Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1918. január-december (21. évfolyam, 1-52. szám)

1918-01-03 / 1. szám

XXI. évfolyam. Gyula, 1918. január 3. I. szám. BÉKÉSVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA Előfizetési díj egy évre 20 korona. Hirdetési díj minden szó után ti fillér. Kiadja a vármegye alispánja. Megjelenik minden csütörtökön a kiadásra kerülő hivatalos közleményeknek megfelelő terjedelemben. 1. Szabályrendeletek, közérdekű határozatok. Járási főszolgabirák! Gyula város polgármestere! Községi elöljáróságok! 82883—1917. ikt. szám — Vármegyei háztartási pénztár 1918. évi költségelőirányzata — A törvényhatóságnak az alábbi határozatát a vármegyei ügyviteli szabályrendelet 15f>. §-a értelmében való szabályszerű közhirrétótel végett azzal közlöm, hogy az ellen közvetlenül a vármegye alispánjánál 15 nap alatt benyújtandó felebbezósnek van helye. — Gyula, 1917. évi december hó 28-án. — Dr Daimel Sándor, alispán. KIVONAT Bókósvármegye törvényhatóságának Gyulán, 1917 évi október 15 napján tartott rendes közgyűlése jegyzőkönyvéből. 412 bgy. 22190. ikt. 1917. A vármegyei állandó választmánynak javaslata a törvényhatóság 1918. évi közigaz­gatási és gyámhatósági szükségleteinek, valamint az ezek fedezésére szükséges jövedel­meknek költségelőirányzata tárgyában. A pónzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőség az 1886. évi XXI. t.-c. 17. § ának figyelembevételével ogybeállitott költségelőirányzatot beterjesztvén, a törvényhatósági bizottság azt 508636 korona szükséglettel és ugyanannyi fedezettel elfogadja és egyszersmind a költségelőirányzat egyes rovatai tekintetében a követ­kezőleg határoz: I Szükséglet: 1. A költségelőirányzatnak a rendes kiadások I. a) (a tisztviselők fizetése és lakpónze) rovatánál a folyó évre jóváhagyott költségvetéssel szemben 21612 koro­nával azok családi pótlékának 19000 koronával több irányoztatik elő. A többlet az 1917. évi IX. t.-c. alapján megállapítandó szolgálati és családi pótlékok felemelése folytán állott elő. 2. A rendes kiadások I b) (dijnokok járandóságai) rovatánál mutatkozó 122 korona többlet a bekövetkezendő elölópósek fedezésére szükséges. 3 A rendes kiadások II. rovatánál (altiszti és szolgaszemólyzet fizetése és lakpónze) a családi pótlékok felemelése folytán volt 4829 korona többlettel elő- irányzandó. 4. A rendes kiadások III. rovatánál (altiszti és szolgaszemólyzet ruházata) a 8369 korona többletet, a ruhanemüek és lábbeliek árában és munkadijában bekö- vetkezet óriási mérvű áremelkedések idézték elő. 5 A rendes kiadások IV. rovatánál (hivatalos helyiségek bére) az előirány­zat a vonatkozatos és még le nem járt szerződések alapján változatlanul volt hagyandó. 6. A rendes kiadások 5 rovatánál (irodai szükségletek) a 2499 korona több­let szintén az árdrágulások következménye­7 A rendes kiadások VI. rovatánál (fűtési és világítási költségek) a 12332 korona többletet ugyancsak az áremelkedések idézik elő. 8. A rendes kiadások Vll rovata a múlt évihez képest miután a tisztvise­lők részére megállapított utazási átalányok változatlanul hagyattak az előirányzat­ban is változatlan összegekkel voltak felveendők. 9- A rendes kiadások VII. b) rovatánál (napidijak és útiköltségek) a 2040 korona többlet a tisztviselők napidijainak és kilométer pónzemek felemelésében találja magyarázatát. 10. A rendes kiadások VIII. rovatánál (épületek fenntartása) tervbe vett 10606 K többszüksóglet, tekintettel arra, hogy a háború tartama alatt csakis a leg­szükségesebb javítások voltak foganatosíthatók és hogy az építkezési anyagok és munkabérek szintén szerfelett megdrágultak, mint feltétlenül szükséges összeg volt

Next

/
Thumbnails
Contents