Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1946. december (1. évfolyam, 1. szám)

1946-12-14 / 1. szám

I. évfolyam. Gyula, 1946. december 14. 1. szám B é R é $ |||| vármegye Hivatalos Lapja Megjelenik j Szerkeszti: jj Kiadja: hetenkint egyszer. Dn PINTÉR 6YÖR6V f A vármegye alispánja. i Tárni, aljegyző. Sí 19.313—1946. ikt. szám. Békésvármegye alispánja. TISZTELT TÖRVÉNYHATÓSÁGI BIZOTTSÁG! A vármegye közügyéiről és az augusz­tus hóban tartott rendes közgyűlés óta tett nevezetesebb intézkedésekről szóló jelen­tésemet az 1886. évi XXI. t. 68. §-ának a) pontja érelmében az alábbiakban terjesz­tem elő: I. Közegészségügy. Általános közegészségügyi viszonyok. Az előző negyedévi viszonyokhoz képest több tekintetben visszaesés tapasztalható, így a szemét elfuvarozósa terén legtöbb községben és városban igen hiányos intéz­kedések történnek. Az utcákon, tereken nagy szeméthaimok éktelenkednek. Ugyan­ilyen hiányosság tapasztalható a pöcegöd- rök kihordása köröl. Az iskolai egészség- ügyi vizsgálatok kapcsán kiderült, hogy a tanulók között sok a rühes, fejtetves, holott ez a nyári hónapokban már javulást kezdett mutatni. A szegény népréteg között nagy a szappanhiány, nagyon kevés és leg­inkább rongyos a fehérnemű, a lakosság­ban igen sok a ruhátlan, cipőtlen. A la­kosságnak rendszeres fürdésre csak kevés községben van meg a lehetősége. Fertőző betegségek: A hasihagymáz általában kevés számban fordult elő, csök­kent a szamárhurut is. Szaporodást mutat a vörheny, a diphtheria, a kanyaró és a bárányhimlő az elmúlt negyedévhez viszo­nyítva. Ezen utóbb* említett betegségnek főleg a diphteriának és a vörhenynek szaporodása nem feltűnő nagy és szezoná­lis, vagyis ebben az évnegyedben várható volt, amiből megállapítható, hogy nagyobb számban járváuyszerüen csak az enyhébb lefolyású fertőző betegségek léptek fel s általában jóindulatuak voltak. Népmozgalmi adatok: Élveszületés: 1780 — 20 8 %o, halvaszületés: 45 — 2 5 %o, összes halálozás: 1044 — 116 °/oo, termé­szetes szaporodás: 736 — 9 2 o/oo. A szüle­tések száma megszaporodott, túlhaladta az utolsó átlag békenivót, a halálozás pedig alatta maradt az utolsó átlagos békenivón, igy a természetes szaporodás is felülmúlta az utolsó békebeli számot, amennyiben 6 %o helyett 9 2 %o-t mutat. A tbc. halá­lozás emelkedést mutat (62) 69 %«. A csecsemőhalálozás is jobb, az utolsó béke­évnek átlagánál, 164 — 91 °/o. Egészségvédelmi szolgálatok: A ta­nácsadások száma: 1046, ezeken megjelen­tek: 11935. A védőnők által megtett csa­ládlátogatások száma: 27.826. Felülmúlja az előző évnegyedi adatokat, bár a nagy nyári munka idején átmeneti csökkenés volt észlelhető. Tbc. gondozók: Rendelések száma: 367. Ezeken megjelentek: 7633 an, a keze­lések (tüdőtöltés) száma: 1743. A tbc. halálozás növekedése típusos háború utáni jelenség, a rosszabb élelmezéssel és szana­tóriumba való rosszabb elhelyezési viszo. 1

Next

/
Thumbnails
Contents