Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1919. január-március (22. évfolyam, 1-8. szám)

1919-01-09 / 1. szám

XXII. évfolyam. Gyula, 1919. január 9. I. szám. BÉKÉSVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA Előfizetési díj egy évre 20 korona. Hirdetési díj minden szó után 10 fillér. Kiadja: A VÁRMEGYE ALISPÁNJA Megjelenik minden csütörtökön -a kiadásra kerülő hivatalos közleméiyeknek megfelelő terjedelemben Felelős szerkesztő: llr. YA.YGYEL ENDRE várm. II. főjegyző 1. Szabályrendeletek, közérdekű határozatok. Gyula város polgármestere, Községi elöljárók.! 29900--1918. ikt szám. — Közúti pénztár 1917. évi zárószámadása. — A törvény­hatóság alábbi határozatát a vármegyei ügyv. szab rend. 155. §-a értelmében való szabály- szem közhirótótel végett azzal közlöm, hogy az ellen közvetlenül a vármegye alispán­jánál 15 nap alatt benyújtandó felebbezésnek van helye — Gyula, 1918 évi november hó 18-án. — Dr. D a i m e 1 Sándor, alispán K I V O N A T Bókósvármegye törvényhatósági bizottságának Gyulán, 1918. évi október hó 14. napján tartott rendes közgyűlése jegyzőkönyvéből. 472. bgy. 19996 ikt. 1918. , ­A vármegyei közúti pénztár 1917. zárószámadása. A vármegyei közigazgatási bizottság 1117—1918. kb. számú határozatával átvizsgált 1917. évi közúti pénztári zárószámadást, amely ellen az 1890. óv. I. t.-c. 26. §-ának megfelelően történt 15 napi közszemlére tétel alatt észrevétel nem ada­tott be, a törvényhatósági bizottság 1 3,125.066 K 56 fill. bevétellel 559 746 K 86 fill. kiadással és igy 2 565.319 K 70 fill. maradvánnyal megállapítja. Ezen maradvány fedezetét képezte : készpénzben ............................ 118 175 K 25 fill ta karékpénztári betétben . . . 272 144 K 48 fill. vasúti törzsrészvényekben . . 2,167 000 K — fill. Jelzálog Hitelbanknál biztosítók ____6 000 K — fill. ös szesen mint fent 2,565 319 K 70 fill. Beszedetten követelés volt 203 133 K 33 fill. Kifizetetlen tartozás volt 5,922 750 K 48 fillér,, amely tartozásból levonva beszedetlen követelést és a fenti maradványt, mutatkozik az óv végén fedezetlen tartozás 3,154.297 K 45 fillér. A számadás szerint a költségvetésben előirányzott kiadási összegeket egyes címeknél túllépték 3737 K 13 fillérrel, mig egyes címeknél kevesebb lett kiadva 137.238 K 61 fillérrel, tehát a költségvetéssel szemben az eredmény kedvezőbb 133 501 K 48 fillérrel. Ezen eltérések közül a kiadások I. rovatánál mutatkozó 151 K 66 fillér hiteltullépós csak látszólagos, amennyiben e rovaton számoltatott el özv. Laczkó Péternónek a VII rovat terhére engedélyezett 240 K özvegyi nyugdija és 60 K nevelési járuléka és igy végeredményben e rovatnál kedvező eredmény éretett el- A II. rovaton mutatkozó 1255 K 56 fill. hiteltullépós szintén csak látszóla­gos, amennyiben a vármegyei utbiztosok utiátalány felemelése a 607. bgy. 30919—1917. ikt. sz. jogerős határozattal engedély tetett és ez alapon fizettetett ki. A III. rovatnál 134 649 K 4 11. kövesebb kiadás merült fel, amely főleg az előirányzott fedanyag szállítások e,maradásából állott elő. Az V rovatnál mutatkozó 1751 K 37 fill. hiteltullópést az anyagárak állandp emelkedése okozta. A VII. rovaton 2589 K. 18 fill kevesebb kiadás merült fel. A VIII rovatnál 578 K 54 fill hiteltullépós onnan állott elő, hogy e rova­ton számoltatott el a közúti nyugdíjasok 600 K háborús segélye. Ezekhez képest a törvényhatósági bizottság a számadásban előfordult téte­leket kellőleg igazoltnak találván, a számadást jóváhagyja és Rácz Károly adópónz-

Next

/
Thumbnails
Contents