Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1922. január-december (25. évfolyam, 1-30. szám)

1922-01-05 / 1. szám

XXV. évfolyam Gyula, 1922. január 5 l-stí szám Békésvármegye Hivatalos Lapja Megjelenik kéthetenként. ajl|Éy Kiadja: A vármegye alispánja. Szerkeszti: Terényi Péter, vrn. aljegyző. Csonka Magyaror^ág nem ország Egész Magyarorsi^ mennyország! 4* I. Szabályrendeletek, közérdekű határozatok. * __ Föszolg abirák. Polgármesterek. Községi elöljárók. 27768—1921. ikt. sz. — Liska Sándor iroda, segédtiszt részére gyermekei taníttatására segély. — A törvényhatóságnak alábbi határozatát a várme­gyei ügyv. szab. rend. 155. §-a értelmében való szabályszerű közhirrótótel végett azzal közlöm, hogy ez ellen közvetlenül a vármegye alispánjánál 15 nap alatt benyújtandó felebbe- zésnek van helye. — Gyula, 1921. évi december hó 23 án. — Dr. Daimel Sándor, alispán. K T V O N A T. Békósvármegye törvényhatósági bizottságának Gyulán, 1921. évi december hó 15. és 16. napjain tartott rendes közgyűlése jegyzőkönyvéből. 1161. bgy. ad 22122—1921. ikt. Liska Sándor szeghalmi járási irodasegéd­tiszt kérelme gyermekei taníttatására segély megszavazása iránt A törvényhatósági bizottság, méltányolva folyamodó nehéz helyzetét, hogy négy fiúgyer­meke közül három középiskolai tanuló s eze­ket vidéken kell taníttatnia, oly helyre való áthelyezése pedig, ahol középiskola van, a nagy lakáshiány miatt lehetetlen ; de különö­sen méltányolva azt, hogy Liska Sándor úgy szorgalma, mint képességeinél fogva a vár­megyének kiváló alkalmazottja, gyermekei ta- nittatási segélye címén 2000 koronát a vár­megyei tisztviselői segélyalap terhére meg­szavaz. Utasítja a vármegye alispánját, hogy a megszavazott összeg felerészót azonnal, a má­sik felerészét pedig az 1922. év február 1-én folyamodó részére utalja ki. Erről további eljárás végett a vármegye alispánja és Liska Sándor járási irodasegéd­tiszt ezen határozattal órtesittetneb. Kmft. Kiadta: Dr. Pánczél, várm. aljegyző. Főszolgabirák. Polgármesterek. Községi elöljárók. 27954—1921. ikt. sz. — Özv. Qéczi Gáborné segélyezése. — A törvényhatóság alábbi határo­zatát a vármegyei ügyviteli szabályrendelet 155. §-a értelmében való szabályszerű közhirrótótel végett azzal közlöm, hogy az ellen közvetlenül a vármegye alispánjánál 15 nap alatt benyújtandó felebbezósnek van helye. — Gyula. 1921. decem­ber hó 27-én. — Dr. Daimel Sándor, alispán. KIVONAT Békósvármegye törvényhatósági bizottságának Gyulán, 1921. évi december hó 15. és 16. napjan tartott rendes közgyűlése jegyzőkönyvéből. 1232 bgy. 25657—1921. ikt. sz. Özv. Góczi Gáborné vármegyei utkaparó özvegyének kérelme segély kiutalása iránt. Tekintettel kérelmező özvegy előreha­ladott korára, vagyontalanságára, a súlyos anyagi viszonyokra és arra, hogy elhalt férje betegségét, mely halálát okozta, a vármegye szolgálatában szerezte, Békósvármegye th. bi­zottsága folyamodó részére 1000 korona rend­kívüli segélyt, továbbá 1922. január 1-től kez- dődőleg évi 1000 korona kegydijat a vármegyei útalap terhére ezennel megszavaz és utasítja a vármegye alispánját, hogy ezen összegeket jelen határozat jogerőre emelkedése után fo­lyósítsa. Ezen határozat mint közérdekű, a vár­megyei hivatalos lapban meghirdetendő és utána jóváhagyás végett a m. kir. kereskede­lemügyi miniszter úrhoz felterjesztendő. Erről a gyulai kir. államópitészeti hiva­tal és általa özv Géczi Gáborné, továbbá Bó- késvármegye alispánja órtesittetnek. Kmft. Kiadta : Dr. Márky, h. várm. II. főjegyző.

Next

/
Thumbnails
Contents