Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1925. január-december (28. évfolyam, 1-53. szám)

1ÉSMÜ HMIIS ÜJÜ Kiadja: a vármegye alispánja. Szerkeszti: Dr. Pánczél József vármegyei aljegyző, tb. főszolgabiró. 1925. XXVIll. évfolyam. Jegyzet a tárgymutatóhoz, névjegyzékhez stb.: I. Betűrendes tárgymutató (külön az I—IV. és külön az V. rovatokhoz „ Vármegyei közérdekű hirek“ állandó rovathoz mutató nincs.) II. Hivatalos számok mutatója. (A rendeletek száma végső számjegyé­nek sorrendjében 1 —100-ig. Külön a miniszteri rendeletek és külön az alispáni stb. rendeletek és törvényhatósági közgyűlési határozatok számmutatója). III. Békésvármegye törvényhatósági bizottsági tagjainak az 1926. évre érvényes névjegyzéke. IV. Az egyes bizottságok és választmányok névjegyzéke. V. Békésvármegye tiszti-, segéd- és kezelőszemélyzetének névsora. VI. A városok és községek elöljáróinak, tisztviselő-, segéd- és kezelőszemélyzetének névtára. Dobay János könyvnyomdája, Gyula.

Next

/
Thumbnails
Contents