Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1926. január-december (29. évfolyam, 1-52. szám)

\ * Kiadja: a vármegye alispánja. Szerkeszti : Dr. Pánczél József vármegyei másod főjegyző. 1926. XXIX. évfolyam. Jegyzet a tárgymutatóhoz, névjegyzékhez stb.: I. Betűrendes tárgymutató (külön az I—IV. és külön az V. rovatokhoz „Vármegyei közérdekű hireku állandó rovathoz mutató nincs.) 11 Hivatalos számok mutatója. (A rendeletek száma végső számjegyé­nek sorrendjében 1 — 100-ig. Külön a miniszteri rendeletek és külön az alispáni stb.) rendeletek és törvényhatósági közgyűlési határozatok számmutatója). III. Békésvármegye törvényhatósági bizottsági tagjainak az 1927. évre érvényes névjegyzéke. IV. Az egyes bizottságok és választmányok névjegyzéke. V. Békésvármegye tiszti-; segéd- és kezelőszemélyzetének névsora. VI. A városok és községek elöljáróinak, tiszt­viselő-, segéd- és kezelőszemélyzetének névtára. VII. Békésvármegye részére nyitott m. kir. postatakarékpénztári csekkszámlák. űobay János könyvnyomdája, Gyula. IMIM! uniós Lopja

Next

/
Thumbnails
Contents