Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1922. január-december (25. évfolyam, 1-30. szám)

1922-01-05 / 1. szám

További intézkedést igénylő rendeletek. Főszolgabírók, Elöljáróságok. 27979—1021. ikt. sz. — Az Álom és valóság című sajtótermék postai szállítási jogának meg­vonása. — A m. kir. kereskedelemügyi minisz­ter 58498—1921. számú rendeletével a Wienben Mór Zoltán neve alatt megjelent Álom és való­ság cimü 32358 számú rendeletével a Wiener Bilder cimü és 2532—1921. sz. rendeletével a New-Yorkban kiadott Vigasztalás cimü sajtó­termék postai szállítási jogát megvonta. Nevezett sajtótermékek bárhol található példányai elkob- zandók és terjesztőik ellen eljárás indítandó Gyula, 1921. december hó 28-án Dr. Daimel Sándor, alispán. II. Síi. Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek. Főszolgabírók. Polgármesterek Községi elöljárók. 27409—1921. ikt. sz. — A m. kir. minisz­tériumnak 9870—1921. sz. rendelete szerint az állami nyugdíjasok, özvegyek és árvák nyűg- illetményeinek megküldését nyugta beszolgálta­tása nélkül, — postatakarékpénztár utján igé­nyelhetik. — Elmarad ekként havonkinti igazo­lása az életbenlétnek, özvegységnek, ellátatlan­ságnak stb. Ezen havonkénti igazolás helyett a nyugdíjas szóbeli kérelmére köteles a helyható­ság évenként kétezer illeték és díjmentesen kiadandó bizonyítvánnyal igazolni mindazon körülmények fennforgását, melyek a nyugdíj folytatólagos fizetésének feltételei. A bizonyítvány nyugdíjas által bemutatandó a nyugdijat számfejtő hivatalnál minden óv április és október hónapokban 1—16-ig. Gyula, 1921. december hó 28-án. Dr. Daimel Sándor, alispán. N V. Pályázatok, hi v atalos hirdetések és kőrözvények. 27145—1921 Az orosházi járás főszolgabirájától. Pályázati hirdetmény. Bókósvármegye orosházi járásához tartozó Szentetornya községben üresedésben levő köz­ségi orvosi állásra pályázatot hirdetek s felhívom a pályázókat, hogy oklevéllel és eddigi műkö­désüket, valamjpt politikai megbízhatóságukat igazoló bizonyítványokkal felszerelt kérvényüket hozzám az 1922. év január bő 14-Jg bezárólag adják be, mert a később érkező kérvényeket figyelembe venni nem fogom. Az állás javadalma: évi 1600 K fizetés, 2000 K lakáspénz, 600 K utiátalány, az államtól nyúj­tott háborús-, drágagági- és rendkívüli segélyek, családi pótlék, kedvezményes (természetbeni) ellátás, továbbá a szabályrendeletileg megállapí­tott beteglátogatási dijak. A választás napját később tűzöm ki. Orosháza, 1921. évi december 29 Popovles sk. h főszolgabíró. 5803—1921. A békési járás főszolgabirájától. PályázatTSirdelmény. Köröstarcsa községben újonnan szervezett adéflgyi segédjegyzőt állásra pályázatot hirdetek. Az állás elnyeréséhez a törvényben előirt képesítés szükséges. Az állás javadalma a községtől évi 1400 K fizetés és ezenkívül az államtól járó törvényszerű illetmények. Szabályszerűen, okmányokkal felszerelt pá­lyázati kérvényeket 1922. évi január hó 28-ig kell hozzám beadni. A választást a határidő letelte után azon­nal meg fogom tartani. Később beérkező kérvényeket figyelembe nem fogom venni. Békés, 1921. évi december hó 27-én. Moidoványt s. k főszolgabíró. 5595—1921. sz. A gyulai járás főszolgabirája. Hirdetmény. Bókósvármegye gyulai járásához tartozó Gyulavári községben lemondás folytán megüre­sedett segédjegyzői állásra pályázatot hirdetek és felhívom a pályázókat, hogy az 1900. évi XX. t.-c. 3. §-ában előirt képesítésüket és eddigi al­kalmaztatásukat, valamint erkölcsi és politikai megbízhatóságukat igazoló okmányokkal felsze­relt kérvényüket 1922 évi jannár hé 30-ának déli 12 érájáig annál is inkább adják be, mert a később érkező kérvényeket figyelembe nem veszem. A meghirdetett állás javadalmazása a kő­vetkező : 1. Az állampénztárból 1400 K fizetés. 2. Gyulavári községtől 200 K lakbér. 3. Gyulavári községtől 200 K évi segély. 4. A szokásos háborús és drágasági segély. A választás határnapját később tűzöm ki. Gyula, 1921. december hó 29 ón. Dr. Vangyel s. k. főszolgabíró.- 2 -

Next

/
Thumbnails
Contents