Hivatalos Közlemények, 1899. január-december (2. évfolyam, 1-52. szám)

1899-01-05 / 1. szám

ikt. sz. Érk. 1899 ...... hó . n. II. évfolyam. Gyula, 1899. január 5. f-sö szám. HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. Békésvármegye hivatalos lapja. Kiadja a vármegye alispánja. Megjelenik rendszerint minden Csütörtökön a kiadásra kerülő közleményeknek megfelelő terjedelemben Előfizetési pénzek a vármegye pénztári tisztséghez, reklamácziók és hirdetések a vm. közig, kiadó hivatalhoz intézendők. Előfizetési dij : Egész évre Fél évre 3 írt — kr. 1 irt 50 kr. Hirdetések dija: 100 szóig 2 írt, ezentúl minden megkezdett száz szónál 50 kr. Bélyegdij minden magánhirdetés után 30 kr.-/ I, Valamennyi vármegyei tisztviselőnek, az árvaszékeknek, a vármegyebeli összes köz­ségek elöjáróinak s az anyakönyvi hiva­taloknak. Vezérszó: I. Hivatalos Közlemények használá­sának módja. 2. Kezelési utasítás. A H. K. használási módját és kezelését a lap usfcVfélévi fennállása alatt tett észrevételek figyelembe vételével a következőkben állapítom meg: 1. A megyei hivatalos lap. a törvényhatósági bizottság 1898. évi 357. bgy. számú határozatához képest minden megyei és községi hivatal és tisztvi­selőre nézve hivatalos kiadványt képez, s az abban foglalt mindennemű rendelkezés az illető hivatalt vagy tisztviselőt, ép úgy mint a külön kiadott rendelkezés, feltétlenül kötelezi. A hivatalos lapban közölt hatósági rendelet vagy intézkedés tehát külön nem adatik ki, hanem maga a hivatalos lap illető példánya képezi kiindu­lását e rendelet vagy intézkedés végrehajtásának. Mindazonáltal a hivatalos lapban közölt ren­delet nyomán teendő jelentések a törvényben meg­szabott fokozati utón terjesztendök elő; Vagyis a jelentés a községi elöljárók által a járási főszolga- birákboz, viszont ezek által hozzám terjesztendő be. 2. A hivatalos lap a hivatalok számára czimszallag alatt rendszeres postai küldeményként kéz besittetik. Ha a lap legkésőbb a hét szom­batjáig nem érkeznék meg, a hiányzó példány tele­fonon azonnal reklamálandó a megyei közig, kiadó­nál, mivel ennek elmulasztása esetén a lap pontosan érkezettnek s az abban foglalt rendeletek az illető hivatal számára kiadottaknak fognak tekintetni. Az egy hivatalban működő tisztviselők számára a lap a hivatali főnök czime alatt küldetik meg, ki a lapot beiktatás után áttanulmányozván, az egyes rendeletek elintézésére köteles tisztviselőt saját pél­dányában kijelöli, e kijelölést minden egyes tiszt­viselő lappéldányába is bevezeti, s az ily módon signált lappéldányokat aztán az illető tisztviselők részére előadói-könyv, illetve a kiosztási-könyv mel­lett kiadja. Ekként a több tisztviselővel biró hiva­talokban a munka megosztás lehetősége biztosítva lévén, intézkedtem, hogy a szolgabirák is külön lappéldányt kapjanak, egyszersmind itt is elrende­lem, hogy minden községi jegyző, a községi első orvos s a rendőrség, stb., — illetve minden előadó számára — is feltétlenül megrendeltessék külön a lap. 3. Minden egyes, önálló iktató-könyv vezetésére kötelezett törvényhatósági tisztviselő, a központi, a a gyulai és csabai árvaszék, s minden iktató-könyvet vezető községi hivatal a hivatalos közlönynek hiva­talához érkező számát az érkezés napján hivatalos iktató-könyvébe beiktatni tartozik. A beiktatás a szomszédos két sornak üresen hagyásával,, vagy ha az iktató könyv előre meg van számozva, a lap legalján lévő iktatószám alatt foga­natosítandó, hogy az elintézések bejegyzésére (1. 6. p.) az illető rovatban elegendő hely legyen. Azok a tisztviselők, a kik iktató-könyvet nem vezetnek, a közlöny egyes példányát átolvasás után a tudomásvétel igazolásául láttamozni és sorrendben egybegyűjtve megőrizni köteleztetnek. 4. Minden iktató-könyvet vezető hivatalban az illető hivatalt érdeklőleg a lapban megjelent vala­mennyi rendelet stb. a rendelet élén közölt vezérszó esetleg több alkalmasnak látszó vezérszó szerint késedelem nélkül bevezetendő a névmutatóba, hogy annak alapján a rendeletre stb. mindenkor s gyorsan rá lehessen találni, illetve rögtön meg­lehessen állapítani azt, hogy a hivatalos lap mely számában van közölve a kérdéses intézkedés. E szerint az összes, a lapban közölt rendele­tekről stb. csak egy iktatmány lesz, még pedig maga a lapnak beiktatása (pl. Hivatalos Közlemé­nyek 1899. évi január ő-iki 1-ső száma. Érk. 1899. január 6-án) s csak a névmutatóba való bejegyzés lesz annyi, mint a hány a lapban az illető hivatal­nak szóló, illetve azt érdeklő rendelet, határozat, hirdetmény stb. Ekként a névmutatózás ezentúl is csak annyi lesz, mint eddig, de az iktatmány kevesebb. A hivatalos lapban közölt rendel­kezéseknek pontos és könnyű min­denkori feltalálása tehát a névmu­tató helyes vezetésén alapszik, miért is a névmutató gondos vezetését s a rendelkezéseknek több vezérszó alatti bevezetését különös figyelmébe

Next

/
Thumbnails
Contents