynökök kerestetnek. 201-1.6 SIGi ERNST BÉCS, L, Kártnerstrasse 45, Paris 11, Rue Martel. Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Next

/
Thumbnails
Contents