Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1936. január-december (39. évfolyam, 1-59. szám)

pr’F'"" BÉKÉS VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA KIADJA A VÁRMEGYE ALISPÁNJA Szerkeszti; BAKOS JÓZSEF vármegyei II. főjegyző. 1936. • llp) XXXIX. ÉVFOLYAM. Kimutatás a tárgymuiatóhoz, névjegyzékhez sib.: I. Betűrendes tárgymutató (külön az I—IV. és külön az V. rovatokhoz „Vármegyei közérdekű hirek“ állandó rovathoz mutató nincs.) II. Hivatalos számok mutatója. (A rendeletek száma végsőszámjegyének sor­rendjében 1—100-ig. Külön a miniszteri rendeletek és külön az alispáni stb. rendeletek és törvényhatósági közgyűlési határozatok számmutatója.) III. Békésvármegye törvényhatósági bizottsági tagjainak névjegyzéke. (Az 1929. évi XXX. t.-c. alapján és betűrendben.) IV. Az egyes bizottságok és választmányok névjegyzéke. V. Békésvármegye tiszti-, segéd- és kezelő­személyzetének névsora. VI. Békésvármegye városai és községei (terület, lakosok száma, ve­zetőség.) VII. Békésvármegye felsőházi tagjai. VIII. Békésvármegye országgyűlési választóke­rületei (választók száma, képviselők.) IX. Békésvármegye postatakarékpénztári számlái. Nyomatott Leopold Sándor könyvnyomdájában Gyulán.

Next

/
Thumbnails
Contents