Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1911. január-december (14. évfolyam, 1-52. szám)

listímiüt Mos Lapja Kiadja: a vármegye alispánja. Szerkesztő : Moldoványi János, várm. II. aljegyző, kihez a lapot érdeklő reklamációk intézendők. 1911. = XIV. évfolyam. .. Je gyzet, a tárgymutató használatához : A „Hivatalos Lap“ I., II., 111. rovata alatt megjelent szabályrendeletek, közérdekű határozatok, általános jellegű és további intézkedést igénylő rendeletek az első tárgymutatóban ; a IV. és V. rovat alatt meg­jelent tájékoztatók, pályázatok, hivatalos hirdetések, körözések és megsemmisítések a második tárgymutatóban foglaltatnak. Gyula, 1912. Nyomatott Dobay János könyvnyomdájában.

Next

/
Thumbnails
Contents