Hivatalos Közlemények, 1898. július-december (1. évfolyam, 1-27. szám)

1898-07-01 / 1. szám

ikt. sz. Erk. 1898. lió n. I. évfolyam. Gyula, 1898. julius I. l-sö szám. HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. Békésvármegye hivatalos lapja. Kiadja a vármegye alispánja. Megjelenik rendszerint minden Csütörtökön a kiadásra kerülő közleményeknek megfelelő terjedelemben. Előfizetési pénzek a vármegye pénztári tisztséghez, reklamácziók és hirdetések a vm. közig, kiadó hivatalhoz intézendők. Előfizetési di,| : Egész évre ....................3 írt — kr. Fé l évre.........................1 frt ”>0 kr. Hir detések dija: 100 szóig 2 frt, ezentúl minden megkezdett száz szónál 50 kr. Bélyegdij minden magánhirdetés után 30 kr. A vármegye közönségéhez A közigazgatási teendők az életviszonyok fejlődésével és az újabb köz- igazgatási feladatokat megállapító újabb törvények és rendeletek nyomán egyre szaporodnak. Hogy képessé tegyük a közigazgatási hivatalos szervezetet a teen­dők kielégítő elvégzésére, szükséges a szervezet fokozatos erősbitóse mellett az ügykezelést is lehetőleg egyszerűsíteni s e kettős közrehatással képessé tenni a közigazgatási hivatalokat fontos feladataiknak kellő megoldására. A közigazgatás egyszeriisitése és gyorsabbá tétele első sorban a czélza- tom, midőn a törvényhatósági bizottság folyó évi 357. bgy. számú határozatához képest a mai naptól kezdve megyei hivatalos lapot adok ki. E lapban fognak ezentúl közültétni mindazon rendeletek, határozatok, hirdetmények stb., melyek közérdekű voltuknál fogva az összes közigazgatási tisztviselőket érdeklik, s eddig legtöbbnyire rossz lithografiai sokszorosítással adattak ki a főszolgabiráknak, községeknek, anyakönyvvezetőknek, gyámoknak stb. E közlemények eddig a szolgabirói hivatalokon át, ottani munkát és időt igénylő kezeléssel, jutottak a végrehajtást végső fokon teljesítő községekhez, mig a hivatalos lapban való köz­lésük folytán ezentúl egyszerre fogja azokat a központból való közvetlen irányí­tással megkapni főszolgabíró, község stb., s a megyei első fokú hatóságnak fel­adatul csak a végrehajtás ellenőrzése marad. A közérdekű közlemények ily mó­don való kiadása mellett még gyorsabbá válhatik a közigazgatás, megérthetőbbé a tiszta nyomtatásban kiadott rendelet, az administratió egész rendszeréről tájé­kozást nyerhet, s igy képeztetik is a közigazgatás különböző ágában működő személyzet és ez által egységesebbé tétetik az egész közigazgatás is. Másod sorban azonban a hivatalos lap kiadása által czélzatom a közönség körében a közigazgatási feladatok iránt érdeklődést kelteni, savai ó d i ö n k o r m ányzatnak egy újabb o r g a- n u in át teremteni meg. Ugyanis a hivatalos lap n y o m á n m inden- n e in ii közérdekű intézkedése k k ö nnvebben hozz á férhet ő b b ó 175. eln. 1898.

Next

/
Thumbnails
Contents