Békésmegyei közlöny, 1897 (24. évfolyam) július-december • 52-104. szám

1897-07-01 / 52. szám

XXIV. évfolyam. B.-Csaba, i897. Csütörtök, julius hó 1-én, 52. szám. BEKESME&YEI EOZLONT POLITIKAI es VEGYESTARTALMU LAP. Szerkesztőség : Appo yiutcza 891/ 4 sz. (Zzsilinszky-féle ház) fc -va a lap szellemi részét illető közlemények küldendők. Kéziratok nem adatnak vissza. Megjelenik betenkint kétszer: vasárnap és csütörtökön. ELŐFIZETÉSI DIJ: Egész évre 6 forint. — Fél évre 3 forint. — Negyed évre 1 frt 60 kr. Egyes szám ara 8 Kr. Előfizethetni: helyben a kiadóhivatalban, vidéken a posta utján utalványon. Előfizetni bármikor lehet, évnegyeden belül is. Hirdetéseket lapunk számára elfogad bármely jónevü fővárosi ős külfföldi hirdetési iroda. Kiadóhivatal: Apponyi-utcza 891/ 4 sz. (Zsilinszky-féleház hova a küldemények és az előfizetési pénzek küldendők. A hirdetési dij készpénzzel helyben fizetendő „Nyilttér"-ben egy sor közlési dija 25 kr. sadalom melege létesiti ; ideig-óráig a tanitó lelkiismerete szerint virágzik az iskolaügy, de lelket, szellemi tar­talmat és tökéletességét az iskolaügy­nek a társadalom ad. Csak egy kis körültekintést kell tennünk. Nálunk és a közel vidéken átlag melyik legintenzívebb hatásában? Ugyebár az, mely iskolánk felé a leg­nagyobb szeretettel, vagy mondjuk érdeklődéssel fordul a társadalom. Es ez természetes. Az iskolában uem folyik bürö­munka. Nincs olyau hatályos iskolai ellenőrzés, mely csak megközelítené azt a szellemi sarkantyút, a mit a közérdeklődés kölcsönök az iskolai munkának. Ei ennek a közérdeklő­désnek éppenséggel uem szabad ki­meiülni az iskola látványos dolgai, ünnepélyei látogatásával. Abban a vá­rosban, községben van legfejlettebb tanügy, a mely városban a tanítók társadalmi pozicziójukért nem küzde­nek többé, mert azt állásából folyólag megadták neki. Miután megczáfollia­tatlanul áll a tétel, hogy a milyen a tanító, olyau az iskola : törekednünk kell arra, hogy tanítóink a keserű­ségnek minél kevesebb érzését vigyék az iskolába. Pedig a keserűség jelentkezhet vagy abban, hogy munkája bérét si­lány auachronizmussal mérik, pedig bibliai czitátum, hogy minden munkás méltó az ő bérére ; — de nyilatkozik abban, hogy az osztálybarczban ko­tériák, klikkes uri társadalom bizo­nyos törvényt állit föl az ó' tisztes sze­génységének és intelligentiáját érvé­nyesíteni nem engedi. Ugyan gondoljuk meg, micsoda munkát várhatunk attól, ki lelkében keseregve, jogos resignáczióban megy az iskolába. Hisz ha a kérdés erkölcsi nagy igazságtalansága nem követelné is, ha az emberi jog nem parancsolná, már azért is megkellene becsülni a társadalomnak a tanitó személyét, mert kezébe adjuk a legdrágább kincset és ha önérzetét, becsvágyát nem emel­tük, csak gyermekeink lelki kiképzé­sén állottunk rut bosszút. Érdeklődni kell tehát az iskola­ügyért. A Röck Szilárdok a társada­lom leguagyobb emberei, mint voltak auuak idején a pietisták, kik a leg­szebb pályákat, az emberi egyéni bol­dogulást hagyták oda, hogy tanítóvá legyenek. A társadalom érdeklődése olyan az iskolaügynek, mint a növénynek a harmat, felüdül tőle, frisebbé lesz, becsvágya növekszik: boldog generáció, hol a társadalom még uem fordult el az iskolától. Pedig egyre pang az érdeklődés. Az iskolaszéki tagság terhes nobile ofticium lesz, arra nehezebben kapni itt-ott arravaló embert, mint a takarék­pénztári igazgatósági tagságra, mert amazzal fájdalom csak munka jár, de jutalék nem. Korunk szörnyű utilitarismusa áll be az iskola ellenségének. Közvizs­gáink érdeklődés nélkül lefolyó év­záró alakiságok kezdenek lenui. Egy pár ember kötelességből végig robotol, de belső szükségből való szeretetből senki. A tanítóság úgyszólván a magyar Közvélemény az iskola-ügy mellett. A ki a magyar közélet petyhüdt ábrázatát nézi, midőn körébeu a nép­nevelés kérdését feszegetik : annak szive, ha szive szerint nemzeti köz­ügynek tartja a közmivelődést — el­szorul a lagymatag föllendülésre, mely nem mérhető össze a nemzeti ujra­ébredés élénk közszellemével, lelke­sedésével a népnevelés ügye mellett. A kérdést fölvetni igen aktuális ma. Csak tessék viszszagondolni az imént lefolyt iskolai vizsgákra ! Mi­lyen másként folytak le ezelőtt három évtizeddel az iskolai vizsgák ! Akkor széles rétegben hevültek a kedélyek a népnevelés Ugyeért, mig most na­gyon sok hajlandó lesz olvasóink kö­zül is fölvetni a kérdést: ugyan hagy­janak békét az iskolával ! Az iskola is olyan szükséges, mint a levegő, de ugyan kinek jutott eszébe közvé­leményt csinálni a —jó levegő mellett. Eltekintve, hogy nem is ol^an ab szurdum a kérdés, mert a modern Babyionokban a jó levegőért millió és millió alaptőkével társulatok alakul­nak, a hasonlat, a mivel egyenes le­torkolás van szándékolva, amúgy is teljesen sántít. A jó levegőt Isten adja, a jó iskola az emberek intézménye. Amazt okos tényezőkkel állandósít­hatjuk, ezt csak állandó érdeklődéssel tarthatjuk fönn. Meit nagy ábrándozás föltenni, hogy ha meg van az iskola, ha működik benne tanitó és járnak bele gyerme­kek: akkor minden meg van. Nincs meg semmi ! A jó iskolaügyet a tár­„BélíésmegyeiKözlöny"iárcaja. A kakuk... Kakukmadár szállott a fára . . . Mi éppen a ház előtt ülénk. A vad szöllő sűrű indája Hűs árnyat terjesztett felénk. Átöleltél és játszadozva Csalogattál vigan kedvesem, S én megkérdém a jósmadártól: „Mondd, meddig él kedvesem ?" A kakuk kezdett kiabálni, Tán százat is szólt, ugy lehet, S én újra kérdem : „Felelj arra, Hogy meddig szeret engemet ?•' A kakuk ismét megszólalt, de Csak egy-két hangot hallatott. Aztán elszállt. S te sirva mondád : „Ne hidd, a kakuk hazudott!" Aztán esküdtél mindenekre, Hogy a szerelmed végtelen. Előbb meghalsz, mint az megszűnnék, S hogy rám gondolsz szüntelen. Most, hogy féljed karjába nyugszol, Ki mindenről tán nem tudott, Jut-e eszedbe olykor-olykor: Hogy nem a kakuk hazudott? E. M. regélő. A szerelem szerepe az állami h áztartásban — Egy kis csevegés. — — A „Békésmegyei Közlöny" eredeti tárczája. — Nincs neveis-égesebb annál, mint mi kor n< mely nagyképű, pápaszemmel fel­fegyverzett vén ludos, olyau fiiymáloiag s megvetóleg beszél a szerelemről, mint olyan érzésről, melynek semmi jogosult sága nincsen. Ah 1 mi az a szerelem ? 0 tobaság, gyengeség, mely talán meg bocsátható egy egy deáknak, de komoly embernek nem való. Lehet, hogy igaza van, de ón mégis azt hiszem, hogy az a nagy tudományu ember, abban a korban, mikor Petőfi szavaival élve, még nem volt „felnyer­gelve pápaszemmel orra" máskent gon­dolkoznék s más színben látná a dolgo­kat, ha kölcsönvett szemei helyett a sa­ját szemeivel nézné azokat. Hogy jogosult e a szerelem a filozofia szempontjából, azt nem kutatom, az nem tartozik reáai. Van e jövője a nemzet­gazdászatban, azt döntse el Kautz Gyula Lesz-e szerepe az elektro-technikában, annak megállapítása Edison feladata; de hogy az állampolitikában és különösen az állami háztartásban nagy és fontos szerepet játszik, azt e czikkecske során lesz szerencsém kimutatni. Példul milyen briliáns üzletet csi­nált az állam Apponyi Albert szerelmé­ből ' Csuk egyedül az 1700 sürgöny, mely 1 jel menyegzője napján tisztelői felke­resték, ezreket hajtott a távirda intéz ménynek és ha ehhez bozzáveszszük azon jövedelmet, melyet az ezen alka lomból keletkezett levélváltás az állam­nak bélyegekben hozott, oly összeg ke­rülne ki, melynek segélyével Csaba vá rosa patronátUía jogának annyi vajúdá­son átment kérdését könnyen megold­hatta volna. Ha Apponyi véletlenül nem ellenzéki, hanem kormánypárti képviselő, bizonyára ott di.»zelegne mellén az az ordó, mely őt a posta- és láviidaforgalom emelése körül p>erz ett érdemeiért nagyon is még illeti. De A pponyi nem biu, nem ambi­ciózus em bir, a ki ilyen magas kitün­tetésekért rajorg, hamm szennyífgében megelégszik azsal az arsDjos élő ke reszttel, m ely niarczius 1-je óta ktblét disziti. De ez egy sporadikus eset, mely csak a momentán határai vtn tz állami háztartás mérlegére, de állandó egyen­súlyban nem ezek tartják. Osmeretes az a szenvedély, melylyel a szerelmesek és jegyesek általában a levélírást űzik. Csak a legszerényebb szerelmes elégszik meg azzal, ha naponta csak egyszer ir ós csak egy levelet kap. Itt egy különös tüneménynyel állunk szemben : Ugyanis az orvosság szakadatlan használat alatt hatását veszti; a gyo mor megelógli, megunja, ha naponta ugyan azzal a tápszerrel tartják ; a szem a legszebb kép iránt is közönyös lesz, ha folyton látja : csak a szerelmes dacol ez általános természeti törvénynyel. A szerelmesben a kedvese levelei után való vágy abban az arányban nő, a melyben e vágy kielégítést nyer. Az emberben a levélcsömör — csak a házasság után tör ki. Ha a pénzügyminiszter a szerelmes levelek után befolyt bélyeg jövedelmet külön választatná az üzleti levelek utáni jövedelemtől, arra a tapasztalatra jutna, hogy ez amazét nagyon meghaladja és ez elég ok lehetne egy hivatása magaf­latán álló kormánynak arra, hogy a meddő kereskedelmi és vám-politika he­lyett inkább a szerelmi politikát dédel­gesse és a szerelmeseket bizonyos ked­vezményekben részesítse. De a szerelem nemcsak ily közvet lenül gyakorolja jövedelmező hatásál az állami háztartásra. Történik az közvetve az iparfejlesztés utján is. Ki nem ismerné például a nyakkendő kultuszt, melyet a szerelem teremtett? Alig van a férfi ruha ipar terén oly cikk, mely akkora forgalmat tüntetne fel, mint a nyakkendő. Ismertem egy fiatal enibirt, a kinek az volt sz 8mbicziój8, hogy mindennap máf-más nyakkendővel mutassa be ma gót imádotljának. Kevés niaihemaiikai ludon ánynyal ki lehetne számítani, hogy mennyire emeli az ily szerelem a nyak­kendő ipart s azzal — a harmadik otz­társadalomtól elszigetelten vivja az ország második meghódítását. Ne essék kiáltó szó gyanánt: csi­náljunk iskolaügyeinknek közvéle­ményt, hiszen éppen ez a tér az, a hol sok a teendő. A politikai helyzet. — A „Békésm. Közlöny" fővárosi tudósítójától. — Hetek óta nem írtam már önöknek politikai levelet. Azok nyilvánvaló : nem volt miről, A politikai élet semmi ujat föl nem vet, ugyan mit lehetne írni ér­dekeset az obstrukcióról, az obstruálók fehér egyenruháiról, az obstruáltak izza­dásairól ? A minden dolgában okosan élő S z i 1 á g y i csinálja legjobban : há­rom szabad napot biztosított magának, ez alatt BerzeviczyésLáng bele­tanulhatnak az elnökösködésbe. Az obstrukcziót azonban nem sza­bad kicsinyleni. Lehet állítani, hogy szörnyű fegyver, a parlamentizmusnak kerékkötője, de hogy Bánffynak kelle­metlenkedik s pozícióját veszélyezteti, az nyilványaló. Nem maga az obstrukció, hanem az idő, melyből kevés vagyon s éppen az a baj, hogy a törvényhozás elé sürgős posta-munkák tétettek: acu­korpremiumról való törvényjavaslatot el kell készíteni kót hónapon belől, mert ha nem, rést ütünk a kiegyezési javas­latokon. A fehér egyenruhás obstruálók pedig el vannak "tökélve az egyébként egy nap alatt elvégezhető törvényjavas­latot is két hónapig kibeszélni, ha a törvényhozás a bűnvádi törvényjavaslat 16. §-át el nem ejti. Közbeesőleg a legradikálisabb Justhis­ta beleegyeznék valami szelid kompro­tályu kereseti adót. Nagy szerencse az illetőkre, hogy az ily szerelem nem tart évekig, hanem rendesen halálát leli — a házasságban, mert különben elébb­utóbb egy, nem kevésbé veszélyes bajba: a csődbe sodorná. De ne higyjék kérem, hogy csak a boldog szerelem ilyen jövedelmező az államra nézve; a szerencsétlen szerelem még többet hajt az állam konyhájára. Lássunk csak egy példát. Kozákfi fülig szerelmes Mákony Pet­ronellába, de Petronella, daczára fiatal­ságának, a pápaszemes filozofus pártján van : tagadja a szerelmet. Kozákfi le van sújtva, kétségbeesésében, kérem ne ijed­jenek meg, nem a revolverhez fordul, hanem Salamonhoz. Salamon érzékeny, lágy szivü ember. Hogyne segítene a szegény fiún ? Hiszen ő is volt valami­kor fiatal, ösmeri ő ezt az állapotot, de ösmeri annak az orvosságát is. ,Csak tegnap kapott egy szállítmányt az Érmellékről. Olyan finom bukéja van, akár egy L. Elegante thea rózsának. Es nem drága. Literje csak 1 frt 20 kr. Sze­relmes embernek, kivált ha ur, csak nem adhat csabai vinkót ? Azt is tudja Sala­mon. hogy a bor izét nagyon fokozza a jó zene. Isteni dolog is az, mikor az em­ber fülébe húzzák a legkedvesebb nótá­ját, például azt a nótát, melynek hang­jai mellett tekintett be először kedvesé­nek ultramarin kék szemébe, azokba a szemekbe, melyek feltárják előtte a pa­radicsom minden rejtélyes üdvösségét, annak a paradicsomnak, mely a biblia, paradicsomtól csak abban különbözik, hogy ebből teljesen ki van zárva a kigyó. Salamon csak biztatja pártfogoltját: ne féljen, nem lesz. nem maradhat ez mindég igy 1 . . . Ki fog gyógyulni, be kell állani a fordulatnak. Es Salamon­nak igaza volt. Egy év alatt beállott a fordulat: Kozákfi minden vagyona el­úszott és az állam fogyasztási adó, bó lypgek és átiratási illetékek czimén egv egész kis vagyonhoz jutott. Ez a nyitja

Next

/
Thumbnails
Contents