Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1931. január-december (34. évfolyam, 1-55. szám)

1931-01-10 / 1. szám

1. szám. XXXIV. évfolyam. Gyula, 1931. január 10. BÉKÉS- || VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA Megjelenik hetenkint egyszer Szerkeszti: Dr. UHRIN LÁSZLÓ várm. II. főjegyző Kiadja: A vármegye alispánja Csonka Magyarország nem ország, Egész Magyarország mennyország ! I. Szabályrendeletek, közérdekű határozatok. Polgármesterek I Községi elöljáróságok ! 202—1931. ikt. sz. — A vármegye Í93Í. évi közúti költségelőirányzata. — A tör­vényhatóságnak alábbi határozatát a vm. ügyv. szab. rendelet 155. §-a értelmében való szabályszerű közhirrététel végett azzal közlöm, hogy az ellen közvetlenül a vár­megye alispánjánál 15 nap alatt benyúj­tandó felebbezésnek van helye. Gyula, 1931. január 6. Pfr. Márky s. k. alispán. KIVONAT Békésvármegye törvényhatósági bizottságá­nak Gyulán, 1930. évi december 19. és folytatólag 20. napján tartott rendes köz­gyűlése jegyzőkönyvéből. 273. bgy. 21.800—1930. ikt. sz. A vármegye alispánja bemutatja a tör­vényhatósági, valamint a törvényhatósági kezelésben lévő községi közlekedési (vici­nális) és egyéb közutak 1931. évi építési, kezelési és fentartási kiadásairól, valamint az ezen kiadások fedezésére szükséges bevé­telekről egybeállitott költségelőirányzatot. Békésvármegye törvényhatósági bi­zottsága a m. kir. államépitészeti hivatal és a vármegyei számvevőség által az 5772—1930 K. M. I. sz. rendeletnek, valamint az érvényben álló egyéb kör­rendeletekben foglaltaknak megfelelően egybeállitott 1931 évi közúti költségelő­irányzatot az 1890:1. t. c. 19 és 22 §§-ai, továbbá az 1920: XXVII. t. c. 3 §-a értel­mében tüzetesen letárgyalván, azt egész terjedelmében változatlanul elfogadja és ehhez képest a költségelőirányzatban fel­sorolt részletes indokolások megerősítésé­vel, az 1931. évi közúti költségelőirány­zatot, beleértve az 1930. évi teljes pénz- maradványt is, 2.210.927 P 31 f. bevétellel és 2.209.383 P 77 f. kiadással, tehát 1.543 P 54 f. maradvánnyal, mint kiadási egyenleggel a maga részé­ről is megállapítja. Tudomásul veszi a törvényhatósági bizottság, hogy az 1931 évi közúti költ­ségelőirányzat az 1931. évben rendelke­zésre álló fedezet pontos megállapithatása, következésképen reális költségvetés egy- beállithatása érdekében az eddigi gya­korlattól eltérően nem az előző évi egyen­legnek, a mutatkozó készpénz maradvány­nak és az előző években előirányzott, de végre nem hajtott munkák hitelmarad­ványának áthozásával, hanem olyképen állíttatott egybe, hogy az 1931. évi költ­ségvetésbe nem vétettek fel az 1930 év­ben előirányzott, de fel nem használt hi­telek. Ezekről a hitel maradványokról kü-

Next

/
Thumbnails
Contents