Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1909. január-december (12. évfolyam, 1-51. szám)

— 4 ­Tárgy Hivatalos lap oldal száma F Földadó kataszter kiigazítása és százalékának megállapitása 130 Földadó kataszter kiigazítása 152 Fürdőhelyek megjelölése 107 Gazdasági munkás- és cseléd-segélypénztári tagok összeírása 3 Gyulai főszolgabírói hivatal elhelyezése 59 Gazdasági, munkás és cselédsegélyző pénztári dijak kezeléséről 91 Gőzhajókon alkalmazott egyének elfogatása körüli eljárás 191 Gyomai vámszedési jog engedélyezése 212 Gyulavárii Ilid feljárójához vett terület átírása 297 11 Hordójelző hivatalok felállítása 2 Hadkötelesek útleveleinek kiállítása 12 Husvizsgá'ók kiképzésére szolgáló tanfolyamok szervezési szabályzata 13 Herélés és miskárolás gyakorlása 19 Husvizsgálati tanfolyam 45 Halottkémlési dijak megállapitása 53 Husvizsgálati tanfolyam 71 Herélés és miskárolás gyakorlása régi igazolványok alapján 82 Honvéd hadapródiskolái alapítványi helyek 113 Határszéli (muraszombati) rendőrkapitányság 114 Házassági hirdetéseknek Romániában va ó közzététele tárgyában Házassági hirdetéseknek Horváth- Szlavón országokra, Dalmácziára, valamint 139 Boszniára nézve való közzététele tárgyában 140 Husvizsgálat 155 Hesseni légy elleni védekezés 190 Husvizsgálati tanfolyam 194 Husvizsgálati szabályrendelet alkotása r. t. városokban ^ J206 Hegyközségek ügyei 221 Honvédalapitványra pályázat 216 Hatósági husszék 325 I J Jankó Ferenc segélye 9 Jelentő lapok és ingóságokról való kimutatások beterjesztése 45 Julián-eg.yesület alapitó tagsága 60 Juhász Mihály segélyezésének megtagadása 206 Izraelita hitközségi iskolaszékek 293 lí Közművelődési bizottság részére vetítőgép beszerzése céljából 1000 korona megszavazása 1 Községi orvosok törzsfizetésének és korpótlékának megállapitása tárgyában hozott határozat 7 Községek gyámhatósági hatásköre 28 Kártékony hernyók és vértetü irtása 52 Kivándorlók irányításának korlátozása tárgyában 62 Kompok vétele a gyomai Ilid építése folytán 66 Kondor Mihály állategészségügyi felügyelő megbízatása 72 Dr. Kovács Gábor oklevelének meghirdetése 79 Közös hadsereg katonai nevelőintézeteiben alapítványi helyek betöltése 87 Körösladányi munkásházak 96 Köröstarcsai munkásházak 97 Kivándorlók irányítása 102

Next

/
Thumbnails
Contents