Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1949. január-december (3. évfolyam, 1-10. szám)

1949-01-31 / 1. szám

IV. évfolyam. Gyula, 1949. január 31. 1. szám. Hivatalos Lapja Megjelenik hetenkint egyszer. Szerkeszti : Dr. PINTÉR GYÖRGY várm. aljegyző. Kiadja : A vármegye alispánja. I. Vármegyei szabályrendeletek, kö/érdekű határozatok Békésvármegye törvényhatósága bizott­sága Gyulán, 1948. december hó 20-án tar­tott ülésének a következő határozatokat hozta : 1. özv. Kelemen Andrásné ny. vm. altiszt özvegyének özvegyi nyugdíjat álla­pított meg. 2. Lipcsei János Békés községi altisztet nyugállományba helyezte. Ezen határozatok ellen a kihirdetést követő 8-ik naptól számított 15 nap alatt felebbezéssel lehet élni a belügyminiszter­hez. A felebbezést a vármegye alispjánál kell előterjeszteni. Gyula, 1949. január hó 25-én. Dr. Molnár ,feiiő s. k. alispán. V. Pályázatok, hivatalos hirdetések, körözvények Békésvármegye alispánjától. 4 kisgy. 25.670—1949. ikt. sz. Tárgy: Szakái Sándor kondorosi állatorvos oklevelének kihirdetése. Véghatározat; A törvényhatósági kisgyűlés Szakái Sándor kondorosi állatorvos oklevelének bemutatását tudomásul veszi és annak ki- kirdetését elrendeli. Kelt Békésvármegye törvényhatósági kisgyfílésének Gyulán, 1949. évi január hó 12. napján tartott ülésében. Dr. Dintér György s. k. vm. jegyző. 1488-1949. Tárgy: 1928. évi születésű ismeretlen he­lyen tartózkodó állításkötelesek nyomozása. Polgármestereknek ! Községi Elöljáróságoknak Székhelyein. Kérem a kimutatásban szereplő hatvani járás területén született ismeretlen helyen tartózkodó állításkötelesek után hatósága területén a nyomozást lefolytatni és esetleg felkutatásuk esetén erről a hatvani járási főjegyzőt értesíteni. Dr. Molnár Jenő s. k. alispán. Zsíros József, 'Tapán László, Farkas József, Burda János, Varga János, Klajzso- vics István, Ágói András, Fehér János, Csávmoch István, Révfi János, Csépe József, Gutfreand Imre, Liszauer Sándor, Pintér Miklós, Buda Ferenc, Juhász István, Rácz Béla, Pollák Gyula, IMágel Pál, Tösmegi Antal, Tóth Mihály, Palásthy Antal, Bazeó Lőrincz István, Jancsek Tibor, Gubola Zoltán Gábor, Cseleszki József, Kádár László, Péczeli Árpád, Tilf József, Másár Lajos, Kassai István, Pituch András. Békés |j|| vármegye — i —

Next

/
Thumbnails
Contents