Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1912. január-december (15. évfolyam, 1-51. szám)

- ^ / r ff X f \ itlOTl lwW*»J Hísnmüi! hik LaUa Kiadja: a vármegye alispánja. Szerkesztő: Dr. Vangyel Endre, várm I. oszt. aljegyző, kihez a lapot érdeklő reklamációk intézendők. 1912. XV. évfolyam. Jegyzet, a tárgymutató használatához: A „Hivatalos Lap" I., II., III. rovata alatt megjelent szabályrendeletek, közérdekű határozatok, általános jellegű és további intézkedést igénylő rendeletek az első tárgymutatóban ; a IV. és V. rovat alatt meg­jelent tájékoztatók, pályázatok, hivatalos hirdetések, körözések és megsemmisítések a második tárgymutatóban foglaltatnak. Gyula, 1913. Nyomatott Dobay János könyvnyomdájában

Next

/
Thumbnails
Contents