Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1927. január-december (30. évfolyam, 1-52. szám)

BÉKÉSVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA é R Kiadja: a vármegye alispánja. . • Szerkeszti: Dr. Pánczél József ^ vármegyei inásodfőjegyzö. . ► 1927. 1 W.; :v ■■ ^ ^ | | § -ml XXX. évfolyam. I [ Jegyzet a tárgymutatóhoz, névjegyzékhez stb.: I. Betűrendes tárgymutató (külön az * 1—IV. és külön az V. rovatokhoz „Vármegyei közérdekű híreku ásandó rovathoz mutató nincs.) 11. Hivatalos számok mutatója. (A rendeletek száma végső számjegyének sorrend­jében 1—100-ig. Külön a miniszteri rendeletek és külön az alispáni stb. rendeletek és törvényhatósági közgyűlési határozatok számmutatója). 111. Békésvármegye törvényhatósági bizottsági tagjainak az J928. évre érvényes névjegyzéke. IV. Az egyes bizottságok és választmányok névjegyzéke. V. Békésvármegye tiszti-, segéd- és kezelőszemélyzetének névsora. VI. A városok és községek elöljáróinak, tisztviselő-, segéd- és kezelőszemélyzetének névtára. VII. Békésvármegye részére nyitott m. kir. postatakarékpénztári csekkszámlák. „KULTÚRA" R. T. KÖNYVNYOMDÁJA, GYULA.

Next

/
Thumbnails
Contents