Hivatalos Közlemények, 1902. január-december (5. évfolyam, 1-52. szám)

1902-01-04 / 1. szám

V. évfolyam. Gyula, 1902. január 4. l-sö szám. HIVATALOS H KÖZLEMÉNYEK. Békésvármegye hivatalos lapja. Kiadja a vármegye alispánja. Megjelenik minden Csütörtökön a kiadásra kerülő hivatalos közleményeknek megfelelő terjedelemben I. A vármegyei központi tisztikar tagjainak, a járási főszolgabíróknak, a járási orvosoknak és állatorvosoknak, Gyulaváros polgármesterének, a községi elöljáróknak, a várni, árvaszék­nek és várni, államépitészeti hivatalnak. Hivatalos lap. Kezelési utasitás a „H. K.“ számára. A vármegyei hivatalos lap rendszerét és kezelését az 1902-i k óv január 1-től kezdve a következőkben állapítom meg. A „H. K.“ jellege. A „Hivatalos Közlemények11 hivatalos kiadmány, melynek minden rendel­kezése a czimzósben megjelölt hivatalt vagy tisztviselőt külön rendelkezés nélkül is ép úgy kötelezi, mint az Írásban kiadott külön rendelet. A 11. K. tartalma. A „Hivatalos Közlemények11 vármegyei szabályrendeletek, közérdekű hatá­rozatok, általános jellegű ministeri vagy középfokú hatósági rendeletek és utasí­tások kihirdetésére, értesítések, elvi jelentőségű határozatok s más hasonló ter­mészetű közlemények közlésére, további intézkedést igénylő általános rendeletek­nek végrehajtás végett való kiadására, személyi ügyek, meghívók, tárgysorozatok, pályázatok, hivatalos hirdetések és körözvónyek s egyáltalán oly hivatalos köz­lemények közzétételére szolgál, melyek nem bizalmas természetűek s melyek nem egyes hatósághoz vannak intézve, hanem a hatóságok nagyobb körét érdeklik. Az intézkedések minkóntje tekintetében részletezve a „H. K.“-ben közé teendő közleményeket, ezek a következők : I. Azon vármegyei határozatok és szabályrendeletek, melyek közérdekű vol­tuknál fogva közhírré teendők, a vármegyei „Hivatalos Közleményekébe kihir­detés végett fognak felvétetni. Az 1901 -ik évi XX. t.-cz. 333. §-ának életbelóptetóseig ezen határozatok meghirdetésére nézve a jelenleg fennálló gyakorlat tartandó fenn, vagyis a „Hi­vatalos Közleményekében közzétett hirdetmények és rendeletek meghirdetendők a templom előtt vagy dobszóval. II. További intézkedést (azonnali foganatosítást) kívánó s egyszerre a hatósá­gok nagyobb körét érdeklő általános érdekű rendeletek a „Hivatalos Közlemények ben is közöltetnek, de egyidejűleg „Függelékeként is felvétetnek, vagyis külön lenyomatban megküldetnek e lappal a hatóságoknak s mint ilyenek aVI-ikjolü bekezdés rendelkezéséhez képest beiktatandók, az ügykörhöz képest signálandók s olyan hivatalos elbánásban rószesitendők, mint az iktatás alá eső egyéb ügydarabok. III. Az olyan általános rendeletek (körrendelotek) értesítések, utasítások, elvi jelentőségű határozatok, melyek csak egyes adott esetekben nyerhetnek alkalmazást s igy egyelőre tudomásul, tájékozásul szolgálnak, külön kiadmány kizárásával, megfelelő tártálomjelzós (vezérszó) alkalmazásával, csak a „Hivata­los Közleményekében közöltetnek. IV. A pályázatok, hivatalos hirdetésekre vonatkozólag az I. alatti bekezdés­ben körülirt eljárás a mérvadó. A körözvónyek a rendőrségnek adandók ki további szabályszerű eljárás végett. V. A .„Tájékoztatóbban foglalt közlemények nem bírnak további intézkedést igénylő hivatalos jelleggel. VI. Az előző I—IV. pontokban említett közlemények a hivatalos lap egyes lapjainak mindkét oldalára nyomatnak; ellenben a „Függelékébe tartozók csakis első oldalaira nyomatnak akként, hogy a következő vagyis a hátsó oldal minden egyes lapnál üresen maradjon. A „hivatalos lap11 függelékében ily módon közzétett kiadványok az érdekelt,

Next

/
Thumbnails
Contents