Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1903. január-december (6. évfolyam, 1-53. szám)

1903-01-01 / 1. szám

VI. évfolyam Gyula, 1903. január I l-sö szám t ! BEKESVARMEGYE HIVATALOS LAPJA. Előfizetési <lij egy évre 8 korona. Hirdetési <lij minden szó ntőn 4 fillér. Kiadja a vármegye alispánja. Megjelenik minden Csütörtökön a kiadásra kerülő hivatalos közleményeknek megfelelő terjedelemben. I. A vármegyei központi tisztikar tagjainak, járási főszolgahiráknak és szolga- hiráknak, a járási orvosoknak és állatorvosoknak, a várni, levéltárunknak, Gyula város polgármesterének, a községi elöljáróknak, a várni, árvaszéknek, a várni, állam- épitészeti hivatalnak és a pénziigyigazgatőság mellé rendelt számvevőség főnökének. Kezelési utasítás a Vármegyei Hivatalos Lap számára. A vármegyei hivatalos lap rendszerét és kezelését az 1903. évi január 1-től kezdve az egyszerűsítési ügyviteli szabályzatok alapján a következőkben állapítom meg. A hivatalos A „Hivatalos Lap“ hivatalos kiadvány, melynek minden rendelkezése a l.ip jtlleg czjmz£sben megjelölt hivatalt vagy tisztviselőt külön rendelkezés nélkül is épugy kötelezi, mint az Írásban kiadott külön rendelet. A hivatalos A „Hivatalos Lap “ vármegyei szabályrendeletek, közérdekű határozatok, k^etésu^" általános jellegű ministeri vagy középfokú hatósági rendeletek és utasítások kihirdetésére, értesítések, elvi jelentőségű határozatok s más hasonló természetű közlemények közlésére, további intézkedést igénylő általános rendeleteknek végre­hajtás végett való kiadására, hivatalos jellegű személyi ügyek, meghívók, tárgy- sorozatok, pályázatok, hivatalos hirdetések és körözvények s egyáltalán oly hiva­talos közlemények közzétételére szolgál, melyek nem bizalmas természetűek s melyek nem egyes hatósághoz vannak intézve, hanem a hatóságok nagyobb körét érdeklik. A hivatalos A hivatalos lap rovatbeosztása a következő : lap beosztása p Szabályrendeletek és közérdekű határozatok. 2. További intézkedést igénylő általános jellegű rendeletek. 3. Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendoletek, értesí­tések és 'más közlemények. 4. Személyi hirek, (pl. változások a tisztikarban, kinevezések, helyettesí­tések stb.) 5. Pályázatok, hivatalos hirdetések és körözvények. 6. Tájékoztató. A 2 pont alatt jelzett rendeletek külön „Mellékletieken is kiadatnak. A „Mellékletieken közzétett rendeleteket az érdekelt, illetőleg a végre­hajtásra hivatott hatóságoknál épen úgy be kell iktatni és kezelni, mint bármely rendes beadványt. A lap meg- A „Hivatalos Lap“ hetenkint egyszer, csütörtökön jelenik meg. ic/eje.'stétkbí- A sürgős természetű rendelet — mint külön „Melléklet11 — előre megküldctik. dése és kéz- Ha a „Hivatalos Lap“ példányait a megjelenés napjától számított 3 nap Felszólalás, alatt felszólalás (reclamatio) utján nem követelik, azok kézbesítetteknek s a bennök foglalt közlemények az illető hivatal részére kiadottaknak tekintetnek. A felszólalást (reclamatio) távbeszélő utján vagy Írásban a lap szerkesztésé­vel megbízott Kiss László vármegyei aljegyzőhöz kell intézni. A rendelte- Minden egyes közlemény előtt, mely a lapban megjelenik, megjelöltetnek «Jorjaz összes hatóságok, melyekhez a rendelkezés intézve van, illetőleg a melyek zése azok által érdekelve vannak, továbbá a rendelkezés tartalma lehetőleg vezérszó alkalmazásával, a rendelkező részben pedig fólremagyarázhatatlanul, külön-külön meghatároztatik és megneveztetik o hatóságok mindegyikének a rendelkezés alapján való teendője. Például a végrehajtás tekintetében való teendők az elöl­járók részére, az ellenőrzés mikéntje a főszolgabíró számára stb.

Next

/
Thumbnails
Contents