Békésmegyei közlöny, 1878 (5. évfolyam) január-december • 1-104. szám

1878-01-03 / 1. szám

V. évfolyam. 1878. 1. szám. * B.-Csaba, január 31-án. BEKESMEGYEI KÖZLÖNY. Politikai, társadalmi, közgazdászat! és vegyes tartalmú lap. jVIegjelenilt hetenként Atétszer-: vasárnap és osíltörtöls.ön. Előfizetési dij: helyben házhoz hordva vagy postán bér­mentve küldve: egy évre 6 frt; félévre 3 frt; évnegyedre 1 frt 50 kr. Kéziratokat nem adatnak vissza. Szerkesztőség « és kiadó-hivatal: Vasut-utcza, közbirtokossági épület. Egyes szám ára 10 kr. kapható Biener B. urnái B.-Csabán Hirdetések jutányos áron vétetnek fel. „Nyilttér"-ben egy sor közlési dija 2ó kr. Előfizethetni helyben a kiadó-hivatalban, Biener B. ur­nái és a nyomdában, vidéken mindé., postahivatalnál 5 kros postautalványnyal. \ A megyei tisztújítás eredménye. \ • ­\ Két tényező van, a melynek oka lehet a tisztuy'itás eredményével, meg- vagy meg nem elégedve^ lenni : a közönség és a tisztikar. A nii ^a tisztikart illeti, annak minden oka a mi megyeii restaurácziónk eredményével meg­elégedettnek ít>nni. Minden a réginél maradt, s nincs egyetlen egy sem a központi főbb tiszt­viselők közül, kit a választók bizalmának leg­alább többsége állagában meg nem hagyott volna. A járási tisztviselőik közül csak egy bukott el, a gyulai szolgabíró. íí a már minden tekin­tetben és kivétel nélkül, ot«t i s hol a kivételnek jogos alapja lett volna, keresztül vitték azon elvet, hogy a régi tisztviselő uji­a megválasztas­sék : miért kellett épen a volt gjMilai szolgabí­rónál kivételt tenni, kinek jelleme minden gya­núsításon felül áll, ki buzgósággal éi» mi fő, erélylyel látta el hivatalát a törvény szellemében, az előttünk a legtitokszerübb talány. Tán a^ért, mert a nekie alárendelt községek bíróival va „ j-cgyTjftrvoí nem fraíernízált, ha hivatalosan őri,-, kezett velük, tán mert szubordinaczióra szoktat­ta őket ? A választások történetében merülnek fel ily. talányok ! Hogy a közönség meg van-e elégedve ? Ehez férne egy pár szó. De fátyolt vetünk a multakra és mint al­kotmányos érzületű emberek, meghajlunk a több­ség akarata előtt. A jövőnek a legszebb reménynyel nézünk elébe. Azon tisztviselők, kik hivataloskodásuk lefolyt idejük után, ha meg is választattak újra, még is a választási mozgalmak alatt a közönség részé­ről eljárásuk miatt némi félreismerhetlen elége­detlenséget vettet észre: bizonyosan okukndanak a múltból. Az egyik remélhetőleg az ügyes-bajos feleknek, szegénynek, gazdagnak egyaránt ud­varias és szives felvilágosítással fog szolgálni és heves indulatait megfékezendi, a másik pedig nem fogja soha elfelejteni, hogy ő nem Gyulá­nak, hanem a megyének tisztviselője ós nem fogja Gryulát ezentúl is azon Danaidák hordójának tekinteni, mely arra van hivatva, hogy a megye rovására mindent elnyeljen. Mint gyulai polgár, mozdítsa elő- a hol lehet kedvenoz-városa érde­keit ; de mint megyei tisztviselő, legyen elég erkölesi bátorsága a megye egy töredékrészének érdekei ellen sikra szállni, ha az egész megye kézzelfogható érdeke ugy kívánja ! A legnagyobb ós legszebb feladatok egyiüe vár az árvaszékre. Itt sem akarunk rekriininálni és itt is csak azon reményünket fejezzük ki a jövőre, hogy az árvaszéki elnök nem lesz többé sorozási bizott­sági elnök is, hanem minién idejét magasztos hivatásának szenteiendi és gondoskodik arról erélylyel, hogy tisztársai is arra szenteljék, hogy Békésmegye az árvák ügyeinek gyors és lelkiisme­retes kezelésében is, mint az adminiszlraczio egyéb ágazataiban, példányképül szolgálhasson a haza más megyéinek. A jövőnek legszebb reménynyel nézünk <Hlébe, mert megyénknek oly főispánja van, ki hivatalos ügyiben nem ismer rokon- vagy elle\nszenvet, kP'4egjobb barátja iránt is, ha hi­vatalos kötelességét mulasztaná, a kellő szigort alkalmazni akarja és tudja ; ki a főispáni mél­tóságot ri'vm tekinti parádé na;, de komoly köte­lezetts • k:&! és felelőséggé járó, ellenőrző tisztség k. k'i nem kereste e magas hivatalt, melyet i gártárs^mak kérelmébe elfogadott, de ha elfogadta, annak a^ legapróltb részletekig meg tud felelni. A ki ismeri lapunk irányit, tudni fogja, hogy belőlünk nem kegyhajhá^i', nem hizilgés szól. Mi nem kérünk, nem várunk sea-mit, s igy csak azon őszinte érzés szólal meg bennünk, melyet a valódi pőlgári erény it. nt minden jó érzelmű embernek, ha személyes érdeke nincsen is, vi­seltetni kell. Jó reménynyel tekintünk tehát megyénk jövő közigazgatása ele és fátyolt vonva a multra, mi is teljes szivünkből mondjuk : éljen Békés­vármegye uj tisztikara, s adjon a mindenható minden egyesnek nemcsak szándékot, de erős akaratot és kitartást, hogy a fokozott igényeknek mindenben becsülettel megfelelhessen és e megye, szűkebb hazánk, anyagi és szellemi felvirágzását jó akarata szerint előmozdíthassa 1 -i. — A népgyűlésben választott huszonötös küldöttség dec. 3l-ikén 1L órakor a független szabadelvű párt he­lyiségében értekezletet tartott. A tanácskozás tárgyát azon kérdés képezte, hogy átadassék-e a napgyiilésben hozott határozat a miniszterelnöknek vagy ne? tielfi Ignácz ki­fejté, hogy a resolutiók átnyújtása immár fölöslegessé vált, minthogy erről már tudomása van ugy az egész ország­nak, mint magának a miniszterelnöknek. Tenczer Pál ellenben a határozat átadását szükségesnek és a küldött­ség kötelességében állónak tartja, ha deputatió fogana­tosítani akarja népgyűlés határozatát. Ezen indítványt pár­tolja Eötvös Károly, Sztupa György ós Mogyoródi ezredes is, mire határozatba ment, hogy a határozat átnyújtása meg fdg történni, mihelyt a raiuiszter?!r'Mr-viasaatér. távirat, mely tu dósít, h d^j j'f 11 1'fi11niTT fMugyan kiürileSmf^ fr juosulni latszik az is, hogy Muktá r p, iv >. nem 'marad a?, ázsiai seregek élén. t ^ — A hirlapbélyeg behozatalának tervére vonakozó közleményeket rnegezáfolják. E ehorashoz csatlakozik egy krjjifomatu lap is, mely következő épületes dolgokat irj a : „Mint illetékes helyről értesülünk, a minisztertanácsban hirlapbélyegről nem volt szó, hanem igenis arról, s ez komolyan terveztetik, hogy a kiadói jog s a hírlapok utáni jövedelem terhére részben uj adó rovassék, részben adófelemelós történjék. Ez uj adókivetést illetékes helyen az egyre szaporodó hírlapi vállalatokkal indokolják." — Verhovay Gyulát decz. hó 29-én a budapesti esküdtszék az ellene a kassai toasztra irt cziktf folytán a főügyészség által emelt sajtóvétsóg vádja alól 8 szóval 4 szó ellenében felmentette. _ A „Bfasgyei Közlöny" tárcsája. Békésmegyei fényképek. Természet után rajzolja : Piktor. I. Beliczey István. A lehetetlenség fogalmát a magyar íatc találósn fejezi azzal, hogy: „fából vaskarika." w Fából vaskarika: oly férj és nő, ki*iz eszteedei „békés" együttlét alatt egyszer sem perelt. Fából vaskarika: hogy valafr, .mindig és mindenki­nek a tiszta igazságot mondja, s ^gatíább egyszer ne törjék be érte a fejét. * / Fából vaskarika: hogy a politikai exegencziák tu­dományának magaslatán álló diplomata soha se fül­lentsen. í Fából vaskarika: a magyar kormány által kineve­zett, ezt képviselő oly főispán, ki a nép, a polgárság érdekében, még a kormánynak is opponáljon, ott a hol az egyéni meggy őződá| ugy parancsolja. És Beliczey IstjSn, ily főispán! V Mielőtt ő fetaége és a korualvv bizalma geren­dási magányából a ftKispáni s^kre i^eghitta, Gyula vá­rosa országgyűlési képviselője volt; íöielőtt képviselő lett, nem volt egyéb, mint e megye egfs^rü, munkás birtokosa. v S akkor is elhatározó befolyása volt a kw&gyekre, olyan mint most. Családja a közélet terén föltétlenül e megy családjaihoz tartozik, és csak így van, mely egyes tag jainak e téren való működésében részben fölülmúlja, részben az ő családjával vetélkedik, a Wenckheim család. Beliczey István Békósmegye Tisza Kálmánja, azon időből, uiidőn még nem vertéi be ablakait, és nem ve­temedtek arra, hogy megmacsiazenézzék, sőt midőn egy­két „pecsovics" hírében álló ultra Deák-pártinak inkább ő verette be az ablakait, és alkalmatlankodott holmi fáklyás-zenékkel. Mint főispán, az ezelőtti Beliczey Istvántól csak abban különbözik, hogy a m*gyegyüléseken és közigaz­gatási bizottságon, a kormány háta mögött megvédi azt minden támadástól erős érvelésének paizsával hűségesen, de mikor szenben áll velük, a hatalom képviselőivel, rájuk pirit és megmondja n«i.V,^ . ei t vagy amazt jobban és ta£ atatosabbaa is csinálhattátok volna! Nem azért főispán, hogy egy alkotmányos Ritter v. Merfortként, oly, a tényállással ineg nem egyezi relaczió­kat adjon kormtnyának: „Alles ruhig!" hanem hogy a nép kívánalmait, a közigazgatás, a törvénykezés hiányait, a megyénket minduntalan fenyegető vizveszélyek nagy­ságát személyesen felismerve, orvoslást, és a méltányos igények lehető teljesítését sürgesse. Nem árul — mint mondani szokták — zsákban iuftískát, felfelé sem. ^Ifftünő nemzetgazdász, nagyokban ugy mint kicsi­nyekben, XJ[j a életében csak egyszer lett volna a fején czylinder, bizímyára valaha földmivelós, ipar és kereske­delemügyi minisí^rnek vinnék el. Magyar erabét, létére sem derogál nekie vagyonát minden tisztességes utoB^módon — horribile dictu — még kereskedéssel is növelni. Persze, hogy ö személyesen nem kereskedik. Annyira M • y "-országon még nem emanc/.ipáltuk magunk .Í • • ,inyes előítéletek járma alól, hogy meg ne szólnom érte, ha ő személyesen bá­torkodnék egyszer máskor valami jó vagy rosz üzletet csinálni. Gerendási gazdászata mintaszerű. Ott hol kell, nem kiméi kiadnst, de azért takarékos; es a sok kicsiny meg­takarításból van (s azután miből költeni a nagyobb szúk-

Next

/
Thumbnails
Contents