Békés Megyei Hírlap, 1996. május (51. évfolyam, 101-126. szám)

1996-05-15 / 113. szám

o 1996. május 15., szerda A HÉT TÉMÁJA BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP „Miska bácsi” kincsesládája Avagy: mire futja az illetékbevételekből Békéscsabán és a megyében? Év elején, az idei költségvetés tárgyalásakor — amikor a képviselők kétségbeesetten próbáltak keresni ötmillió forintot a Volán új buszára — ígérte meg dr. Simon Mihály jegyző a képviselőknek: ha „békén hagyják” az illetékhivatali dolgozók bérét, biztosan meglesz az a pénz az illetékbevételekből. Akkor ezt a mondatot kívülállók nemigen érthettek, egészen az áprilisi testületi ülésig, amikor napirendre került az illetékügyi dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló önkormányzati rendelet módosítása. Több órás vita után — ilyen a sors iróniája — éppen dr. Simon Mihályt bízták meg a változtatás pontos kidolgozásá­val, és a rendelettervezet előterjesztésével. A vitából kiderült: az ügy talán nem is csak azt a néhány dolgozót érinti, és amúgy is szövevényes hátsó érdekek, lobbikörök tűntek fel a háttérben. Egyesek szerint városi, megyei vezetők kapnak ebből a pénzből, fejenként évi egy-egy millió forint körüli összeget, s az ott dolgozók sem az alulfizetettek között vannak. Körkérdésünk során egyesek korrupcióról beszéltek, sajátos üzleti érdekeket emlegettek... Miről is van szó tulajdonképpen? Erről kérdeztük dr. Simon Mi­hályt, a város jegyzőjét: Az újságnak nem ezzel kéne foglalkoznia? — Nagyon népszerűtlen és kelle­metlen téma ez, nem vagyok benne biztos, hogy az újságnak ezzel kel­lene foglalkoznia, hisz’ az embe­rek nem szeretnek arról hallani, hogy valakiket meg kell fizetni azért, hogy tőlük pénzt szedjenek be. Pedig ez egy ilyen világ... Lás­suk a történet elejét. A Békéscsa­bán működő illetékhivatal megyei feladatokat lát el, egykor a megyei tanácshoz tartozott. A rendszer- váltás után valamiért úgy döntöt­tek, hogy a hivatal a városi önkor­mányzat kezelésébe kerüljön. 1991-ben az önkormányzat pedig elhatározta, hogy a munka ellátá­sának hatékonysága érdekében új ösztönző rendszert vezet be. — Vagyis anyagilag érdekeltté tették az ott dolgozókat a minél több illeték kiszabására? — Pontosabban abban tettük érdekeltté őket, hogy a valós for­galmi értékek alapján szabják ki az illetéket, és ne a szerződésben leírt összeg után. Persze ez lényegesen több munkát és szakértelmet kí­ván, ezért a dolgozókat meg kellett fizetni. — Gondolom ennek sokan nem örülnek, és biztosan van aki vitatja az így kiszabott illetékeket. Nem jelent-e ez inkább több pereske­dést és végrehajtási költséget a vá­rosnak? — Aki elégedetlen az „ítélet­tel”, bírósághoz fordul, ahol a me­gyei közigazgatási hivatal képvi­sel bennünket. Összességében azonban az a tapasztalat, hogy a hivatal munkája országosan is el­ismert lett. Ez nem csak szubjektív vélemény: a Pénzügyminisztéri­um legutóbbi adatai szerint az or­szág legjobban működő illetékhi­vatalává léptünk elő. Félek, ez a változtatás mindezt elrontaná. — Ki kezdeményezte a válto­zást? — A költségvetési bizottság fe­lülvizsgálati programja során elju­tott ide is, és úgy látják: ezen vál­toztatni kell. Az illetékjutalékra felhasznált összeg szabályainak megváltoztatását kérik. A város bevételeit félti — Pontosan miből képződött ez a jutalékalap? — A helyesbített összeg után kiszabott illeték 98 százaléka fe­letti részből. —Mekkora összeg volt ez? — Pontos számot nem tudok, de az illetékhivatal éves bruttó be­vétele egymilliárd forint, tehát nem kevés... — Ki kapott ebből a jutalék­alapból? — Az illetékhivatali dolgozó­kon kívül a város polgármestere, a megyei közgyűlés elnöke, a város jegyzője és a megye főjegyzője, pénzügyi vezetője és a közigazga­tási hivatal vezetője. —Tehát Ön is. — Ettől kellemetlen ez az egész téma, hisz’ úgy tűnhet, a saját pén­zemért harcolok, pedig nem így van. Nem mondom hogy rosszul jön, de igazából a rendszert, és ezen keresztül a város bevételeit féltem... — Mi a mostani változtatás lé­nyege? —A jutalékalap csökkenésével lényegesen csökkenne az appará­tus fizetése, így megszűnne annak ösztönző ereje. Az előterjesztés szerint nem kapna ebből a pénzből a megye és a közigazgatási hivatal sem. — Viszont több maradna a vá­ros kasszájában... — Ha lenne ennyi bevétel. Hi­szen a dolgozóknak már nem lesz érdekük annyi mindennek utána­járni, a közigazgatási hivatalnak már nem lenne érdeke a pereket megnyerni. A megyétől elvont pénzből pedig egy fillér sem ma­radna itt. Ezt a részt ugyanis elviszi a központi költségvetés. —Mennyi hasznot remél a költ­ségvetési bizottság ettől a módosí­tástól? — Ezt tőlük kellene megkér­dezni... Egyébként sem tartom ak­tuálisnak az egész ügyet.-—Miért —A közigazgatás átszervezése folyamatban van. Mire ez a válto­zás életbe lépne, már lehet, hogy nem is a város működteti az ille­tékhivatalt. Egyébként is változ­tatni ott szoktak, ahol valami baj van. Itt pedig kitűnően dolgozik mindenki. Miért pont most? Miért pont most? Miért kell bánta­ni egy jól működő rendszert? Erről kérdeztük Hideg Andrást, a költ­ségvetési bizottság elnökét: — Azért pont most, mert most került sorra. Két évvel ezelőtt ígé­retet tettünk arra, hogy minden vá­rosi fenntartású intézményt, hiva­talt átvizsgálunk, most éppen az illetékhivatalon van a sor. —De hamarosan megkezdődik a közigazgatás átszervezése... — Ez nem lehet érv semmire. Ha a változtatásokra gondolnánk, nem tehetnénk semmit. Azért mert a megyei főjegyzők köre indítvá­nyozta, hogy kerüljenek hozzájuk az illetékhivatalok, még nem je­lenti, hogy úgy is lesz. A parla­ment napirendjén sincs az egész. Majd ha ott lesz, ők azt csinálnak, amit akíynak. Nekünk most kell a város pénzével gazdálkodni. — Mennyi pénzt lehetne ezzel megtakarítani a bizottság szerint? — Közel tízmillió forint bér­költséget. — Ez nem kevés. Ilyen sokat keresnek az ott dolgozók? — A polgármesteri hivatal dol­gozói átlagban 16 havi bért visz­nek haza évente. Az illetékhivatal dolgozói ezzel szemben még 11 havi bért kapnak, vagyis összesen 27 havi bérért dolgoznak. Mindezt azért, hogy az illetékeket behajt­sák — szerintem ez a munkaköri kötelességük, ezért kapják a fize­tésüket! Hol fizetik még így meg a közalkalmazottakat? Hogy ma­gyarázzam ezt meg bárkinek is, hogyan osztogathatnék pénzt közpénzekből akkor, amikor pe­dagógusokat kell elbocsátanunk, és saját alkalmazottainkat sem tud­juk megfizetni? Mindez szerintem egy szerzett, öröklött jog, amihez nem feltétlenül kell ragaszkod­nunk. — Ez a munka azonban lénye­gesen több időt és odafigyelést igé­nyel, ráadásul nem kevés bevételt hoz a városnak... — így is be lehet állítani, de ha úgy nézzük, hogy például a helyi adócsoport dolgozói 600 milliós bevételt szednek be a városnak 16 „ Testületi ” leosztás havi bérért, míg az illetékhivatalo­sok 100 millió forintot 27 havi pénzért, akkor már másként látszik a dolog. Egyébként az új rendszer a kiosztható alapot csökkentené, de továbbra is lehetőség lenne a kulcsemberek megfizetésére. Per­sze ehhez a belső szokásokon kel­lene változtatni... — Ebből a pénzből nem kevés jutott olyan emberek zsebébe, akiknek látszólag semmi közük az egészhez... * — A város polgármesterének valóban nem sok köze van a dolog­hoz, ezt a pénzt ki is vettük innen, igaz más forrásból ugyanezt meg­kapja, hiszen ez eddig is a mozgóbérének az egyik formája volt. A jegyző ezeknek a dolgo­zóknak a hivatali elöljárója, mun­káltatója, a pénzügyi iroda veze­tője is naponta foglalkozik kisebb- nagyobb gondjaikkal. Az viszont benne van a változtatásokban, hogy a megye ebből a pénzből ezentúl ne kapjon. Sehol sem hal­lottam olyat, hogy megyei dolgo­zókat, hivatalnokokat a megyei jogú város fizetne, ők sem fizetnek bennünket. Nem titok, ilyen szem­pontból nem vagyok „megyei ér­zületű” — és a képviselők többsé­ge sem nevezhető annak... A köz- igazgatási hivatalnak adott pénzt pedig eddig is egyszerűen korrup­ciónak tartottam... Kellemetlen kérdések — Egy kellemetlen kérdés: sokan azt mondják, azért ez a nagy harc az illetékhivatal ellen, mert mun­kahelye, a Kossuth Holding gyak­ran kerül ellentmondásba a hiva­tal dolgozóival... —Ezt a vádat egyszerűen nevet­ségesnek tartom. Nem hiszem, hogy valaha is vita lett volna a cé­gem és a hivatal között. Talán erről többet tud az, aki a vádat megfogal­mazta. Konkrét esetről én nem tu­dok egyetlen egyről sem... —Nem érezte, hogy ez ügyben elfogultságot kellett volna jelente­ni, és kivonulni az egészből? — Azért, mert adott esetben illetéket kell fizetnem? Ilyen ala­pon mindenki kivonulhatna, hisz nincs olyan ember, aki valamilyen okból nem kerül kapcsolatba az illetékhivatallal. — Azt is mondják, könnyű volt ezt a dolgot „átvinni" a bizottság előtt, mert a bizottság tagjai között négyen a Kossuth Holding munka­társai... — A bizottság 8:1-es szavazat­tal fogadta el a tervezetet, és az sem véletlen, hogy a képviselői szava­zatok is mellénk álltak. Arról egyébként nem tehetek, hogy munkatársaim közül többen is vannak a bizottságban. Pártok de­legálták őket, én MSZP-s vagyok, a másik kettőt pedig a Fidesz java­solta. Talán csak arról van szó, hogy egy pénzügyekkel foglalko­zó bizottságnak nem árt, ha minél több közgazdász, pénzügyi vég­zettségű tagja van. Ez egy elég szűk réteg ekkora városban, és ta­lán az sem vélelten, hogy az egyik legnagyobb pénzügyi cégnél dol­gozunk... —Miért nem egyeztettek a me­gyei önkormányzattal, a közigaz­gatási hivatallal, az illetékhivatali dolgozókkal, egyáltalán senkivel? — Számtalanszor visszatérő vád. A bizottságnak egyszerűen nincs joga tárgyalni a saját verziói­ról. Ugyanis a hivatal felett a testü­letnek van munkáltatói joga, nem a bizottságnak, és önkormányzati rendeletet az önkormányzat hoz­hat, nem a bizottság. Ha már az önkormányzat kiállt egy változat mellett, akkor kezdődik az egyez­tetési szakasz. Addig egyszerűen nincs miről tárgyalni. Történhetett volna úgy is, hogy a képviselők kapásból leszavazzák az egészet — akkor miről tárgyalhatnánk? A megyei önkormányzat mozgásterét csökkentené Mielőtt dr. Simon Imre, a megyei közgyűlés elnöke bekapcsolódna a témába, idéznünk kell a Magyar Köztársaság 1996. évi költség- vetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény 28. szakaszának (6) be­kezdését: ,,/4 megyei önkormány­zat, illetve a nem megyeszékhely megyei jogú város az illetékhiva­talt fenntartó önkormányzattal megállapodik a megye — ideértve a nem megyeszékhely megyei jogú város — területén beszedett ille­tékkel kapcsolatban felmerült költ­ségek viseléséről. A megállapo­dásnak tartalmaznia kell a költsé­gek körét és mértékét, az elszámo­lás ellenőrzésének módját. ” Nos — fordultunk a megyegyű­lés elnökéhez — született-e meg­állapodás a megyei és a városi ön- kormányzat között, mielőtt a ren­delet módosításáról szóló javaslat elkészült? —Nem. Ezt a törvény által előírt kötelezettséget elmulasztotta a me­gyei jogú város önkormányzata. A javaslatból megállapítható, hogy a módosítást követően az illeték- bevételekből származó, és törvé­nyesen itt tartható pénzek a megye rovására csökkennének. Amit ugyanis a központi kasszába utal­nak, nem biztos, hogy visszajön. — Az illetékbevételekből kép­zett jutalékalap itt maradó részé­nek! 3 százaléka jelenleg a megyei önkormányzatot illeti. Mit tudha­tunk a pénz sorsáról? —A megyei önkormányzat be­vételeinek rovatában, illetékbevé­telek címen jelenik meg, vagyis bekerül a nagy kalapba. A többi bevétellel együtt ezt is intézmé­nyek fenntartására, működési költségek fedezésére fordítjuk. Természetesen bizonyos mozgás­térrendelkezésre áll a hivatali dol­gozók, testületi tagok és a vezetők jutalmazására is, amennyiben a költségvetés megengedi a pénz­osztást. Ez a keret azonban nincs közvetlen összefüggésben az ille­tékbevétellel. A vezetők esetében a jogi és ügyrendi bizottság átruhá­zott hatáskörben javaslatot nyújt be a testület elé, amely dönt ajuta­lom mértékéről, összegéről. — Ön és a főjegyző hányszor részesül jutalomban? — Általában évente kétszer, az apparátus jutalmazásával egy időben. — A megyei önkormányzatnál a vezetők sohasem kaptak az illetékbevételekből közvetlenül, rendszeresen? — A rendszerváltás után, ami­kor a megyei önkormányzat elnö­kévé választottak, a főjegyzővel együtt megörököltünk a szocializ­musból egy gyakorlatot. Annak idején a megyei tanács elnöke és a vb-titkár is személyre szólóan megkapta a jutalékot az illeték- bevételekből. Mi erről már az első alkalommal lemondtunk, úgy döntöttünk, a pénz gyarapítsa a megyei önkormányzat bevételeit. — A rendelet módosításával a megyei önkormányzat elesne az illetékbevételektől. — A lépés egyértelműen a me­gyei önkormányzat mozgásterét csökkentené. Az egész akció egyébként a megye és a megyei jogú város pozitív irányba fejlődő kapcsolatában ejtene sebeket. Először részesedtek a jutalékalapból A megyei közigazgatási hivatal ré­szesedése a jutalékalapból a legke­vesebb, 4 százalék. Dr. Pataki Ist­ván, a hivatal vezetője mindenek­előtt elmondta, hogy 1995-től önál­lóak, azelőtt a köztársasági megbí­zotti rendszerben a szegedi köz­ponthoz tartoztak. Ismereteink szerint annak idején a szegedi köztársasági megbízotti hivatal nem engedélyezte a Békés megyei hivatalnak a 4 szá­zalékosjutalékalap felvételét. Először tehát a tavalyi esztendő után kaptak a jutalékalapból 1,5 miihó forintot. Az illetékügyekben — hangsúlyozta Pataki István — a közigazgatási hivatal fontos szere­pet tölt be, hiszen másodfokon ez a szervezet jár el. Amennyiben a köz- igazgatási hivatal határozatát meg­támadják, bíróság elé kerül az ügy, vagyis ők a beperelt fél. — Az utóbbi időszak jelentős vagyonszerzései teljesen kiélezett bírósági eljárásokhoz vezettek — mondta a hivatalvezető. — Ha egy ilyen pert elbukunk, meginoghat a költségvetésünk. — Amennyiben a békéscsabai testület úgy módosítja az illetékügyi dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló önkormányzati rendeletet, hogy előtte nem állapodik meg a megyei önkormányzattal, Önök ki­mondják a törvénysértést? — Igen. Mulasztásos törvény- sértésről van szó, rövid határidőt tű­zünk ki, és felszólítjuk az egyezség megtételére a városi közgyűlést. A legszigorúbb feltételrendszer Dr. Horváth Mihály, a megyei ille­tékhivatal vezetője az áprilisi képviselő-testületi ülésen nehez­ményezte, hogy nem hallgatták meg a rendeletmódosítás elő­készületi szakaszában. Amikor nemrégiben felkerestük hivatalá­ban, a jelenleg érvényes központi szabályozást említette kiinduló­pontként: — Az illetékhivatalok az év so­rán beszedett illetékek 50 százalé­kát az állam kasszájába fizetik, a másik fele a megyében marad. A működési kiadások levonása után fennmaradó összeg osztható fel a költségvetési törvényben megha­tározottak szerint. A hivatal működéséről 30—70 százalékban a város és a megye gondoskodik. A helyi rendeletet 1991-ben alkotta meg a városi közgyűlés, miután megállapodott a megyei önkor­mányzattal. A szabályozás a leg­szigorúbb feltételrendszert állítot­ta fel, az éves előírás szerint az illetékek 98 százalékát be kell szedni ahhoz, hogy az anyagi érde­keltség életbe lépjen. Ezt a köve­telményt a hivatal ’91 óta teljesíti. Tavaly a hátralékos állomány or­szágos összehasonlításban Békés megyében volt a legkisebb, 15 szá­zalék. Azért nem 2 százalék, amit a rendelet az érdekeltségi rendszer­ben meghatároz, mert vannak olyan hátralékok, amelyek az adott évben nem esedékesek. Ezt az eredményt úgy tudjuk elérni, hogy kíméletlenül rohanunk a pénz után. 1995-ben egymilliárd forin­tot szedtünk be, ebből 500 millió Békés megyében maradt. Szintén az elmúlt év eredménye, hogy a megye és a város illetékbevételi terveihez képest körülbelül 50— 50 millió forinttal többet könyvel­hetett el mindkét önkormányzat. A többlet nem abból adódott, hogy az illetékkulcsok emelkedtek, ha­nem jelentős számban nőtt a be­nyújtott okiratok száma, közülük is az ingatlanszerzéssel kapcsola­tos okiratoké. A tavalyi 47 ezer ügy szám az 1991-eshez képest 210 százalékos emelkedés, a lét­számunk viszont gyakorlatilag nem emelkedett. Az országban egyébként a többségi példa jóval enyhébb feltételeket ír elő maga­sabb premizálási rendszer mellett a megyei illetékhivatalok számára. A jutalékalapból a megyei ille­tékhivatalt 50, a békéscsabai ön- kormányzatot és a megyei képviselő-testületet 23—23 szá­zalék, a közigazgatási hivatalt pe­dig 4 százalék illette meg. Az 50 százalék hivatalon belüli elosztá­sáról Horváth Mihály elmondta: Nem történt hatásvizsgálat — Nem fejpénzként és nem auto­matikusan kapták a dolgozók, ha­nem annak arányában, ahogyan az eredményhez hozzájárultak. Az elmondottakból kiderült, hogy az illetékek behajtásával foglalkozó dolgozókkal szemben rendkívül magasak a követelmények, ráadá­sul, amikor a hivatal élére kerül­tem, megtiltottam mindenféle más, jövedelemszerző tevékeny­séget. A tervezett rendeletmódosí­tás egyik legfontosabb célja, hogy a kifizethető jutalék mértékét a hi­vatalban dolgozókra nézve le­csökkenti, eddig az éves illetmény ügykezelőknél maximum 60 szá­zalékig, érdemi ügyintézőknél maximum 90 százalékig terjedhe­tett. A rendeletmódosítás az érde­keltségi alap képzésének rendjére is kitér, ami azt eredményezi, hogy elfogadása esetén a megjelölt for­rásokból mintegy 5—10 százalék­nyi jutalék kifizetésére elegendő pénzösszeg képződne. Nehezen lehetne elkerülni ezek után, hogy a teljesítmény minősége ne romol­jon. Ezt a munkamennyiséget csak jelentős többletmunkával vagy na­gyobb létszámmal lehet becsület­tel elvégezni. A tényékhez tarto­zik, hogy a város képviselő-testü- lete egyetlen egyszer sem számol­tatta be a hivatalt, amióta az élén állok. Ily’ módon nem tehették mérlegre az illetékhivatal munká­ját, teljesítményét, s a képviselők nem fejezhették ki esetleges elége­detlenségüket, ami indokolhatná a dolgozók jutalékának csökkenté­sét. Magyarul, nem történt meg az a hatásvizsgálat, ami egy ilyen kér­dés eldöntéséhez nélkülözhetet­len, azaz, a város ezzel a döntéssel mennyi pénz takarít meg, vagy mennyit veszít. Mielőtt Horváth Mihályt felke­restük, megtudtuk, az eddigi sza­bályozás szerint az érdekeltségi alapból a békéscsabai polgármes­teri hivatalban a polgármester, a jegyző és a pénzügyi iroda vezetője részesedett. A polgár- mester az általános felelőssége alapján éves illetménye 40 száza­lékát kapta. Az illetékhivatal felet­ti hatáskört gyakorló jegyző ugyancsak 40 százalékot, akár­csak a pénzügyi iroda vezetője (a rendeletmódosítás az ő részesedé­süket nem érinti). A javaslat a pol­gármestert ugyan kiemeli a jutta­tásban részesültek köréből, ám amennyit elvenne tőle, ugyan­annyit megadna számára a testület. Az elfogadásra ajánlott javaslat szerint ugyanis a közgyűlés a pol- gármesterprémiumalapjának mér­tékét 11 havi illetményben hatá­rozza meg (a korábbi 6 havival szemben), vagyis egy hónap híján megduplázza az éves fizetését. A rendelet módosításának egé­szét a megyei illetékhivatal vezetője úgy értékelte, hogy az akár 20—30 százalékos éves illetékki­esést jelenthet. Szakvéleményére egyébként a költségvetési bizottság az áprilisi közgyűlés óta a csütörtö­ki döntésig sem tartott igényt. Antal Gyöngyi—László Erzsébet

Next

/
Thumbnails
Contents