Békésmegyei közlöny, 1885 (12. évfolyam) január-december • 1-104. szám

1885-01-01 / 1. szám

a Békésmegyei Közlöny" 5. szám. 1885. e vő német konzul gróf Berchem hivatalosan meggyőző­dött Kőbányán, hogy a magyar kormány a legszigorúbb és legkíméletlenebb intézkedéseket tette meg, hogy a magyar kereskedést dögvész ellen megvédje, és hogy a külföldnek a legmegbízhatóbb biztosítékot szolgáltassa, hogy Magyarországból csakis egészséges sertés vitetik ki. Gróf Berchem annak idején kormányának sürgönyileg je­lentést tett. Ezen tapasztalatairól tett jelentós a német kormányra oly megnyugtató ós bizalmat gerjesztő ha­tással volt, hogy a német kormány szintén sürgöny ut­ján jelezte a határzár megszüntetését. Most már tehát hála a magyar kereskedelmi minisztérium éber gondos­kodásának ós Németország ós Szerbia kormánya által tanúsított méltányosságnak, a beviteli ós átmeneti for galom a szerb ós magyar sertéskereskedósben ismét hely­re vau állitva. — A földmivelési miniszter elhatározta, hogy a jövö óv tavaszán I2,00j db. gyümölcsfamag cáemetótoszt ki, oly községi faiskolák közcnt, amelyeknél a magvetés nem sike­rült. A kiosztandó facsemeték (alma, körte, barack, szilva stb.) csak oly községi faiskolának adatnak, a melyek jó talajjal bírnak ós rendezettek, a mit a kérelmező község­nek bizonyítani kell. Az ez iránt beadandó kérvények határideje február 6-tig terjed. Ha az emiitett 12,000 darab községi faiskolák számára soknak bizonyul, a maradé­kot magánosoknak is odaadják, ha rendezett faiskolája van, — A horvát kérdés. A miniszterelnök — értesülésünk szerint — az országgyűlés két házának jaauár havában tartandó első ülései egyikóbea fogja inditványozni, hogy küldjön ki az országgyűlés egy tizenkét tagu regnikoláns bizottságot, mely a horvát tartománygyülós aital kiküldendő hasonló bizottsággal együtt eszközölje ki a kiegyezési tör­vénynek horvát részről annyira sürgetett világos értelme­zését. JPoliti.is.ai ixii-öK.. * Bismarck és Ferry találkozása. Legújabb párisi jelen­tés szerint Bismarck herczeg Nizzába utazik. Bismarck lapja foglalkozváu a kanczeiUr párisi utazásávaL, ezt egye­lőre bekövetkezhetetlennek mondja. Mindazáltal nem tartja lehetetlennek, hogy Németország ós Fraacziaország politi­kai vezórfórfiai találkozni fognak. Ezáltal megerösiti a nyá­ron keringett hireket, melyek Bismarck ós Ferry franczia miniszterelnök találkozásáról szóltak. * Pétervár, decz. 29. Ignatiew gróf, az ismert ós hir­hedt pánszláv allamfórfiu, ismét hivatalba lép. Hir szerint Anneyn tábornok helyére Kelet-Szibéria kormányzójává fog kineveztetni. * Páris, deczember 29. A kamara 351 szavazattal 127 ellenében megszavazta az egy milliárd franknyi indemnity­hitelt, melyet a kormány annak tekintetbe vételével kórt, hogy a szenátus a költségvetés fölött még nem szavazott. Továbbá elfogadta a bevételekről szóló költségvetést, me­lyet a szenátus már megszavazott. * Zágráb, decz. 29. Az Agramer Zeitung mai száma félhivatalos kommünikét közöl, mely helyteleunek nyilvá­nitja a Politische Gorrespondenz azon közleményét, mely Strossmayer püspöknek a bánhoz való viszonyáról szói, a mennyiben a püspök ós a bán közt folyt levelezés folya­mán sem hivatalnokok áthelyezése nem követeltetett, sem politikai izgatással nem törtóut fenyegetés. MEtfYEI KÖZÜGYEK. Békésvármegye tör vény hatósági bizottsági­nak f. 1884. évi deczember hó 15-ik s kii vet­kező napjain tartott rendkívüli közgyűlése. (Vége.) A szarvasi szolgabírói lak vételárának egészben leendő kifizetésével a megye alispánja megbizatik. Olvastatik Kapiorai Wodiauer Albert nagybirtokosnak a gyomai árvahaz javára tett öo,00ö írt alapítványa kezeléséről bemutatott megkeresvénye, melyre vonatkozó állaadó választ­mányi vélemény határozattá emeltetik, azin módosítással, tiogy felkérendő lesz az alapitó nagybirtokos, miszerint első sorban engedné meg, miszerint ne „Gyomai'', üanem „Wodiáner ár­vaház" cziin használtassák, és másodsorban, hogy a 65,000 forintnyi alapítványból, a megyének ez alapitvauy kezelésénél felmerülendő költségik fedezésére felajánlott 2000 írtnak ka­mataiból, egy 25-ik árva részére helyet állíthasson fd a me­gye, oly megjegyzéssel, hogy e 25-ik árva halyére, mindeu esetben egy bókesmcgyei tisztviselő elárvult gyermeke tart­hasson igényt. Végül olvastatik B.-Gyulaváros szervezeti szabályzatának megerősítése tárgyában bemutatott állandó választmanyi javas­lat, mely csekélyebb módosítással megerősíttetett, mint lénye­gesebb módosítás felemlítendő, hogy a polgármester fizetése 1500 frt készpénz ós 200 frt lakbér illetménnyel lesz javadal­mazandó, a gyalogrendőrök létszáma kettővel szaporítandó lesz, ós hógy jövőben a városi főpónztarnoki állás csakis érett­ségi vizsgázott egyénnel lehet betölthető. — tízzel az ülés délután 7s 2 órakor végett ért. 1884. év deczemberhó 19-én pénteken az előző napi ha­tározatok hitelesítése után, mely utolsó nap a megye alispán­jának elnöklete alatt, kevés bizottsági tag leginkább tisztviselők (kik szinte bizottsági tagok) jelenlétében olvastatik B C*aba városának a jegyzői segédszemélyzet munkaköréről szóló sza­bályrendele, s a b.-csabai katonai lőszerraktár épületterének átengedésének ügye, mely az állandó választmányi vélemény alapján megerősíttetett, illetve megengedtetett. Az endrődi gyámpénztári tartalék alap terhére 246 frt 30 kr. utalványozása ügyében, utasittatik a község, hogy az ügyiratokat képviselő testületi határozattal szerelje fel, s ugy bemutatván lesz majd felterjesztendő a miniszter úrhoz, jóvá­hagyás végett. A mező-berényi italmérósi jog haszonbérbe adása ellen Wolf Mihály által benyújtott falebbezósre az állandó választ­mányi véleménytől elterőleg, a lloffer-féle előnyös ajánlat el­fogadtatik, s felhat,almaztalik a község, hogy az előnyösebb ajánlatot tevő Hofferrel szerződést köthessen, Wolf Mihály fe­lebbezésének hely nem adatott. Szarvas község nevén álló 61 holdnyi legelőnek a köz­birtokosság nevére leendő telekkönyvi átirá*a engedélyeztetik, ugyszinte engedély adatott arra nezve is, hogy Taxács Ferencz szarvasi lakos által tett ajánlatra, nevezettnek ingatlan birtoka Szarvas község nevére telekkönyveztethessók. B.-Csaba városában a íőrendórbiztosi és rendőrbiztosi fizetések megváltoztatása ügyében, kellő indokolás hiánya miatt az állandó választmány vólemójyétől eltéröleg határoztatott, miszerint alig egy éve, hogy Csaba városa kőrelmezte kellő indokolás mellett, hogy egy íőrendórbiztosi állást 1000 forint fizetéssel rendszeresíthessen, ez okból ez továbbra is fenntar­tandó lesz, — a rendörbiztosi állas fizetőse pedig, — mint e választási cyklus alatt jogosan meg nem változtatható, szinte továbbra is lenntartandónak határoztatott. B.-öyula város es Csorvas község 1885. évi altalános s B.-Csaba ós Orosháza községek 1885. evi potköltsegvetesei, va­lamint több községek 1884. évi zárszámadásai — az állandó választmány véleményével egyezóleg helyben hagyattan, illetve megerősíttettek. Gyulaváros költségvetésének megerősítése alkalmával megjegyeztetett, hogy a menuyiben ugyan e közgyűlés tárgya­lása aorán Gyula varos szervezési szabályrendelete változást szenvedett, annak idején ahoz kepest pótköltségvetés lesz ké­szítendő és bemutatandó. Gyulavarosi népkert letesitése ügyében kérelmezett 10,000 forint kölcsön felvétele, s ugyancsak Gyula városának kérvé­nyére, meiy szerint a pili legelő inegvetelére 30,000 forint Kölcsön felvételét kéri eugedelyezni, miniket rendbeli kérelem­nek hely adatott, illetve az elől említett 10,000 forintnyi köl­csön fedezésére megengedtetett a városi pótadó kivetése. A közkórházi alapszabályzat a miniszteri rendelet értel­mében módosítva bemutattatik, a mely jóváhagyás végett — a miniszter úrhoz fel terjesztetik. Végre olvastatik a megye főjegyzőjének jelentése, a le­véltári rendezési munkálatok folytan Hegedűs Ltjos helyettes levéltárnok dijjazása tárgyában, melysierint nevezettet 80 Kr. apdij íeJszámitasaval, különösen fél éven keresztül hivatalos órain kivűl tanúsított es a legszebb eredményt íeltüatető mun­kásságát löO forinttal javalja megdijazni, elfogadtatott s e Ha­tározat jóváaagyás veget' a magyar királyi belügyminiszter úrhoz felterjesztetik. — Ezzel a gyűlés deli 12 orakor bevég­ződött. — 1884. deczember 20-án szombaton deletött 10 órakor nitelesitési közgyűlés. MEGYEI HÍREK. * Figyelmeztetjük megyénk t. olvasjkozjd­séget a lapunk homlokán olvasnato előfizetési felhí­vásra, es kérjük az előfizetésnek minél elóbdi meg­újítását, nehogy a szétküldésen fennakadas tör­ténjék. * Boldog újévet kivánunk tisztelt olvasóinkuak ! * k békési tanító testület a dalárda és műkedvelők közreműködésével, Békésen 1885-ik évi januárhó 10-ik napján az „Untervóger"-fóle teremben csabai zene mellett a tanítók országos árvaháza javára dal, szavalat zene ós tánczestólyt rendez. — Belépti dij: személyenként 1 frt. Kezdete este 7 órakor. Müsorozat: 1 „Fohász" Huber Károlytól énekli a dalárda. 2. „Magyar Uapsodia" .jiszt Ferencztöl zongorán előadja Asztalos Irma k. a. 3. Augyal ós Ördög" Szász Károlytól szavalja tíenkey Anna k. a. 4. „Ozigánynö* Baife-töl zongorán előadják Frey Esztike ós Hajnal Anna kisasszonyok. 5. „Születésem nap­ján" magándai Nyizsnyaitol előadja Kolunbán Áron ur, zongorán kiséri Asztalos Irma k. a. 6.„ Traviata" Berditöi zongora ós hegedűn előadják Hajnal Auna k. a. ós Kere­kes Gyula ur. 7. „Vigszavaiat-' előadja Vári Sand>r ur. 8. ,Legende" Wieniavszkytöl zongora ós hegedűn (elöadják Asztalos Irma k. a. ós Kerekes Gyula ur. 9. „Szentelt lantok" Mosonyitól előadja a dalárda. * Szarvason a róm. kath. fiiskoia helyiségében a Lichtenverter Antal tanitó lakásán igen szép ünuepóly folyt le karácsony estejen: a szeretett kifoiyályásáuak ós jótékonyság gyakorlásának ünnepe. Az iskola termében ugyanis egy diszes ós gazdagon megrakott karácsonyfa volt felláliitva, melyről a róm. kath. két iskola (11 fiu óa 1 leány) növendékeinek mindenike 4kapott a jó angyal nevében valami ajándékot u. in. ruhaneműt a szegényebbje, iönyvet a vagyonosabb családból való. Est a növendékek olvasása ós hazafias versek szavalása előzte meg. Gyönyör volt hallgatni őket azt tudva, hogy gyermekek nagy ré­sze egy évvel ezelőtt, tehát midőn iskolába .feladattak, alig tudtak valamit magyarul s most zengzetes szép nyel­vünket, a magyart oly tisztán ejtik ki. Illesse ezért dicsé­ret az iskola derék tanitóit 8 Dinya János róm. kath lel­iósz uiatj ki 0.4 egész ünnepély rendezésében is oly nagy 1 buzgóságot fejtett ki. Ő volt, ki ezen nemes czólra 150 forintot gyűjtött. (r. 1.) A szarvasi óvodaegyletben szinte volt kará­csonyfa felállítva, de most nemcsak a kicsinyekről emlékezett meg az angyal, hanem vezetőnőjükről Mocskonyi Amália kisasszonyról is, kinek Dr. Fuksz Ede óvodai elnök, me­leg szavak kíséretében egy értékes karpereczet nyújtott át elismeréseül a kisasszony lelkiismeretes fáradozásának. (r. 1.J Szarvasról a Fiscner Gyula testgyakorló tár­sulata, mely 8 tagból állott — mult hétfőn távozott el Mezőtúrra. Szarvason előadásait csak kevesen latogatták, ugy, hogy innen defiozittel kellett elvonulnia. A társulat­ban nincsenek sem erőben sem ügyességben kiválóbb ta­gok s igy nagy vonzerőt nem gyakorolhattak a közön­ségre, mely az ünnepek alatt levő esős időben inkább ot­honn unatkozott. (?). * Jl.-Berényben a mult karácsony ünnep első napja délutáni, óraiban ment végbe a varos egyik közbecsülósben elhunyt öreg polgára, a 74 éves Majerile Dávid vógtisztes­ségtéteiének megadása, a szakadó eső és csúszós ut daczára is minUen osztályból nagy számú közönség részvéte mel­lett. Az elhalálozott férfiú törzsatyja volt egy előkelő, de­rék iparos családnak, mely ö benne, ós pedig két gonddal neveit fia, s mar férjezett Két ieanya, ugy egy aitaia ne­veit nő unokája, gyöngéd jó atyjukat, az érdemes nők szerető ipjukat, ezeknek gyermekeik mint uuokak, sót déd­unokák, nagy ós szép atyjukat, — testvére, sogorai s szá­mos rokonai, a hü rokont, — a község egykor volt erélyes oirájat, — képviseleti tagjat, — az agostai evang. tótegy­üaz szinte egy értelmes belátássá! birt hasznos prezbyte­rót vesztette el. A temetés megtörténte után a templom ­uan magyar ós tot nyelven tartattak meg a gyaszbeszódek. — Nyugodjanak békevei porladozó hamvai! (r. 1.) Kítuutetcs. Szarvasi evaug. tanitó Mocskonyi Ágoston 25 forintnyi jutalmat kapott az országos magyar gazdasagi egyesülettói, az iskolajabaa felállított takarék­pónztar kezeléséért. (r. 1.) Szarvason cziganybál leend jövö óvi januárhó 3-án a „Bárány* vendéglőben, melyet az Osrös Sándor zenekara rendez. Belépti díj tetszés szerint. Eí az eisó bal, melyről az ez idei farsang Küszöbén hírt haliam Szarva ­son. Nincs kilátás sok balra. * i esao<ú első betegsegóiyzó ós temetkezési egylet l8á4. óvi pénztári kimutatasa: Bevétel: az óv kezdetével elhelyezve volt "1656 írt 84 kr., készlet! 1 a péuz'tároá'ú 1*1 tí frt 94 kr., muitóvi hátralékból bejött 80 frt 60 kr., rendes tagsagi dijak üOá frt 20 kr., feiveteli díj _7i frt 20 kr., visszaszármaztatott 2 heti pénzsegély ti frt, elhalt Fischer Sámuel hagyománya 50 írt, Tatf'et hagyományából 243 frt 75 kr., tőkésített kamat 85 írt 36 kr. összesen 2t> 12 frt 79 kr. Kiadas: orvosi fizetés 2l2 íonnt 50 kr., titkár 80 forint, szolga 100 frt, muitévi gyógyszer 100 frt 03 kr., heti be­teg járulók (pénzsegélyt 1Ó3 írt, helyiségbór 8 frt 7ó kr., uj betét 5j frt, iuO darab diszlevói ós levélpapír 30 frt 17 kr., temetkezési költség 36 írt 11 kr., illeték a hagyo­mány után a végrehajtó reszére 12 írt 50 kr., nyomtatvany 21 frt 16 kr., aiapszab. nyomtat, ló frt 44 kr., himzós a zászlón 8 frt 75 kr., beteglátogatás koosin 2 frt, a nép • bankban elhelyezett 2035 frt 95 kr., készlet a pénztárban 35 frt 43 kr., összesen: 2dl2 frt 79 kr. A népbinkbia el­helyezve van összesen 2085 frt 95 kr. 108 beteg egyieti­tag az egylet költségén gyógy kezeltetett. — Kiűzetett pénz­segély lti3 frt. B.-Osajan, 1881. óvi decz. ho 30-an Klein F. egyleti titkár. — A rendes óvi közgyűlés januarhó ÍJ-ón déiutau 2 órakor a varosnaz kis termeben fog megtartatni melyre az egylet tagjai tisztelettel meghivatnak. — B.-bryula varos képviselőtestületének folyó óv de­czemberhó 29-ón tartott közgyűlésén, a városi íópinztár­noki állásra többen pályáztak ugyan, de a pályázók közül Márki Gábor ós id. Uíerbach János erdekéoeu kórelmez­tetett a szavazas elrendelése, melynek eredményeként Ut'er­bach kapott 81, ós Márki Gábor 61 szavazatot, ós igy id. üferbaoh János eddig is városi aipénztarnok Zd szavazat­többséggel — városi fópónztárnoknak megválasztatott; ezen választás folytáu megüresedett városi alpjnztaruoki állasra pályázták Frankó Demeter, Mondák György, Vegh Gábor ós Kloibert Albin, kik közzül a 3 első részére lett elren ­deive a szavazás, melynek eredménye szerint Vegh Gábor kapott 24, Frankó Demeter 56 ós Mondák György 5ü sza­vazatot; — absoiut tönbsóg nem levén, a két legtöbb sza­vazatot nyert között a törvény értelmében uj szava­zás lett elrendelve, melynek eredménye volt, hogy Frankó Demeter 73 ós Mondák György 70 szavazatot nyertek, és igy Frankó Demeter 3 szótöbbséggel városi alpónztarnok­nak meg lett választva. Ugyancsak e városi képviseleti közgyűlés a békebiroi teendők végzésével arvaszéki ÜÍUOK. Asboth Kálmánt bizta meg, 100 frt évi tiszteletdíj meg­szavazása mellett. * ltablögyilkoss&g, Még az öcsödi hármas gyilkosság áldozatainak vére ki sem hült, ós máris egy ujabb, megyénk uoraletén elkövetett rabiógyilkosságot kell regisztrálnak.

Next

/
Thumbnails
Contents