Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1940. január-december (43. évfolyam, 1-61. szám)

BÉKÉS VÁRMEGYE U1! HIVATALOS LAPJA KIADJA A VÁRMEGYE ALISPÁNJA Szerkeszti: Dr. HA VI Áll LAJOS vármegyei II. főjegyző, tb. várm. főjegyző. 1940. XLIII. ÉVFOLYAM. Kimutatás a tárgymutatóhoz, névjegyzékhez stb.: 1. Betűrendes tárgymu­tató. II. Békésvármegye törvényhatósági bizottsági tagjainak névjegyzéke (Az 1929. évi XXX. t.-c. alapján és betűrendben.) III. Az egyes bizottságok és választmányok névjegy­zéke. IV. Békésvármegye tiszti-, segéd- és kezelőszemélyzetének névsora. V. Békésvár­megye városai és községei (terület, lakosok száma, vezetőség.) VI. Békésvármegye felső­házi tagjai. VII. Békésvármegye országgyűlési választókerületei (választók száma, képvi­selők.) VIII. Békésvármegye postatakarékpénztári számlái. Nyomatott Dobay János könyvnyomda, Gyula. ■■

Next

/
Thumbnails
Contents