Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1933. január-december (36. évfolyam, 1-52. szám)

BÉKÉSVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA KIADJA A VÁRMEGYE ALISPÁNJA Szerkeszti: Dr. UHRIN LÁSZLÓ vármegyei II. főjegyző, tb. főjegyző 1933. XXXVI. ÉVFOLYAM. Kimutatás a tárgymutatóhoz, névjegyzékhez stb.: I. Betűrendes tárgymutató (külön az I—IV. és külön az V. rovatokhoz „Vármegyei közérdekű hitek“ állandó ro­vathoz mutató nincs.) II. Hivatalos számok mutatója. (A rendeletek száma végső számjegyének sorrendjében 1 — 100-ig. Külön a miniszteri rendeletek és külön az alispáni stb rendeletek és törvényhatósági közgyűlési határozatok számmutatója.) III. Békésvármegye törvényhatósági bizottsági tagjainak az 1934. évre érvényes névjegy­zéke. (Az 1929, évi XXX. t.-c. alapján és betűrendben.) IV. Az egyes bizottságok és választmányok névjegyzéke. V. Békésvármegye tiszti-, segéd- és kezelőszemélyzetének névsora. VI. Békésvármegye városai és községei (terület, lakosok száma, vezetőség.^ VII. Békésvármegye felsőházi tagjai. VIII. Békésvármegye országgyűlési választókerü­letei (választók száma, képviselők.) IX. Békésvármegye postatakarékpénztári számlái. Leopold Sándor könyvnyomdája, Gyula.

Next

/
Thumbnails
Contents