Hivatalos Közlemények, 1900. január-december (3. évfolyam, 1-52. szám)

1900-01-04 / 1. szám

1. eln. 1900. I. Valamennyi vsírmegyei tisztviselőnek, az árvaszékeknek, a vár­megyebeli összes községek elöljáróinak s az anyakönyvi hivataloknak. Vezérszó: I. Hivatalos Közlemények használásának módja. 2. Kezelési utasítás. A Hivatalos Közlemények mikénti használására vonatkozó kezelési utasí­tást újabb áttanulmányozás végett oly felhívással közlöm, hogy annak betar­tására kiváló gond fordittassók : 1. A hivatalos lap a hivatalok számára czimszalag alatt, rendszeres postai küldeményként kézbesittotik. Ha a lap legkésőbb a bét szombatjáig nem érkeznék meg, a hiányzó példány telefonon azonnal reklamálandó a megyei közig, kiadónál, mivel ennek elmulasztása esetén a lap pontosan érkezettnek s az abban foglalt rendcletek az illető hivatal számára kiadottaknak fognak tekintetni. Az egy hivatalban működő tisztviselők számára a lap a hivatali főnök czime alatt küldetik meg, ki a lapot beigtatás után áttanulmányozván, az egyes rendeletek elintézésére köteles tisztviselőt saját példányában kijelöli, e kijelölést minden egyes tiszt­viselő lappéldányába is bevezeti) s az ily módon sig- nált lappéldányokat aztán az illető tisztviselők ré­szére előadói-könyv, illetve a kiosztási-könyv mel­lett kiadja. 2. Minden egyes, önálló iktatókönyv vezetésére kötelezett törvényhatósági tisztviselő, a központi, a gyulai és csabai árvaszók s minden iktatókönyvet vezető községi hivatal, a hivatalos közlönynek hivatalához érkező számát az érkezési napján hivatalos iktatókönyvbe beiktatni tartozik. A beiktatás a szomszédos két sornak üresen hagyásával, vagy ha az iktató- könyv előre meg van számozva, a lap legalján lévő iktatószám alatt foganatosí­tandó, hogy az elintézések bejegyzésére (1. 6. p.) az illető rovatban elegendő hely legyen. Azok a tisztviselők, a kik iktatókönyvet nem vezetnek, a közlöny egyes példányát átolvasás után a tudomásvétel igazolásául láttamozni és sorrendben egybegyűjtve megőrizni köteleztetnek. 3. Minden iktatókönyvet vezető hivatalban az illető hivatalt érdeklőleg, a lapban megjelent valamennyi rendelet stb. a rendelet élén közölt vezérszó, esetleg több alkalmasnak látszó vezérszó szerint késedelem nélkül bevezetendő a n é v- mutatóba, hogy annak alapján a rendeletre stb. mindenkor s gyorsan rá lehessen találni, illetve rögtön meg lehessen állapítani azt, hogy a hivatalos lap mely számában van közölve a kérdéses intézkedés. Eszerint az összes, a lapban közölt rendeletekről stb. csak egy iktatmány lesz, még pedig maga a lapnak beiktatása (pl. Hivatalos Közlemények 1900. évi január 4-iki 1-ső száma. Erk. 1900. január 6-án) s csak a névmutatóba való bejegyzés lesz annyi, mint a hány a lapban az illető hivatalnak szóló, illetve azt érdeklő rendelet, határozat, hirdetmény stb. Ekként a nóvmutatozás ezentúl is csak annyi lesz, mint eddig, de az iktatmány kevesebb. írásbeli intézkedésekre fenlartott hely ......................ikt. sz. Érk. 1900. hón................ 11 1. évfolyam. Gyula, 1900. január 4. l-ső szám. HIVATALOS |jfiKÖZLEMÉNYEK. Békésvármegye hivatalos lapja. Kiadja a vármegye alispánja. Megjelenik minden Csütörtökön a kiadásra kerülő hivatalos közleményeknek megfelelő terjedelemben.

Next

/
Thumbnails
Contents