Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1920. január-december (23. évfolyam, 3-5. szám)

1920-11-25 / 3. szám

ki. Szabályrendeletek, közérdekű határozatok. Főszolgabírók. Polgármesterek. Községi elöljárók. 16047—1920. ikt. sz. — Vármegye 1921. évi költségelőirányzata. — A törvényhatóság alábbi határozatát a várm. ügy. szab rend. 155. §-a ér­telmében való szabályszerű közhirrététel végett azzal közlöm, hogy ez ellen közvetlen a várm. alispánjánál 15 nap alatt benyújtandó felebbe- zésnek van helye. — Gyula, 1920. évi november hó 5-én. —r Dr. Daimel Sándor sk., alispán. KIVONAT. Békésvármegye törvényhatósági bizottságának Gyulán, 1920. évi október 14. napján tartott ren­des közgyűlése jegyzőkönyvéből. 820. bgy. 12947-1920. ikt. sz. Tárgyaltatott a törvényhatóság 1921. évi költségelőirányzata, a közigazgatási, árva és gyámhatósági kiadásokról, valamint ezen kiadá­sok fedezésére szükséges bevételekről. A pónzügyigazgatóság mellé rendelt kir. számvevőség az 1886. évi XXI. t ez. 17. §-a figyelembevételével összeállított költségelőirány­zatot beterjesztvén, a törvényhatósági bizottság azt 2821815 korona szükséglettel és ugyanannyi fedezettel elfogadja. A költségvetési előirányzat egyes rovatai tekintetében a következőleg Határoz: A rendes kiadások I. a) és b) és II. ro­vata alatt felvétetett a törvényhatósági alkal­mazottak részére törvény és kormányrendelet­tel megállapított fizetések, pótlékok és segélyek. A III. rov. alatt az altisztek és szolgák részére, a természetbeni szolgálmány helyett átalány állapíttatott m6g. A IV—XI. kiadási rovatokon oly össze­gek irányoztattak elő, melyek a mai áraknak megfelelőek. Ezzel kellő takarékosság is cóloz- tatik, mert az árak még folytonosan emel­kednek. A rendes bevételek I. a) és b) rovatán az állami javadalmazás kellő emelésével nyer fedezetet a kiadás több előirányzata. A II., III., V., VI. és VII. bevételi rovatok korábban belügyminiszterileg megállapított összegben vétettek fel. A költségvetésből hiányzik az 1920-ik évi költségvetésének előirányzata és az 1919. évi zárszámadás adatai. Előbbi azért, mert a költ­ségvetés még a belügyminiszter úrtól jóváha­gyási záradékkal ellátva nem érkezett le, utób­bit, a zárszámadást pedig a kir. számvevőség még nem készítette el. Ezen adatok nélkül is tárgyalandó és elfogadandó volt a költségve­tés, mert a rendkívüli árviszonyok mellett a költségvetés adatai csak keretnek tekinthetők. A törvényhatósági bizottság a mindennél fon­tosabb hivatali működés fennakadását anyagi áldozatokkal elhárítani óhajtja. A megállapított költségvetés meghirde­tendő és 15 napi felebbezósi határidő lejárta után a belügyminiszter úrhoz felterjesztendő. Erről meghirdetés és felterjesztés végett a vármegye alispánja, tudomásul vétel végett a kir. számvevőség értesítendő. Kmft. Kiadta: Dr. Konkoly, várm. főjegyző. Föszolgabirák. Polgármesterek. Községi elöljárók. 16094—1920. ikt, sz. — Pótadó kivetés. — A törvényhatóság alábbi határozatát a várm. ügyv. szab. rend. 155. §-a értelmében való szabályszerű közhirrététel végett azzal közlöm, hogy ez ellen közvetlenül a várm. alispánjánál 15 nap alatt benyújtandó felebbezéanek van helye. — Gyula, 1920. évi november hó 5-én. — Dr. Daimel Sán­dor, alispán. KIVONAT. Bókósvármegye törvényhatósági bizottságának Gyulán, 1920 évi október hó 14. napján tartott rendes közgyűlése jegyzőkönyvéből. 821. bgy. 12684—1920. ikt. sz. Tárgyaltatott a közigazgatási célokra, a tiszti nyugdíjalap hiányainak fedezésére, vala­mint jótékonysági célokra szolgáló szükségletek 1921. évi költségelőirányzata és ezzel kapcsolat­ban az 1921. évi vármegyei pótadók megállapí­tására és kivetésére vonatkozó javaslatok. A törvényhatósági bizottság az 1883. évi .XV—t.n. és az 1912. évi LIX. t.-c. alapján Gyűlöl | . towl UrtML 5i b /<QP Békésvármegye Hivatalos Lapja Megjelenik kéthetenként. Kiadja: A vármegye alispánja. Szerkesztő: Tcrényi Péter, vm. aljegyző. XXIII. évfolyam. Gyula, 1920. november 25. 3-ik szám.

Next

/
Thumbnails
Contents