Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1947. január-december (2. évfolyam, 1-14. szám)

1947-01-25 / 1. szám

J£f ÜL, Gyula, 1947. január 25. Hivatalos Lapja Megjelenik, hetenkint egyszer. Szerkeszti: Dr. PINTÉR GYÖRGY várm. aljegyző. Kiadja : A vármegye alispánja. 1. Szabályrendeletek, hivatalos határozatok. Járási Főjegyzők ! Polgármesterek! Községi elöljáróságok ! 18546—1947. ikt. sz. — Tárgy: Körmendi Imre vm. irodaiőtiszt gyulai lakos nyugdí­jának megállapítása. — A törvényhatóságnak alábbi határozatát a várm. ügyv. szabályren­delet 155 §-a értelmében való szabályszerű közhírététel végett azzal közlöm, hogy az ellen közvetlenül a várm. alispánjánál 15 nap alatt benyújtandó panasznak van helye. — Gyula, 1947. január 16-án. — Dr. Molnár Jenő s. k. alispán. KIVONAT Békésvármegye ideiglenes Törvényhatósági Bizottságának Békéscsabán, 1946. évi októ­ber hó 21. napján tartott rendkívüli köz­gyűlése jegyzőkönyvéből. 99. bgy. 11254—1946. ikt. sz. Tárgy: Körmendi Imre, vm. irodafő­tiszt, gyulai lakos nyugdíjazása. V é-ghatározat: Békésvármegye Törvényhatósági Bizott­ságának közgyűlése Körmendi Imre vm. iro­dafőtiszt gyulai lakost, a törvényes feltéte­lek fennforgására. való tekintettel 1946. évi augusztus hó 1. hatállyal az 5.000—1946. M. E. sz. r. alapján nyugdíjazza és nyugdíj­illetményeit az alábbiak szerint állapítja meg: Tekintettel arra, hogy Körmendi Imre vármegyei irodafőtiszt gyulai lakost az 5.000—1946. M. E. sz. rendelet 4. §. 2. bek. szerint Belügyminiszter Ur, a Miniszterel­nök Ur és a Szakszervezeti Tanács rnegbí­zottaiból alakult 172. számú Bizottság 14.030. számú határozatában a hivatkozott rendelet 2. §. 2. bek. a. pontja alapján elbocsátotta úgy, mintha az alkalmazott az elbocsátáskor meghalt volna, vagyis csupán az alkalmazott után eltartásra jogosultnak ellátási igénye fenntartásával, ennek folytán jogosult nejé­nek özvegyi nyugdíj mérvének megállapítá­sára vonatkozóan Körmendi Imre vm. iro­dafőtiszt nyugdíjba beszámítható szolgálati idejének kezdete a Békésvármegye Számve­vőség által vezetett áilománykönyv tanúsága szerint, mely állománykönyv bizonyító erő­vel bír, illetve a 11.515 — 1945. ikt. számú alispáni besoroló határozatban foglaltak alapján 1914. évi április bó 1., mely időtől kezdve 1946. évi julius 31-ig teljesített tény­leges közszolgálatot. Igénye van jogosult nejének a 2500— 1945. M. E. sz. rendelet 2. §. 2. bek. d. pontja, továbbá 25. §. 2. bek., végül 28. 1. bekezdésében foglaltak alapján a II. la­káspénzosztály szerinti IX. fiz. o. 3. foko­zatának 50 százalékára, 1946. december hó 1-től kezdődően, özvegyi nyugdíj címén, mely összeg a 8.900—1946. M. E. sz. ren­delet 1. §. 2. bek. alapján havi 70.50 Ft. A 8.900—1946. M. E. sz. rendelet végre­hajtása tárgyában kiadott, illetve az azt meg­magyarázó 14.931—1946. III. P. M. sz. kör­rendelet szerint az előbb hivatkozott kor­mányrendelet lakáspénzt nem kívánt rend­szeresíteni. Erről az iratok kapcsán további eljárás végett a vármegye alispánját, valamint vét- ívvel e határozattal érdekeltet értesíti a kis- gyűlés ez utóbbit azzal, hogy e határozatnak a nyugdíj mérvére vonatkozó része ellen IL évfolyam.^ 1. szám. Békés Ilii vármegye

Next

/
Thumbnails
Contents