Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1934. január-december (37. évfolyam, 1-60. szám)

BEKESVARMEGYE HIVATALOS LAPJA KIADJA A VÁRMEGYE ALISPÁNJA. Szerkeszti: Dr. UGRIN LÁSZLÓ vármegyei II. főjegyző, tb. főjegyző 1934. XXXVII. ÉVFOLYAM. Kimutatás a tárgymutatóhoz, névjegyzékhez stb. i I. Betűrendes tárgymutató (külön az I—IV. és külön az V. rovatokhoz „Vármegyei közérdekű hírek“ állandó rovathoz mutató nincs.) II. Hivatalos számok mutatója. (A rendeletek száma végső számjegyének sorrendjében 1—100-ig. Külön a miniszteri rendeletek és külön az alispáni stb. rendeletek és törvényhatósági közgyűlési határozatok számmutatója.) III. Békésvármegye törvény- hatósági bizottsági tagjainak névjegyzéke. (Az 1929. évi XXX. t.-c. alapján és betű­rendben,) IV. Az egyes bizottságok és választmányok névjegyzéke. V. Békésvármegye tiszti-, segéd- és kezelőszemélyzetének névsora. VI. Békésvármegye városai és községei (terület, lakosok száma, vezetőség,) VII. Békésvármegye felsőházi tagjai. VIII. Békésvármegye ország­gyűlési választókerületei (választók száma, képviselők.) IX. Békésvármegye postatakarék­pénztári számlái. Leopold Sándor könyvnyomdája, Gyula.

Next

/
Thumbnails
Contents