Békés Megyei Hírlap, 1995. december (50. évfolyam, 282-305. szám)

1995-12-01 / 282. szám

Megkérdeztük olvasóinkat Lennének-e bírósági tanuk?—kérdeztük ezúttal népszerű rovatunkban többek kö­- '$ry zött a bucsai Kertész Józseftől. (5. oldal) Ma: Tótkomlós és környéke 0/ D Megyei lapszámunkban Tótkomlós és környékéről tudósítunk, békéscsabai olva­Ifi™ sóinknak készült a Csabai Napló. (7. oldal) rÓTKOM L.ÓS Csöndes számvetés előtt... „Szó sincs arról, hogy kihátrálnánk a koalícióból, ez nevetséges spekuláció” —mondja Dombach Alajos. (4. oldal) 1995. DECEMBER 1., PÉNTEK ÁRA: 29 FORINT (3,50 FORINT ÁFÁVAL) L. ÉVFOLYAM 282. SZÁM A tervezett emelés 150 millió forint plusz bevételt hozna a városnak A vállalkozások és a helyi adó Százéves a röntgensugár. Az emléktáblát dr. Lőrincz András radiológus leplezte le Gyulán. (Tudósítá­sunk a 3. oldalon) fotó: lehoczky Péter „Fő a könyvtár!” akció — a Microsoft belépett _______Hírek V éradók napja. Ün­nepélyes keretek között kö­szöntötte a napokban Oros­házán a Magyar Vöröske­reszt helyi szervezete a vér­adók napja alkalmából leg­eredményesebb véradóit és a véradások szervezőit. Dr. Kovács István, az orosházi véradó állomás főorvosa beszédében hangsúlyozta a véradás fontosságát. Oros­házán 2500 véradó 1000 li­ter vért adott. Könyvbarátoknak. A hagyományokhoz híven ebben az esztendőben is megrendezik Sarkadon az ünnepi gyermekkönyvhe­tet. A december 4-étől 8-áig tartó programsorozat szer­vezője ebben az esztendő­ben is a városi könyvtár. Délelőttönként tanulócso­portoknak tartanak könyv- bemutatókat, délutánon­ként pedig könyvárusítás folyik az intézményükben. December 6-án pedig a Mi­kulás jelentkezik egy kis meglepetéssel. Áfész-évforduló. A Szarvas és Vidéke ÁFÉSZ idén ötvenéves. Az évfor­duló tiszteletére december 7-én 14 órakor ünnepi köz­gyűlést tartanak az Árpád Szálló dísztermében. Dr. Simondán György főorvos. (Figyeljünk a szí­vünkre! című cikkünk a 3. oldalon) Húsbavágó témával foglalko­zott a Békés Megyei Iparszövet­ség Békéscsabai Területi Szer­vezete, amely Téglássy Sándor­nak, a csabai szervezet elnöké­nek vezetésével tartott ülést teg­nap délután. A város önkor­mányzatának vezetőit hívták meg erre az összejövetelre, hi­szen a téma mindkét fél számára nagyon fontos és kényes: neve­zetesen a helyi adózás. A békéscsabai területi szer­vezethez tartozó vállalkozá­sok vezetőinek többsége részt vett az ülésen, ahol Pap János, Békéscsaba polgármestere és Szigorú, következetes maga­tartással lehetett egyenesben tartani a város költségvetését az első háromnegyed évben, amit a fejlesztések visszafogá­sával tudtak elérni — mutatott rá a polgármester —, és azt is be kell vallani, hogy koszo­sabb, szemetesebb a település. Ilyenkor annak is örülni léhet, hogy nem dugult el belvíz­elvezető csatorna, vagy nem rendeltek el fűtési szünetet va­Sisák Péter alpolgármester képviselte az önkormányza­tot. Pap János elmondta: nem kívánja a város oly mértékben emelni a helyi adót, mint amit a törvény lehetővé tesz. Az idei évre fizetett maximumot veszik alapul, és erre jönne a tervezett emelés. Mintegy 150 millió forint plusz bevételt je­lentene ez a városnak. S hogy mi lesz ennek a pénz­nek a sorsa? A polgármester azt is elmondta, hogy az önkor­mányzat ezt a plusz bevételt nem önfinanszírozásra kívánja fordí­tani, hanem kizárólag infra­lamelyik iskolában. Elindul­tak viszont bizonyos tendenci­ák, amelyek erősítésére1 oda kell figyelni a jövő évi költ­ségvetés tervezésekor. Célul tűzték ki például az infrastruk­túra fejlesztését, kiemelten a lakossági társulások támoga­tását. A másik fontos elképze­lés: biztos teret kívánnak nyúj­tani a munkahelyteremtő be­ruházásoknak. A közgyűlés körülbelül 50 millió forintos struktuális beruházásokra. Ezt megelégedéssel nyugtázták a vállalkozások képviselői, mondván: szívesebben fizet az ember olyan célra, ami a saját körülményeit is javíthatja. Út­építésre, elektromos hálózatfej­lesztésre, hasonló beruházások­ra szüksége van a városnak. Késhegyre menő vitára tehát nem került sor az egyébként ké­nyes témában, és abban marad­tak a jelenlévők, hogy hasonló találkozókra, megbeszélésekre van szükség az önkormányzat és a szervezet tagjai között. (tóth) céltartalékot kíván létrehozni, s felajánlani úgynevezett zöldmezős beruházásokhoz. E témánál jegyezték meg a város vezetői, hogy szeretnének földhöz jutni — e szándék a kárpótlásra jogosultakéval el­lentétes ugyan, de szintén a munkahelyteremtés egyik le­hetőségét látják benne. A közgyűlés egy korábbi döntése szerint jövőre emelik a helyi vállalkozók adóját, de a 150 millió körüli növekmény a kommunális fejlesztések je­lentős bővítését szolgálja. A tervek tartalmazzák az intéz­mények működést javító fej­lesztését, ésszerűsítését. En­nek része az intézmények energiaracionalizálására meg­határozott 25 millió forint. Sisák Péter úgy vélte, a költségvetést összességében elfogadják a képviselők, de a részletek tárgyalásánál késhe­gyig menő viták várhatók a következő időszakban. L. E. A könyvtári közgyűjteménye­ket segítő mozgalmat indított november 28-án a Microsoft Magyarország, melynek igazga­tója, Gönczi András a sajtó nyil­vánossága előtt jelképesen belé­pett az ország összes közmű­velődési könyvtárába. A mottó: „Mi, számítástechnikusok na­ponta többször is belépünk különböző „könyvtárakba”, mi­ért is ne tennénk meg ezt a lépést most a valóságban is?” A kezde­ményezés apropója, hogy a cég december 8-án bemutatja az Office 95 Standard irodai prog­ramcsomag magyar változatát. A „Fő a könyvtár!” nevet kapott országos akció lényege: amely megyében legalább 950 olvasó­jegyet váltanak, illetve meglévő tagságukat megújítják a követ­kező évre, ott a megyei könyvtár ajándékcsomagot kap több mint 200 ezer forint értékben. A cso­magban szerepel a WINDOWS 95 magyar változat, az Office Standard magyar változat és 10 darab multimédiás Home CD- Rom lemez. Az akcióról kérdeztük tegnap dr. Ambrus Zoltánt, a Békés Me­gyei Könyvtár igazgatóját, aki elmondta: örömmel vette a moz­galom hírét, azt, hogy egy ilyen világcég gondol a könyvtárakra, partnernek tekinti azokat. — Úgy vélem — folytatta az igazgató —, hogy mi természe­tes partnerek vagyunk és nem szembenálló felek. Megyénk­ben a mai nappal kezdődik, és december 8-áig tart az akció. Szeretnénk, ha ez idő alatt leg­alább kilencszázötvenen válta­nának olvasójegyet, illetve meg­hosszabbítanák az ideit a me­gyei, vagy a helyi nyilvános könyvtárakban. Most még az idei árakon. 100 forintos díjért lehet olvasóinknak beiratkozni. Az a vállalkozó, magánszemély pedig, aki kétezer forintot szán a könyvtárra és az összeget befi­zeti nálunk alapítványra, az részt vesz a Microsoft-sorsolá- son, és Office Standard progra­mot nyerhet. A szándék egy me- cénási magatartás-minta formá­lása is. T. I. A cölöpverés már megtörtént Fejlesztések, munkahelyteremtés Békéscsaba költségvetési koncepciójában Egyetlen önkormányzat sincs az országban, amelyik ma pontos számokkal töltené meg a jövő évi költségve­tését, hiszen a parlament még nem osztotta el az ország pénzét 1996-ra. Ettől függetlenül Békéscsabán a terve­zésben eljutottak addig, ameddig lehet: elfogadott irányelvek, a cölöpverés szempontjából meghatározott sarokpontok mutatják, merre haladjon a város. A köz­gyűlés legutóbb meghallgatott egy tájékoztatót a következő esztendő lehetőségeiről, a december 7-ei tes­tületi ülésen pedig újra napirendre kerül az 1996-os költségvetés. A képviselők elé kerülő koncepciót tegnap délelőtt a városházán — a sajtó munkatársaival beszél­getve — Pap János polgármester és Sisák Péter alpol­gármester elemezte. Ki tud többet Sarkadról? A sarkadi Márki Sándor Múze­um, az önkormányzat művelő­dési, ifjúsági és sportbizottsága, valamint a városszépítő egyesület a napokban helytörténeti ver­senyt rendezett a sarkadi ifjúság számára. Az írásos előkészítő for­dulón nyolcán vettek részt, a szó­beli vetélkedőn pedig öt csapat indult. A csapatok közül az 1-es számú általános iskola 8. osztá­lyosai bizonyultak a legjobbnak. Név szerint Bondár Katinka, Kó­nya Ilona és Oláh András. A 2-es iskola nyolcadikosai másodikba hetedikesei pedig harmadik he­lyen végeztek. Mint Halász An­dor, a városszépítő egyesület el­nöke elmondta, a rendezőszervek szeretnék, ha ez a verseny hagyo­mánnyá válna, hiszen nem mind­egy, hogy a fiatalok mennyire is­merik a várost, ahol élnek. Az én (nép)rádióm Kezdetben gyakori volt, hogy mondjuk Keleti László sétált a Rákóczi úton és amikor a 22 elé ért, egyszer csak valaki leszólt az emeleti ablakból: „Művész űr, ráér? Jöjjön fel, adjon elő valamit!” Hőskor, legendákkal, anekdotákkal. Most meg már itt a hetvenéves hazai rádiós évforduló! Az én első rádióm már nem bokszosdobozból szólt. Ötvenhárom nyarán vá­sároltuk 320 forintért, állo­máskereső gombjára pedig ez vagyon írva: O, K, P. Kossuth, Petőfi., az O-ról máig sem tu­dom, mire való. Amúgy a „gép” még megvan, csak egy PC-valahányas cső ment tro- pára. De hamarosan újra szól­ni fog. Ragaszkodom hozzá. Talán, mert a fül mindennél intellektuálisabb érzékszer­vünk, amit hallunk, a látvány­nál is több. Még a recsegő középhullám is képes a szobá­ba hozni a varázslatot, a szó, a hang simogató és taszító, plasztikus és nyers, mágikus és lebilincselő, drámai erejét. Az életet. Délutántól 24 órán át „Kö­zös hullámhossz”-on szól a Petőfi. Ez már egy még mo­dernebb (nép)rádió. Ame­lyikben már az asztal alatt ha­saló riporter élőben közvetí­tette Temesvár forradalmát, amelyik egy kora reggelen arra ébresztett, miként kerge­tik a Los Angeles-i autósztrá­dán O. J. Simpsont. Erre csak a rádió képes! Már közel az idő, hogy CD-minőségben szóljon az autóban is és hogy vissza is szólhassunk neki. A varázsszó: interaktív... Bajorországban elkezdték a digitális sugárzást, s már itt­hon sem elérhetetlen belépni az Internet-hálózatba, hall­gatni a világ távolabbi nagy adóállomásait. Természete­sen a 70. évfordulón mi sem maradhatunk ki egy nagy do­básból: az újra felidézett Ötó­rai tea mellett hangjátékírásra hívjuk a világot... Ä születésnapon alig talál­ni politikai műsorokat. Úgy látszik, a szerkesztők igye­keznek, hogy ne csupán hall­ható, hallgatható is legyen a műsor. Néprádió-szerű. A hu­szadik század az első, amelyik a hangját is az utókorra hagy­ja. Ha van értelme és ha hagy­juk neki. Fábián István 5600 Békéscsaba, Bajza u. 15. BMB ________ T elefon fax: (66) 442-747. 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/4. Telefon/fax: (66) 449-626. Telefon: (66) 441-769/330. \m kamat. Akció van! Már nemcsak -az ára kedvező! A Cl5 Maxi és a többi modell 50%-os induló- részlettel, kamatmentesen is megvásárol­ható december 31-éig. További előnyük, hogy a most kínált Cl5-ösökre 3 évig, vagy 120 000 km-ig garanciát vállalunk. A C15 Maxi: óriási raktér és négy ülés. Személyautó és haszongépjármű egyben. Cl5-ösök már 1 102 500 Ft + áfától! (1 FRF = 27,5 HUF.) Érdeklődjön a rész­letekről és jelentkezzen egy próbaútra az alábbi márkakereskedőnél. A Citroen a TOTAL-t ajánlja. December 2-án, szombaton (9-17 óráig) és december 3-án, vasárnap (9-12 óráig) is várjuk kedves ügyfeleinket.

Next

/
Thumbnails
Contents