Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1944. január-szeptember (47. évfolyam, 18-39. szám)

1944-04-23 / 18. szám

XLVII. évfolyam. Gyula, 1944. április 23. 18. szám Hivatalos Lapja Megjelenik hetenkint egyszer. Szerkeszti: TERÉNYIPÉTER vm. 11. főiegvző. Kiadja: A vármegye alispánja. Csonka Magyarország nem ország, Egész Magyarország mennyország! I. Szabályrendeletek, közérdekű határozatok Főszolgabírók! Polgármesterek I Községi Elöljáróságok! 415 kisgy. 5785—1944. ikt. sz. Tárgy: Kelemen József vm. II. oszt. altiszt nyugdíjazása. Véghatározat. Békésvármegye törvényhatósági kis gyűlése Kelemen Józef gyulai lakost, a tör­vényes feltételek fennforgására tekintettel 1944. évi május hó 1-i hatállyal saját ké­relmére nyugdíjazza és nyugdijilletményeit az alábbiak szerint állapítja meg: Kelemen József kérelme alapján és arravaló figyelemmel, hogy a szolgálatkép­telenséget a m. kir. tiszti főorvos ur a bent adott orvosi véleményben is javasolja, a nyugalombahelyezésnek a vármegyei nyug- dijszabályrendelet 10 §-ának 2. bekezdése 1. pontjában foglalt rendelkezésre figye­lemmel nincsen akadálya. Kelemen József nyugdíjba beszámitható szolgálati idejének kezdete 1939. évi ápri­lis hó 22, mely időtől kezdve 1944. évi áp­rilis hó 30-ig összesen 4 év, 6 hónap és 8 nap telt el. Ehhez a szolgálati időhöz hozzászámí­tandó a nemzeti hadseregben 1925. évi áp­rilis hó 1-től 1931 évi szeptember 11-ig be­zárólag eltöltött 1931. évi III. t. c. alapján a nyugdíj mérvének megállapításánál figye­lembeveendő 6 évet 5 hónapot és 11 napot kitevő katonai szolgálati idő is, úgyhogy ezzel együtt az összes nyugdíjba beszámit­ható szolgálati ideje nevezettnek 10 évet, 11 hónapot és 19 napot tesz ki. Az 1942. évi XIV. t. c. 36 §-ának 2. bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a nevezett által a világháborúban 1916. évi április hó 28-tól 1919. évi január hó 31-ig eltöltött hábors katonai szolgálati idő és az ezen idő után járó 3 hadiév kedvezmény ezidőszerint a Dyugdij mérvének megálla­pításánál nem vehető figyelembe, mivel nevezett tűzharcos minőségét nem igazolta. Utólagos igazolás esetén ezen szolgálati időnek beszámítása iránt a kisgyülésnek újból kell majd határoznia és elfogadható igazolás esetében a nyugdíj mérvét is új­ból kell megállapítani. A fentiekre figyelemmel igénye van nevezettnek 1944. évi május hó 1-től kez- dődőleg a tényleges szolgálatban legutol­jára az állami rendszerű II. osztályú altisz­tek részére megállapított fizetési csoport szerint élvezett törzsfizetésre figyelemmel a 3 500—1943 M. E. rendelethez csatolt 33. számú kimutatás szerint a nyugdíj mérvé­nek megállapításánál figyelembevehető havi 139 pengő 42%-ának 60°/cára, vagyis havi 35.03 pengőt kitevő nyugdíjra, azonkívül felesége szül. Kiss Erzsébet után a 3.500— 1943. M. E. rendelethez csatolt 45. számú kimutatás adatai szerint 15 évnél kevesebb nyugdíjba beszámitható szolgálati idővel . 121 Béke s J||| vármegye

Next

/
Thumbnails
Contents