Békésmegyei közlöny, 1879 (6. évfolyam) január-június • 1-63. szám

1879-01-02 / 1. szám

Ví. évfolyam. 1879. B.-Csaba, január 2-án. Politikai, társadalmi, közgazdászati és vegyes tartalmi! lap. A nA l/A Lcc. Megjelenik hetenként kétszer : vasárnap és o«üíöi-tölvön. Klöflzetési dij: helyben házhoz hordva vagy postán bér­mentve küldve: egy évre 6 írt; félévre 3 frt; évnegyedre 1 frt jjO kr. Kéziratok nem adatnak vissza. Szerkesztőség és kiadó-hivatal: Főtér, Schwarcz-féle ház, a postával szemben. Egyes szám ái'a 10 kr. kapható Biener B. urnái és ("irünfeld J. könyvkereskedő urnái, B.-Csabán. Hirdetések jutányos áron vétetnek fel. „Nyílttériben egy sor közlési dija 25 kr. Előfizethetni helyben a kiadó-hivatalba"., Bieuer B. ur nál és a nyomdában, vidéken mindem postahivatalnál ö kr o g" postautalvány nyal. Előfizetési felhívás a JMktmogyn Közlöny" hetenként kétszer megjelenő vegyes tartalma lapra. Házhoz hordva vagy postán bérmentes kül­déssel : Egész évre ... 6 frt. Félévre .... 3 „ Évnegyedre ... 1 I 50 kr. Az előfizetési pénzek a lentirt kiadóhivalhoz küldendők. Féléves előfizetők a csabai redout rajzát, egész éves előfizetők az 1880-ik évre kiadandó „liékésmegyei naptárt" kapják ingyen. Nyoícz egyszerre beküldött előfizetés" után egy ingyenpéldány jár. WtT Hirdetések jutányos áron fogad­j»k el. Csabán, évi január T-jen. A „Btagjsi Sdönf kiadóhiratala. „cttÜt*. Lr iiik érdekében. immal a ..P" nem .Król, ha­ó k ö z ö n­zonbaa legyen szabad remé­iK, hogy a közönség azon ré­altalán törődik a megye szel­K/en t7. ket ismételten lenyomaÍ!; l? részént mivel lapunk szerkesztőjének távolléte miatt sajtóhil .kiól hemzseg, részént, mert 'apunk jelt n . s< ámát mutatványul azokü&k mait számból ki nem telt. S z e r k. lemi mozgalmaival, ha személyektől és érdekek­től eltekintve fog Ítéletet mondani, ez bizonyára az leend : hogy kötelességünknek ele­get t e nni i p a r k o d t u n k. ^em felelne meg a valóságnak, ha azt álli­tanok, hogy az, anyagi támogatás, melyben a t. közönség lapunkat részesité, kielégítette volna vá­rakozásunkat. Lapunknak nagyon sok olvasója volt mindig, de nem annyi előfizetője, hogy azt a tökély azon fokára emelhettük volna, melyre kívántuk, s melyre egy vidéki lapot egyáltalán emelni lehet. Mi azonban meg vagyunk elégedve, mert nekünk, kik őt év óta egy tulnyomólag t ó t a j k u lakosokkal biró városban magyar lapot szerkesztünk, előre számot kellett vetni ma­gunkkal és tisztában lenni azzal, hogy nekünk nem az anyagi elismerés fog jutalmul és osztály­részül jutni, hanem az öntudat, hogy a sajtó ut­ján hazafiúi czélt mozdítunk elő, mely -abból áll, hogy megyénk ezen jóravaló városinak magya­>' .t-;thií.í mi is csekélj erőnkhöz 'Képest hozzájá­rul u'W, s azon örömünk már most is megvan, iOgyéttK t'S ijéiiua, vki'Oc toholöSöüT) ga-xetaa­és ipa osai, ha nem is tartják lapunkat, de ér­ti e lödnek iranta, és kávéházakban, egyle­tekben olvassák. Tán jön az idő, midőn lakaikba is fogják iaka-PíMik • ; irat a; s eiő^b ezc n helyi újsággal foglalkozva, | h ÍJ . ar nyelvet megkedvelik és később más ej 1 uiagvar irodalmi termékeket is olvasgatnak, tá­u a iák. Grutta cavat lapidem, non vi, sed sae r -adendo. A csepp is vájja a követ, nem erő, d gyakori esése által. Mi is főezélunkat elérni rfeméljük, szorgalom és kitartás által. Ezén elvi feczélnnk mellett feladatunkul te­kintjük azt, mi lapunk megindítása óta mindig szemünlc előtt lebegett, t. i. megyénk társa­dalmi, tudományos, művelődési, keres­Közlöny" elküldjük kiknek a kedelmi és gazdászati mozg almait fi­gyelemmel kisérni és lehetőleg k >­m e r i t ó e n i s ru e r t e t ni. E ' tekintetben sze­renyielenség nélkül, némi megelégedéssel tekint­hetjük eddigi működésünkéit, mert bátran állit­hatjuk, hogy Békésmegye, a haza legtávolabb vi­dékeivel, a fővárossal 1 apunk által állt foly^ tonos összeköttetésben, és lapunk szolgált forrá­sul hazánk sajtóköze^geinek, ha megyénkről meg­emlékeztek. Megyénk szükebbkörü működése ismeretessé vált lapunk által, úgyszólván az egész müveit kontineo/sen. Szorosau vett politikával, kivéve tán a •megyei választások idejét, eddig is keveset fog­lalkoztunk és hasábjainkat eddig is, inkább tár­sadalmi kérdések megvitatásával iparkodtuk be­tölteni, az u. n. magasabb politika pedig tel­jesen száműzve vo't hasábjainkból, mert magunk is feleslegesnek, sőt némi tekintetben nevetséges­nek találjuk, midőn vidéki lap, mely a kellő pénz­alappal nem rendelkezvén, a legfontosabb hireket ! ^"i'í-i rriiclÁn q uíláirln.nnl- a í® . A rosi újságos már vezérczikkekkel is elárasztották e kérdésekről a közönséget : valamely elcsépelt és már félig-meddig feledésbe ment themát újra felmelegít, valami nagyszerű „magasabb" politikai vezérczkkben vagy hasábokra menő politikai szó­noklatok közlésével. Most pedig, midőn 3 évig választás nem lesz, midőn a bank- és vámkérdés tiz évre le­győzött álláspont, az occupátió pedig megmásit­hatlan, bevégzett tényként áll előttünk : épenség­gel nem fogunk önállóan politikával foglalkozni, sőt mivel a dolgok országos politikai folyásán változtatni nekünk ugy sem lehet: egyik ki­váló feladatunkul tekintendjük a megye eltérő politikai nézetű osztályait egymással kibékíteni és belviszonyaink javítására, a megye anyagi AJ i Közlőn?" tárdia. Boszniából. (Eredeti tudósítás.) Midőn Boszniába bevonultunk nem egyszer tettünk 4 ' "}':r.4 s kő?.* ily kérdést : vajion hogyan fogjuk mi t ning'unkiit féntartani eleség és lakhely nélkül, kiilö­ösen az alig hozzáférhető rengeteg hegység közt ? És •hMség.'s lesz-e a mogorva mahomedánokat irántunk üjl adókká tenni ? Az e.l-ő kérdés végeredményben kedvező megoldá­hoz közéig, de csak is végeredményben, mert a rend­víili fáradság i's költség, mely által ezen eredményhez !unk, reánk nézve épen nem kedvező. Mihelyt ugyanis iVonultünk', csapataink ho/zá láttak az utak és hidak szit^séhez, melyek ina már olyan karban vannak, hogy okon nemcsak könnyebb jármüvek, de nehézkes tár­••«ink is közlekedhetnwk. Haza tértemben a Koman­{ üj uton haladtam, melv hegységen p&r hóval í lóháton lehetett átjutni. Nagy részét a Bródbói vezető útnak, Bucher bécsi czég vállalta el -ikára elkószitui, de hogy kötelezettséginek jd-e. ipen 1-ÚI-ÍMB/." * r lyos volta mellett, még előre nem látott akadályok is késleltetik a kivitelt. Ezen ut, nagyrészt a Boszna folyó balpartján halad, majdnem mindenütt sziklahegyek oldalában, ugy hogy sok helyt csak nagyoDb mérvű repesztések által tágít­ható az úttest elegendőleg A Vranduk alatt munkálatba vett alagút is annyi nehézséggel jár, hogy az a kisza­bott időre aligha lesz kész. E mellett a Boszna a mult hó végén az ut nagy részét elárasztván, annyira meg­károsította, hogy itt a munkát majdnem újból kellett kezdeni. Az igen élénk szekérforgalom is hátráltatja a munkát, miután egy társzekér-colonne elhaladtáig a mun­kásoknak szünetelni kell, továbbá ezen 150 szekérből álló colonne az épen leszórt kavicsot annyira szétfúrja, a lágyabb helyeket annyira összevágja, hogy ezen he lyeken a munkát újra kell kezdeni. E vállalatnál 3000 munkás és több száz jármű van elfoglalva, mely előbbiek között birodalmunk összes nem­zetisége képviselve van, túlnyomó köztük azonban az olasz, mig a jármüvek nagyrésze Magyarhonból való. Ma még van munkás elegendő, de ha a szigorú időszak beáll, számuk a szép keresmény daczára, igen fog csök­kenni, miután csak itt-ott van számukra fedélről gon­doskodva, mig nagyrészt szikla ós faodukban vagy gaiy­lyakból készült sátrakban tanyáznak. Néhol bosnyák nekik igen terhes munkáhaz, miután fejenként két frtot keresnek meg, mig a többi munkás legalább hármat. A jármiivek száma is naponta csökken, daczára a 15 forinlnyi napszámnak, szinte az előbbi okból. Az élelem-szállitás a már nagyrészt kész ut da­czára is, még elég nehézséggel, de főleg rendkívüli költ­séggel jár. így pl. egy fuvaros legfeljebb bét mázsát rakhat fel, miután az ut bosszú és töretlen. A szállít­mány mázfájáért Brodtól Szerajevóig 35 frtot, fizetnek. De ezen magas fuvar daczára kevés fuvaros van, ki ezen utat kétszer megtenné, miután nagyrészének tönkre megy jármüve vagy jószága, vagy mindkettő az útban. Haza tértemben az uton igen számos összetörött jármüvet és lóhullát, sőt gazdátlanul bolyongó lovat is láttam, mely utóbbiak kimerülvén, gazdájuk által elhagyattak. Itt a lónak csekély az értéke. Legjobban tesznek azon fuva­rosok, kik fogatukat Szerajevóban eladják, mert vissza­tértükben annak fentartása keresményük jó részét fel­emészti. így a széna okája (2 l/ 4 font) 20 kr. a zabé 30 kr., egy patkó felveróssel 1 frt — ilyen pedig ezen da­rabos uton sok kell. Dr. Strasser Mór. [Vége köv.]

Next

/
Thumbnails
Contents