Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1942. január-december (45. évfolyam, 1-61. szám)

BÉKÉS VARMEGYE HIVATALOS LAPJA KIADJA A VÁRMEGYE ALISPÁNJA Szerkeszti' TERÉNYI PÉTER vármegyei II. főjegyző, tb. vm. főjegyző. 1942. XLYÍ. ÉVFOLYAM. Kimutatás a tárgymutatóhoz, névjegyzékhez stb.: 1. Betűrendes tárgymu­tató. II. Békés vármegye törvényhatósági bizottsági tagjainak névjegyzéke. (Az 1929. évi XXX. t.-c. alapján és betűrendben.) III. Az egyes bizottságok és választmányok név­jegyzéke. IV. Békésvármegye tiszti-, segéd- és kezelőszemélyzetének névsora. V. Békés vármegye városai és községei (terület, lakosok száma, vezetőség.) VI. Békés vármegye felsőházi tagjai. VII. Békés vármegye országgyűlési választókerületei (választók száma, képviselők.) Vili. Békésvármegye postatakarékpénztári számlái. Nyomatott a ,„Dürer" Nyomda és Lapkiadóvállalat nyomdájában, Gyulán.

Next

/
Thumbnails
Contents