Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1948. január-december (3. évfolyam, 1-14. szám)

1948-01-30 / 1. szám

ül. évfolyam • *1* / Gyula, 1948. január 30. l.vszám. Békés |j|j| vérmegye Hivatalos Lapja Megjelenik heteokint egyszer. Szerkeszti: Dr. PINTÉR GYÖRGY várm. jegyző. Kiadja: A vármegye alispánja. A jegyző a Vármegyei Hivatalos Lapot megérkezése után azonnal gondosan átta­nulmányozza és megteszi mindazon intéz­kedéseket, amelyeket a lapban közölt ren­deletek és határozatok a községi elöljáróság, vagy a jegyző kötelességévé tettek. (126.000-1.902. B. M. sz. r. 73. §.) I. Vármegyei szabályrendeletek, közérdekű határozatok * Békésvármegye törvényhatóságának, Gyulán 1947. évi december 8-án tartott rendem közgyűlése : 19.553—1947. kig., 167—1947. bgy. sz. alatt Hajdú József nyug. járási főjegyző özvegye részére nyugdíjat állapított meg. * 22.723—1947. kig., 166—1947. bgy. sz. alatt Péczely Lajos ele ki községi vezető jegyző özvegye részére nyugdíjat állapított meg. 22.320-1947. kig., 163-1947. bgy. sz. alatt Jászberényi Péter kétegyházai lakos th. útőr részére nyugdíjat állapított meg. 24.272—1947. kig., 161—1947. bgy. sz. alatt a Békésvármegyei Nyugdí j alap 1946— 47. évi zárszámadását elfogadta. 17.966—1947. kig., 169—1947. bgy. sz. alatt Aranyi János nyug. községi irodatiszt részére Irén nevű gyermeke után tanul­mányai befejezéséig családipótlék folyósítá­sát engedélyezte. * 14.473-1947. kig., 101—1947. bgy. sz. alatt néhai Szadai Ferenc nyug. szeghalmi községi mérnök kk. árvája részére nevelési pótlékot állapított meg. "■ 14. 338—1947., 134-1947. bgy. sz. alatt Vida Károly nyug. községi jegyző részére Káról) nevű gyermeke után 1947. október hó 1-től 1948. június hó 30-ig tanulmányi családipótlékot állapította meg. Fenti határozatok egész terjedelmük­ben megtekinthetők az alispáni hivatal köz- igazgatási irattárában (Vármegyeháza) hét­köznapokon 9—14 óra között. A határoza­tok valamelyike ellen az esetleges panaszt 15 nap alatt Békésvármegye alispánjához kell benyújtani. V. Pályázatok, hivatalos hirdetések, körözvények A közelláíásügyi miniszter úr 61352— 1947. VI. 1 szám alatt Rozenzweig János békéscsabai lakosnak Békéscsaba telep­hellyel árufuvarozási gépjármű vállalat üzem- bentartására engedélyt adott. A közlekedésügyi miniszter úr 49.979 —1947. VI. 1 szám alatt Chrappáu János me- zőberényi lakosnak Mezőberény telephellyel árufuvarozási gépjárművállalat iizembentar- tására engedélyt adott. 9 A közlekedésügyi miniszter úr 50.822 —1947. VI. 1 szám alatt Éliás József end- rődi lakosnak Endrőd telephellyel árufuva­rozási gépjárművállalat fenntartására enge­délyt adott. A közlekedésügyi miniszter úr 48.567 1947. VI. I szám alatt Kocsis Lajos gyulai lakosnak Gyula telephellyel árufuvarozási 1

Next

/
Thumbnails
Contents